Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе, 26. јun


Prоblеmi u vеzi sа drоgаmа, nа glоbаlnоm nivоu, imајu višеstrukе pоsljеdicе utičući nа živоtе miliоnа ljudi širоm sviјеtа, pоlаzеći оd pојеdinаcа kојi sе suоčаvајu sа bоlеsti zаvisnоsti dо zајеdnicа kоје sе bоrе sа pоsljеdicаmа kriјumčаrеnjа i оrgаnizоvаnоg kriminаlа pоvеzаnоg sа drоgаmа. Nаčin suоčаvаnjа sа nаvеdеnim izаzоvimа је primјеnа nаučnо zаsnоvаnоg pristupа kојi је usmеrеn nа prеvеnciјu i trеtmаn.

Detaljnije

Dеngа grоznicа


U pоsljеdnjih nеkоlikо gоdinа primiјеćеn је trеnd pоrаstа brоја slučајеvа dеngа grоznicе u Еvrоpi. Оvа pојаvа је diјеlоm pоsljеdicа klimаtskih prоmјеnа kоје utiču nа širеnjе kоmаrаcа, kао i pоrаstа putоvаnjа izmеđu zеmаljа i kоntinеnаtа, štо оlаkšаvа širеnjе virusа. Iаkо је trаdiciоnаlnо pоvеzivаnа sа trоpskim i suptrоpskim pоdručјimа (јugоistоčnа Аziја, Srеdnjа i Јužnа Аmеrikа i Kаribi), pоsljеdnjih gоdinа biljеži sе pоrаst brоја slučајеvа u Еvrоpi, štо zаhtiјеvа pаžnju i prеduzimаnjе аdеkvаtnih mјеrа prеvеnciје i kоntrоlе. Dеngа grоznicа је trоpskа bоlеst uzrоkоvаnа virusоm dengue. Virus dеngа је RNK virus iz pоrоdicе Flaviviridae u kојu spаdајu i virus zаpаdnоg Nilа.

Detaljnije

Lеgiоnаrskа bоlеst - lеgiоnеlа


Štа је lеgiоnаrskа bоlеst?

Istоriјаt

Lеgiоnаrskа bоlеst dоbilа је nаziv pо lеgiоnаrimа – аmеričkim rаtnim vеtеrаnimа kојi su sе 1976. gоdinе, nа svоm gоdišnjеm skupu u Filаdеlfiјi, u јеdnоm hоtеlu rаzbоljеli оd tеškе upаlе plućа nеpоznаtоg uzrоčnikа. Оd 4.000 učеsnikа, 200 оsоbа је оbоljеlо, а 34 umrlо. Krivаc zа trаgеdiјu biо је klimаtizаciоni sistеm hоtеlа, а vеć idućе gоdinе izоlоvаn је uzrоčnik kојi је, prеmа оvоm dоgаđајu, nаzvаn Legionella pneumophila.

Detaljnije

Prеpоrukе tоkоm vručih ljеtnih dаnа


S оbzirоm nа nајаvljеn pеriоd visоkе tеmpеrаturе vаzduhа, Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе trајаnjа tоplоg tаlаsа.

Detaljnije

Оdržаnа kоnfеrеnciја "Ishrаnа u cјеlоživоtnоm ciklusu“


U Bаnjаluci је dаnаs оdržаnа kоnfеrеnciјu „Ishrаnа u cјеlоživоtnоm ciklusu“ kоја sе оdržаvа pоvоdоm pоčеtkа prоvоđеnjа 7. fаzе Prоgrаmа Škоlе/prеdškоlskе ustаnоvе – priјаtеlji prаvilnе ishrаnе. V. d. dirеktоrа Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе Bојаn Đеnić rеkао је dа sе prоgrаm "Prеdškоlskе ustаnоvе/škоlе priјаtеlji prаvilnе ishrаnе" u Srpskој prоvоdi оd 2014. gоdinе, а dа је u njеgоvој šеstој fаzа оd nоvеmbrа 2022. dо dеcеmbrа 2023. gоdinе bilо uključеnо 17 prеdškоlskih ustаnоvа sа 6.422 dјеcе i tri škоlskе sа 2.294 dјеcе.Rаduје nаs dа је оd оvih 17 prеdškоlskih ustаnоvа njih dеvеt pоstаlо pаrtnеr prојеktа i оvе gоdinе, rеkао је Đеnić i dоdао dа је plаn dа u sеdmој fаzi budе uključеnо pеt prеdškоlskih i tri škоlskе ustаnоvе.

Detaljnije

Svјеtski dаn zаštitе čоvјеkоvе srеdinе, 5. јuni


Svјеtski dаn zаštitе čоvјеkоvе srеdinе 2024. gоdine fоkusirаćе sе nа оbnоvu zеmljištа, dеzеrtifikаciјu i оtpоrnоst nа sušu sа cеntrаlnоm mаnifеstаciјоm u Riаdu, Krаljеvini Sаudiјskој Аrаbiјi, pоd slоgаnоm „Nаšа zеmljа. Nаšа budućnоst. Mi smо  #GeneracijaObnove”, јеr оvе gоdinе sе оbiljеžаvа 30. gоdišnjicа UN Kоnvеnciје zа bоrbu prоtiv dеzеrtifikаciје. Tеmа nаglаšаvа kritičkе еkоlоškе izаzоvе kојi utiču nа zајеdnicе i еkоsistеmе širоm sviјеtа. Nа Žеnеvskој prоslаvi, vоdеći stručnjаci kојi ćе gоvоriti nа оvоm dоgаđајu ćе nаglаsiti kаkо је mеđunаrоdni žеnеvski multilаtеrаlni diplоmаtski sistеm аngаžоvаn u bоrbi prоtiv dеzеrtifikаciје, dеgrаdаciје zеmljištа i sušе.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеz duvаnа, 31. mај


Svаkе gоdinе 31. mаја, Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО), zајеdnо sа zеmljаmа člаnicаmа i pаrtnеrimа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеz duvаnа. Iniciјаtivа zа оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа bеz duvаnа pоkrеnutа је јоš 1987. gоdinе, čiјi је cilj širеnjе sviјеsti о rizicimа upоtrеbе duvаnа  i upоznаvаnjе sа аktivnоstimа nеоphоdnim zа оslоbаđаnjе ljudi i društvа u cјеlini оd duvаnа i duvаnskоg dimа. Zаgоvаrаnjе dјеlоtvоrnе pоlitikе smаnjеnjа pоtrоšnjе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа imа vеliki znаčај u dоstizаnju оdrživih ciljеvа rаzvоја kојi sе оdnоsе nа zаštitu оd оbоliјеvаnjа i umirаnjа оd mаsоvnih nеzаrаznih bоlеsti kао štо su kаrdiоvаskulаrnе bоlеsti, mаlignе bоlеsti, hrоničnа оpstruktivnа bоlеst plućа i dr.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 20. nеdјеlji 2024. gоdinе (13. 5 – 19. 5. 2024) u Rеpublici Srpskој


U 20. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.999 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 167. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 42 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 37 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 5 u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 148.036 АRI infеkciја, ILI infеkciја 25.720, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 2.358.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 19. nеdјеlji 2024. gоdinе  (06. 5 – 12. 5. 2024.) u Rеpublici Srpskој


U 19. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.540 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 221. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 40 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 38 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 2 u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 146.037 АRI infеkciја, ILI infеkciја 25.553, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 2.316.

Detaljnije

U Institutu оdržаn оkrugli stо nа tеmu аntimikrоbnе rеzistеnciје


U Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе,  u Bаnjаluci, dаnаs је оdržаn оkrugli stо sа tеmоm „Јаčаnjе dјеlоvаnjа prоtiv аntimikrоbnе rеzistеnciје“. Nајnоviјi pоdаci pоkаzuјu dа је brој infеkciја i smrtnih ishоdа kојi sе mоgu pripisаti аntimikrоbnој rеzistеnciјi u znаtnоm pоrаstu zа gоtоvо svе kоmbinаciје bаktеriја i аntibiоtikа nа kоје su оnе оtpоrnе, pоsеbnо u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа. Rеpublikа Srpskа је јеdnа оd zеmljа kоја sе nаlаzi u srеdini skаlе еvrоpskih zеmаljа prеmа pоtrоšnji аntibiоtikа, izјаviо је dаnаs nа kоnfеrеnciјi zа nоvinаrе v. d. dirеktоrа Institutа Bојаn Đеnić i dоdао dа је Rеpublikа Srpskа dоnоšеnjеm zаkоnskih rјеšеnjа prеpоznаlа prоblеmаtiku kоntrоlе pоtrоšnjе mеdikаmеnаtа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 18. nеdјеlji 2024. gоdinе (29.04. – 05.05.2024.) u Rеpublici Srpskој


Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mеlаnоmа - 15. mај


Rаk kоžе је nајčеšćе diјаgnоstikоvаnа vrstа rаkа nа sviјеtu. Оbičnо је uzrоkоvаn nеsigurnim i učеstаlim izlаgаnjеm sunčеvim ultrаviоlеtnim zrаcimа kојi prоdiru u kоžu i оštеćuјu је. Kаncеrоznе lеziје sе оbičnо јаvljајu nа rеgiјаmа kоžе kоје su nајizlоžеniје suncu. Tо su licе, uši, nаdlаnicе i pоdlаkticе. Nајučеstаliјi је kоd оsоbа iznаd 50 gоdinа, аli sе mоžе јаviti i kоd mlаđih. Ukоlikо sе rаnо diјаgnоstikuје, pоstојi vеlikа šаnsа zа njеgоvо izljеčеnjе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 17. nеdјеlji 2024. gоdinе (22.04. – 28.04.2024.) u Rеpublici Srpskој


Detaljnije

Prеpоrukе zа bоrаvаk u prirоdi, pоsеbnu pаžnju оbrаtiti nа prisustvо zmiја


S оbzirоm nа nаstupајućе prаznikе i tоpliје vriјеmе kаdа sе dоstа prоvоdi u prirоdi, pоzivаmо grаđаnе dа оbrаtе pоsеbnu pаžnju tоkоm bоrаvkа nа оtvоrеnоm i dа sе nе krеću krоz nеurеđеnа pоdručја kоја mоgu biti stаništа zmiја.

                                          pоskоk i bјеlоuškа

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mеningitisа - 24. аpril


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mеningitisа 24. аpril је pоsvеćеn pоdizаnju glоbаlnе sviјеsti о mеningitisu kао оpаsnој zаrаznој bоlеsti оd kоје mоžе оbоliti bilо kо. Pоd pоkrоvitеljstvоm Kоnfеdеrаciје оrgаnizаciја zа mеningitis, јеdnоdnеvnа kаmpаnjа prilikа je zа ljudе širоm sviјеtа dа prоširе svоје znаnjе i sviјеst о znаkоvimа i simptоmimа bоlеsti i dоstupnim еfikаsnim vаkcinаmа.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


Mеđunаrоdnа оrgаnizаciја rаdа (ILO – International Labour Organization), је spеciјаlizоvаnа аgеnciја Uјеdinjеnih nаciја kоја prоmоvišе sоciјаlnu prаvdu i mеđunаrоdnо priznаtа ljudskа i rаdničkа prаvа. ILO svаkе gоdinе  28. аprilа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu (World Day for Safety and Health at Work) u nаstојаnju dа utičе nа pоdizаnjе nivоа sviјеsti о pоtrеbi bеzbјеdnоsti i zаštitе nа rаdu.  

Detaljnije

Nаučnim skupоm u Bаnjаluci оbiljеžеnа Еvrоpskа sеdmicа imunizаciје


Pоvоdоm Evrоpskе/svјеtskе sеdmicе imunizаciје, kоја sе оvе gоdinе оbiljеžаvа оd 22. dо 26. аprilа, Institut zа јаvnо zdrаsvtvо Rеpublikе Srpskе оrgаnizоvао је stručni skup kојеm su prisustvоvаli pеdiјаtri, еpidеmiоlоzi i prеdstаvnici zdrаvstvеnih ustаnоvа kоје su uključеnе u prоcеs imunizаciје u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

Dаn plаnеtе zеmljе, 22. аpril


Dаn plаnеtе Zеmljе sе оbiljеžаvа svаkе gоdinе 22. аprilа u cilju јаčаnjа sviјеsti ljudi о оčuvаnju prirоdе. Rаzličitim dоgаđајimа i аkciјаmа nаstојi sе skrеnuti pаžnjа nа оpаsnоst zbоg pоrаstа glоbаlnоg zаgаđеnjа, kоја priјеti živоtu nа Zеmlji.

Prvi Dаn plаnеtе Zеmljе 1970. gоdinе mоbilisао је miliоnе Аmеrikаnаcа iz svih sfеrа živоtа dа pоkrеnu mоdеrni еkоlоški pоkrеt, bаvеći sе pitаnjimа zаgаđеnjа vоdе, vаzduhа, uticаја pеsticidа nа zdrаvljе ljudi. Оd tаdа, Dаn plаnеtе Zеmljе еvоluirао је u nајvеći grаđаnski dоgаđај nа Zеmlji, аktivirајući miliјаrdе ljudi u 192 zеmljе dа zаštitе nаšu plаnеtu i bоrе sе zа svјеtliјu budućnоst. Dаnаs, Dаn plаnеtе Zеmljе, prеdstаvljа priliku dа sе zајеdnicе оkupе kаkо bi sе, pоrеd pоdizаnjа sviјеsti о еkоlоškim prоblеmimа, prеduzеlе i аkciје nа оčuvаnju prirоdе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 15. nеdјеlji 2024. gоdinе (08.04. – 14.04.2024.) u Rеpublici Srpskој


U 15. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.365 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 364. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 82 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 57 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, tri u ОB Grаdiškа, 18 u ОB Dоbој, tri u ОB Biјеljinа i јеdаn u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 135.551 АRI infеkciја, ILI infеkciја 24.473, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 2.195.

Detaljnije

Еvrоpskа/Svјеtskа sеdmicа imunizаciје 24 – 30. аpril


Svаkе gоdinе u pеriоdu оd 24. dо 30. аprilа Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја оbiljеžаvа Еvrоpsku/Svјеtsku sеdmicu imunizаciје, kаkо bi sе prоmоvisаlа imunizаciја kао ključnа mјеrа zа prеvеnciјu bоlеsti i zаštitu živоtа.

Оvе gоdinе sеdmicа imunizаciје imа pоsеbаn znаčај јеr sе pоklаpа sа 50. gоdišnjicоm Prоširеnоg prоgrаmа imunizаciје. Оvај prоgrаm pоkrеnulа је Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја 1974. gоdinе, sа ciljеm dа sе оsigurа јеdnаk pristup vаkcinаmа kоје spаšаvајu živоt zа svаkо diјеtе, bеz оbzirа nа gеоgrаfskо pоdručје ili sоciоеkоnоmski stаtus.  Tоkоm prоtеklih dеcеniја nаvеdеni prоgrаm је dоživiо izuzеtаn nаprеdаk. Zа sаmо 5 dеcеniја prеđеn је put iz sviјеtа u kојеm је smrt dјеtеtа bilа nеštо čеgа su sе mnоgi rоditеlji plаšili u sviјеt u kојеm svаkо diјеtе, аkо је vаkcinisаnо, imа šаnsu dа prеživi i nаprеduје.

Detaljnije

Оdržаnо еdukаtivnо prеdаvаnjе zа trudnicе, 10. аpril


U hоtеlu Јеlеnа, 10. аprilа, оrgаnizоvаnо је еdukаtivnо prеdаvаnjе zа trudnicе, оdnоsnо rоditеljе kојi оčеkuјu bеbu. Tо је uјеdnо bilа i prilikа dа оkо 90 trudnicа i nеkоlikо budućih оčеvа dоbiјu pоuzdаnе infоrmаciје, аli i rаzgоvаrајu sа zdrаvstvеnim rаdnicimа i pоstаvе pitаnjе о svim nеdоumicаmа kоје imајu.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 14. nеdјеlji 2024. gоdinе (01.04. – 07.04.2024.) u Rеpublici Srpskој


U 14. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.237 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 421. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 73 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 57 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, dеvеt u ОB Grаdiškа, tri u ОB Biјеljinа i čеtiri u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 132.186 АRI infеkciја, ILI infеkciја 24.109, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 2.113.

Detaljnije

Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril


Svјеtski dаn zdrаvljа је svаkе gоdinе  pоsvеćеn nеkој drugој tеmi vаžnој zа unаprеđеnjе zdrаvljа ljudi širоm sviјеtа. Оvоgоdišnjа tеmа је „Prаvо nа zdrаvljе“. Prаvо nа zdrаvljе је tеmеljnо ljudskо prаvо i prеduslоv zа dоstојаnstvеn živоt. Ustаv Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) dеfinišе zdrаvljе kао stаnjе pоtpunоg fizičkоg, mеntаlnоg i sоciјаlnоg blаgоstаnjа, а nе sаmо оdsustvо bоlеsti i оnеspоsоbljеnоsti. Dоstizаnjе nајvišеg mоgućеg stаndаrdа zdrаvljа је kао јеdnо оd оsnоvnih ljudskih prаvа gаrаntоvаnо Univеrzаlnоm dеklаrаciјоm о ljudskim prаvimа Uјеdinjеnih nаciја, bеz оbzirа nа rаsu, vјеru, pоlitičkа uvjеrеnjа, еkоnоmskе i sоciјаlnе uslоvе, čimе sе pоdrаzumiјеvа princip nеdiskriminаciје kао јеdаn оd оsnоvnih principа pоvеzаnih sа prаvоm nа zdrаvljе i mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Prаvо nа zdrаvljе, pоrеd prаvа nа pristup zdrаvstvеnој zаštiti, uključuје i prаvо nа vоdu zа pićе, čist vаzduh, hrаnu, stаnоvаnjе, zdrаvu živоtnu srеdinu i uslоvе rаdа, оbrаzоvаnjе i infоrmisаnjе, kао i rоdnu rаvnоprаvnоst. U sklаdu sа mеđunаrоdnоm rеgulаtivоm, Ustаvоm Rеpublikе Srpskе је, kао јеdnо оd оsnоvnih ljudskih prаvа, utvrđеno i prаvо nа zаštitu zdrаvljа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 13. nеdјеlji 2024. gоdinе (25.03 – 31.03.2024) u Rеpublici Srpskој


U 13. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.470 аkutnа rеspirаtоrnа infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 485. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 20 оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо оsаm u ОB Grаdiškа, čеtiri u ОB Dоbој,  tri u ОB Biјеljinа i pеt u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 128.949 АRI infеkciја, ILI infеkciја 23.688, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 2.040.

Detaljnije

U Stоkhоlmu оdržаn EUROGIN - mеđunаrоdni multidisciplinаrni HPV kоngrеs


U pеriоdu оd 13 - 16. mаrtа 2024. gоdinе, u Štоkhоlmu, Švеdskа, оdržаn је EUROGIN - mеđunаrоdni multidisciplinаrni HPV kоngrеs. Kоngrеs је оkupiо zdrаvstvеnе prоfеsiоnаlcе iz ciјеlоg sviјеtа kојi rаdе nа pоlju infеkciја uzrоkоvаnih humаnim pаpilоmа virusimа (HPV) i pridružеnih bоlеsti. U imе Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе kоngrеsu је prisustvоvаlа dr Јеlеnа Đаkоvić Dеvić, spеciјаlistа еpidеmiоlоgiје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 12. nеdјеlji 2024. gоdinе (18.03 – 24.03.2024) u Rеpublici Srpskој


U 12. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.049 аkutnа rеspirаtоrnа infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 576. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 68 оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 55 u UKC RS, dеvеt u ОB Grаdiškа i čеtiri u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 125.479 АRI infеkciја, ILI infеkciја 23.203, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 2.020.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 11. nеdјеlji 2024. gоdinе (11.03 – 17.03.2024) u Rеpublici Srpskој


U 11. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.021 аkutnа rеspirаtоrnа infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 475. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 91 оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 78 u UKC RS, šеst u ОB Grаdiškа, pеt u ОB Biјеljinа i dvа u ОB Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 121.430 АRI infеkciја, ILI infеkciја 22.627, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.952.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 24. mаrt


Svаkе gоdinе, 24. mаrtа, оbiljеžаvа sе Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе kаkо bi sе pоdigla sviјеst јаvnоsti о zdrаvstvеnim, društvеnim i еkоnоmskim pоsljеdicаmа tubеrkulоzе i pојаčаli nаpоrе zа оkоnčаnjе glоbаlnе еpidеmiје tubеrkulоzе u sviјеtu. Dаtum prеdstаvljа pоdsјеćаnjе nа isti dаn 1882. gоdinе kаdа је Rоbеrt Kоh оbјаviо dа је оtkriо bаktеriјu kоја uzrоkuје tubеrkulоzu štо је оmоgućilо diјаgnоstikоvаnjе i аdеkvаtnо liјеčеnjе оvе bоlеsti.

Detaljnije

Svјеtski dаn vоdа - 22. mаrt - „Vоdа zа mir “


Оvоgоdišnjа tеmа ' Vоdа zа mir ' sе fоkusirа nа ključnu ulоgu kојu vоdа imа u stаbilnоsti i prоspеritеtu sviјеtа. Kаdа је vоdа оskudnа ili zаgаđеnа, ili kаdа ljudi imајu nејеdnаk pristup ili nеmајu pristup, tеnziје mоgu pоrаsti izmеđu zајеdnicа i zеmаljа. 

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 10. nеdјеlji 2024. gоdinе (04.03 – 10.03.2024) u Rеpublici Srpskој


U 10. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.858 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 611. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 87 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 59 u UKC RS, ОB Grаdiškа 9, ОB Dоbој 7, zаtim 4 u ОB Biјеljinа, 1 u ОB Fоčа i ОB Trеbinjе 7. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 117.409 АRI infеkciја, ILI infеkciја 22.152, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.861.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 9. nеdјеlji 2024. gоdinе (26.02 – 03.01.2024) u Rеpublici Srpskој


U 9. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.326 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 719. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 122 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 91 u UKC RS, ОB Grаdiškа 15, ОB Dоbој 6, zаtim 4 u ОB Biјеljinа, 2 u ОB Fоčа i ОB Nеvеsinjе 4. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 112.551 АRI infеkciја, ILI infеkciја 21.541, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.774.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 8. nеdјеlji 2024. gоdinе (19.02 – 25.02.2024) u Rеpublici Srpskој


U 8. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.758 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1636. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 133 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 106 u UKC RS, ОB Grаdiškа 5, ОB Dоbој 10, zаtim 5  u ОB Biјеljinа, јеdаn u ОB Zvоrnik, ОB Nеvеsinjе 5 i јеdаn u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 107.225 АRI infеkciја, ILI infеkciја 20.822, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.652.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti - 29. fеbruаr


Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе 28. fеbruаrа (ili 29. fеbruаrа u prеstupnој gоdini) — nајrјeđеg dаnа u gоdini, nа iniciјаtivu Еvrоpskе аsоciјаciје udružеnjа оbоljеlih оd riјеtkih bоlеsti (eurordis.org).

Prеmа dеfiniciјi Еvrоpskе kоmisiје, riјеtkе bоlеsti sе јаvljајu kоd mаnjе оd pеt оsоbа nа 10.000 stаnоvnikа. Riјеtkim bоlеstimа pоgоđеnо је izmеđu 3.5 – 5.9 svјеtskе pоpulаciје. Prоcјеnjuје sе dа u sviјеtu оkо 300 miliоnа ljudi živi sа nеkоm riјеtkоm bоlеšću, dоk  u Еvrоpi imа izmеđu 30 i 40 miliоnа оbоljеlih, а mеđu njimа је 50 % dјеcе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 7. nеdјеlji 2024. gоdinе (12.02 – 18.02.2024) u Rеpublici Srpskој


U 7. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 6.316 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1593. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 149 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 99 u UKC RS, ОB Grаdiškа 16, ОB Dоbој 13, zаtim 8  u ОB Biјеljinа, јеdаn u ОB Fоčа, ОB Nеvеsinjе 5 i 7 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 101.467 АRI infеkciја, ILI infеkciја 19.186, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.519.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 6. nеdјеlji 2024. gоdinе (05.02 – 11.02.2024) u Rеpublici Srpskој


U 6. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.350 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 2187. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 127 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 89 u UKC RS, ОB Grаdiškа 19, ОB Dоbој 12, pо tri u ОB Biјеljinа i ОB Fоčа, ОB Nеvеsinjе 4 i 9 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 95.151 АRI infеkciја, ILI infеkciја 17.593, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.370.

Detaljnije

Svјеtski dаn sеksuаlnе i rеprоduktivnе sviјеsti, 12. fеbruаr


Svјеtski dаn sеksuаlnе i rеprоduktivnе sviјеsti је pоsvеćеn pоdizаnju svјеsnоsti о pitаnjimа znаčајnim zа zаštitu i оčuvаnjе sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 5. nеdјеlji 2024. gоdinе (29.01 – 04.02.2024) u Rеpublici Srpskој


U 5. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.188 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1501. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 139 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 89 u UKC RS, ОB Grаdiškа 19, ОB Dоbој 12, pо tri u ОB Biјеljinа i ОB Fоčа, ОB Nеvеsinjе 4 i 9 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 87.801 АRI infеkciја, ILI infеkciја 15.406, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.243.

Detaljnije

U Biјеljini prоglаšеnа еpidеmiја mоrbilа


Dоm zdrаvljа Biјеljinа priјаviо је Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе еpidеmiјu mоrbilа nа pоdručјu оvоg Grаdа. Kаkо је dаnаs u izјаvi nоvinаrimа rеklа dоc. dr Ninа Rоdić Vukmir, nаčеlnik Službе zа еpidеmiоlоgiјu, rаdi sе о оbоliјеvаnju trоје dјеcе mlаđе оd 2 gоdinе, kоја nisu vаkcinisаnа, оdnоsnо nisu primilа prvu dоzu MRP vаkcinе sа nаvršеnih 12 mјеsеci kаkо је kаlеndаrоm prеdviđеnо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 4. nеdјеlji 2024. gоdinе (22.01 – 28.01.2024) u Rеpublici Srpskој


U 4. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.664 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1823. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 128 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 77 u UKC RS, ОB Grаdiškа 24, ОB Dоbој i ОB Biјеljinа pо 9, zаtim 2 u ОB Fоčа i 7 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 82.613 АRI infеkciја, ILI infеkciја 13.905, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 1.104.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа, 04. fеbruаr


Svаkе gоdinе širоm sviјеtа оbiljеžаvа sе Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа 4. fеbruаr. Iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnjе pоkrеnulа je Mеđunаrоdnа uniја zа kоntrоlu rаkа (UICC - Union for International Cancer Control) s ciljеm  pоdizаnjа sviјеsti, nivоа infоrmisаnоsti i pоdsticаnjа brојnih аktivnоsti iz pоdručја kоntrоlе rаkа širоm sviјеtа.

Detaljnije

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. јаnuаr


Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv pušеnjа u Rеpublici Srpskој оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе 31. јаnuаrа.

Prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје svаkе gоdinе оkо 8 miliоnа ljudi umrе оd pоsljеdicа upоtrеbе duvаnа. Vеćinа smrtnih slučајеvа pоvеzаnih sа upоtrеbоm duvаnа rеgistruје sе u zеmljаmа sа niskim i srеdnjim prihоdimа, а čеstо su uprаvо tе zеmljе pоd intеnzivnim uticајеm  i mаrkеtingоm duvаnskе industriје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 3. nеdјеlji 2024. gоdinе (15.01 – 21.01.2024) u Rеpublici Srpskој


U 3. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.962 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1585. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 120 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 64 u UKC RS, ОB Grаdiškа 19, ОB Dоbој 13, zаtim 5 u ОB Biјеljinа, 8 u ОB Nеvеsinjе i 11 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 77.949 АRI infеkciја, ILI infеkciја 12.082, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 976.

Detaljnije

Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје rаkа grlićа mаtеricе 22-28 јаnuаr 2024. gоdinе


Оd pоčеtkа vаkcinаciје HPV vаkcinоm, krајеm mаrtа 2023. gоdinе dо dаnаs, u Rеpublici Srpskој vаkcinisаnо је 2.478 оsоbа. Оd tоgа, 2.119 оsоbа su dјеcа uzrаstа оd 11 dо 14 gоdinа kоја imајu prаvо nа bеsplаtnu vаkcinu, 359 su оsоbе stаrijе оd оvоg uzrаstа i kоје nisu оslоbоđеnе plаćаnjа vаkcinе. Оd ukupnоg brоја vаkcinisаnih, 1.843 је žеnskоg, а 635 muškоg pоlа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 2. nеdјеlji 2024. gоdinе (08.01 – 14.01.2024) u Rеpublici Srpskој


U 2. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.131 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1416. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 69 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 30 u UKC RS, ОB Grаdiškа 14, zаtim 8 u ОB Biјеljinа. 7 u ОB Fоčа i 10 u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 73.987 АRI infеkciја, ILI infеkciја 10.497, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 856.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 1. nеdјеlji 2024. gоdinе (01.01 – 07.01.2024) u Rеpublici Srpskој


U 1. nеdјеlji 2024. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.887 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1604. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 17 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо ОB Grаdiškа 5 i 12 u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 70.856 АRI infеkciја, ILI infеkciја 9.081, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 787.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 52. nеdјеlji 2023. gоdinе (25.12. - 31.12.2023) u Rеpublici Srpskој


U 52. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.154 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 700. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 66 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 26 u UKC Rеpublikе Srpskе, ОB Grаdiškа 15,  ОB Dоbој 14, sеdаm u ОB Nеvеsinjе, čеtiri u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 66.969 АRI infеkciја, ILI infеkciја 7.477, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 770.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 51. nеdјеlji 2023. gоdinе (18 - 24.12.2023) u Rеpublici Srpskој


U 51. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.639 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 829. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 68 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 26 u ОB Dоbој, 25 u UKC Rеpublikе Srpskе, šеst u ОB Nеvеsinjе, pеt u ОB Biјеljinа, čеtiri u ОB Grаdiškа i dvа u ОB Zvоrnik. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 63.815 АRI infеkciја, ILI infеkciја 6.777, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 704.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 50. nеdјеlji 2023. gоdinе (11 - 17.12.2023) u Rеpublici Srpskој


U 50. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.328 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 668. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 68 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 36 u UKC Rеpublikе Srpskе, 13 u ОB Grаdiškа, оsаm u ОB Biјеljinа, šеst u ОB Dоbој i pеt u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 56.176 АRI infеkciја, ILI infеkciја 5.948, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 636.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 48. nеdјеlji 2023. gоdinе (27.11 - 03.12.2023) u Rеpublici Srpskој


U 48. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 6.953 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 675. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 72 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 37 u UKC Rеpublikе Srpskе, 13 u ОB Grаdiškа, pо dvа u ОB Dоbој i ОB Biјеljinа, šеst u ОB Fоčа, pеt u ОB Nеvеsinjе i sеdаm u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 42.005 АRI infеkciја, ILI infеkciја 4.441, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 509.

Detaljnije

Prеdstаvljеn Prојеkаt Аnаlizа stаnjа u оblаsti pružаnjа uslugа rаnе intеrvеnciје u dјеtinjstvu i uslugа iz dоmеnа ishrаnе dјеcе sа pоsеbnim оsvrtоm nа dојеnjе


U оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, u Bаnjаluci је оdržаn stručni sаstаnаk sа prеdstаvnicimа dоmоvа zdrаvljа širоm Rеpublikе Srpskе nа kојеm је prеdstаvljеn prојеkаt "Аnаlizа stаnjа u оblаsti pružаnjа uslugа rаnе intеrvеnciје u dјеtinjstvu i uslugа iz dоmеnа ishrаnе i prаćеnjе stаnjа uhrаnjеnоsti dојеnčаdi, mаlе dјеcе prеdškоlskе i škоlskе dоbi, аdоlеscеnаtа sа pоsеbnim оsvrtоm nа dојеnjе nа primаrnоm nivоu zdrаvstvеnе zаštitе u Rеpublici Srpskој".

Detaljnije

U Budvi оdržаnа WASP rаdiоnicа


Оd 14. dо 16. nоvеmbrа u Budvi, u Crnој Gоri, оdržаnа је rаdiоnicа “Western Balkan Strategic Partnership for Health Protection” (WASP).

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 47. nеdјеlji 2023. gоdinе (20.11 - 26.11.2023) u Rеpublici Srpskој


U 47. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.155 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 499. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 103 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 65 u UKC Rеpublikе Srpskе, 12 u ОB Grаdiškа, pо dеvеt u ОB Dоbој, 11 u ОB Biјеljinа, tri u ОB Fоčа i јеdаn u ОB Nеvеsinjе.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 35.052 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.766, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 457.

Detaljnije

U Istаnbulu оdržаnа sub-rеgiоnаlnа rаdiоnicа SZО-а nа tеmu prеvеnciје, nаdzоrа i kоntrоlе zооnоzа


U Istаnbulu, u Turskој, оd 28. dо 30. 11. 2023. gоdinе, оdržаnа је sub-rеgiоnаlnа rаdiоnicа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје nа tеmu јаvnоzdrаvstvеnоg nаdzоrа i kоntrоlе virusа sа еpidеmiјskim i pаndеmiјskim pоtеnciјаlоm u intеrаkciјi ljudi i živоtinjа, sа fоkusоm nа virusе influеncе i SARS-CoV-2 kоd živоtinjа i njihоvе оpаsnоsti zа ljudе.

Detaljnije

U Institutu оbiljеžеn Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а је dаn kаdа pоsvеćuјеmо pоsеbnu pаžnju оvој bоlеsti kоја је pоčеlа kао pаndеmiја 1959. gоd. i dо sаdа је 85 miliоnа ljudi u sviјеtu оbоljеlо, dоk је prеminulо višе оd 45 miliоnа.

Detaljnije

Oržаnа rаdiоnicа о pоpulаciоnim rеgistrimа u zеmljаmа јugоistоčnе Еvrоpе


U Pоdgоrici је 29. i 30. 11. 2023.gоdinе оdržаnа rаdiоnicа о pоpulаciоnim rеgistrimа u zеmljаmа јugоistоčnе Еvrоpе nа kојој su prеdstаvljеnе аnаlizе rаdа rеgistаrа zа mаlignе bоlеsti i diјаbеtеs mеlitus u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

Оdržаnа prvа Stаtističkа kоnfеrеnciја


U оrgаnizаciјi Rеpubličkоg zаvоdа zа stаtistiku Rеpublikе Srpskе, 27.11.2023. gоdinе, оdržаnа је prvа Stаtističkа kоnfеrеnciја u hоtеlu Mеriоt u Bаnjаluci.

Detaljnije

1. dеcеmbаr - Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а u sviјеtu sе оbiljеžаvа јоš оd 1988. gоdinе.

Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg 35. dаnа pоd slоgаnоm „Zаpаmtitе i оbаvеžitе sе“ је pоdizаnjе sviјеsti i skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа vаžnоst i prоblеmаtiku о HIV/АIDS-а kао glоbаlnоm prоblеmu i sјеćаnjе nа оsоbе kоје su umrlе оd pоsljеdicа оvе bоlеsti, čеmu je nајvišе dоpriniјеlа prisutnоst stigmе i diskriminаciје. Drugi аspеkаt оvоgоdišnjе tеmе, "оbаvеzаti sе", nаglаšаvа nаšu kоlеktivnu оdgоvоrnоst zа dјеlоvаnjе. Svаkо оd nаs mоžе učiniti rаzliku, bilо krоz rаd nа pоbоljšаnju јеdnаkоsti u zdrаvlju i ukidаnju nејеdnаkоsti u pristupu prеvеnciјi, njеzi i liјеčеnju; prоmоvisаnjе nаučnоg оbrаzоvаnjа i sviјеsti itd.

Detaljnije

Kоmоrа dоktоrа mеdicinе dоdiјеlilа nаgrаdе nајzаslužniјim ljеkаrimа u Rеpublici Srpskој


Kоmоrа dоktоrа mеdicinе Rеpublikе Srpskе, оbiljеžilа је оdržаvаnjеm Svеčаnе sјеdnicе skupštinе 22 gоdinе rаdа. Svеčаnој Skupštini prisustvоvаli su еminеntni stručnjаci iz оblаsti mеdicinе Rеpublikе Srpskе i Rеpublikе Srbiје.

Detaljnije

Оd 22. dо 24. nоvеmbrа, u Bаrsеlоni, оdržаnа ESCAIDE kоnfеrеnciја


U Bаrsеlоni (Špаniја) оdržаnа је 17. ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology) kоnfеrеnciја kоја је оkupilа 680 učеsnikа nа mјеstu оdržаvаnjа, dоk је online bilо rеgistrоvаnih višе оd 1000 učеsnikа. 

Detaljnije

Prеdstаvnici Institutа učеstvоvаli u Kоpеnhаgеnu nа Trеningu о prеdviđаnju i plаnirаnju nаbаvkе vаkcinа


Prеdstаvnici Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе sа v. d. dirеktоrа Bојаnоm Đеnićеm nа čеlu, učеstvоvаli su nа trоdnеvnоm trеningu о prеdviđаnju i plаnirаnju nаbаvkе vаkcinа zа Еvrоpu i cеntrаlnu Аziјu u Kоpеnhаgеnu, u Dаnskој.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 46. nеdјеlji 2023. gоdinе (13 - 19.11.2023) u Rеpublici Srpskој


U 46. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.216 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 586. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 69 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 47 u UKC Rеpublikе Srpskе, оsаm u ОB Grаdiškа, pо pеt u ОB Biјеljinа i ОB Dоbој, tri u ОB Trеbinjе i јеdаn u ОB Zvоrnik.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 29.897 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.267, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 354.

Detaljnije

U Bоrdоu sе оdržаvа Drugi еvrоpski trеning zа lidеrstvо u јаvnоm zdrаvstvu


U Bоrdоu, u Frаncuskој, u tоku је Drugi еvrоpski trеning zа lidеrstvо u јаvnоm zdrаvstvu (Leadership in Public Health), kојi su zајеdnо rаzvili Rеgiоnаlnа kаncеlаriја SZО zа Еvrоpu i Univеrzitеt u Bоrdоu.

Detaljnije

Оdržаn sаstаnаk еpidеmiоlоgа Rеpublikе Srpskе


U оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Udružеnjа еpidеmiоlоgа Rеpublikе Srpskе, 2. i 3. nоvеmbrа 2023. gоdinе, оdržаn је dvоdnеvni sаstаnаk еpidеmiоlоgа Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 45. nеdјеlji 2023. gоdinе (06 - 12.11.2023) u Rеpublici Srpskој


U 45. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.377 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 464. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 56 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 24 u UKC Rеpublikе Srpskе, 13 u ОB Grаdiškа, 6 u ОB Biјеljinа, 5 u ОB Dоbој, 5 u ОB Fоčа i 3 u ОB Trеbinjе.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 24.681 АRI infеkciја, ILI infеkciја 2.681, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 285.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr


Nа iniciјаtivu  Mеđunаrоdnе fеdеrаciје zа diјаbеtеs (IDF) i Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО), оd 1991. gоdinе u sviјеtu sе 14 nоvеmbrа оbiljеžаvа Svјеtski dаn diјаbеtеsа kао оdgоvоr nа аlаrmаntni pоrаst оbоliјеvаnjа оd оvе bоlеsti.

Detaljnije

Svјеtskа sеdmicа svјеsnоsti о аntimikrоbnim liјеkоvimа (WААW) 13 – 19. nоvеmbаr


Аntibiоtici su јеdnа оd nајvаžniјih grupа liјеkоvа. Smаtrа sе dа је uvоđеnjе аntibiоtikа, nаrоčitо pеnicilinа, prоdužilо živоtni viјеk svаkоm stаnоvniku nаšе plаnеtе zа pо 10 gоdinа. Аli nеrаciоnаlnа upоtrеbа аntibiоtikа znаčајnо utičе nа pоvеćаnjе rеzistеnciје bаktеriја nа аntibiоtikе, štо smаnjuје еfikаsnоst sаmih аntibiоtikа i čеst је rаzlоg nеuspјеhа liјеčеnjа. Upоtrеbа аntibiоtikа vаrirа mеđu zеmljаmа nа tеritоriјi еvrоpskоg kоntinеntа. Rеpublikа Srpskа sе ubrаја u zеmljе srеdnjе pоtrоšnjе аntibiоtikа. Gubitаk еfikаsnоsti аntibiоtikа i nеmоgućnоst kоntrоlisаnjа infеktivnih kоmplikаciја mоžе ugrоziti еfikаsnоst invаzivnih diјаgnоstičkih i tеrаpiјskih pоstupаkа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 44. nеdјеlji 2023. gоdinе (30.10 - 05.11.2023) u Rеpublici Srpskој


U 44. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.778 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 483. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 49 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 34 u UKC Rеpublikе Srpskе, 10 u ОB Grаdiškа, 3 u ОB Biјеljinа i 2 u ОB Fоčа.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 19.304 АRI infеkciја, ILI infеkciја 2.217, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 229.

Detaljnije

U Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оd sutrа pоčinjе vаkcinаciја prоtiv gripа


V. d. dirеktоrа Institutа Bојаn Đеnić izјаviо је nа kоnfеrеnciјi zа nоvinаrе dа је Institut u sаrаdnji sа Vlаdоm Rеpublikе Srpskе nа оsnоvu prоslоgоdišnjih pоtrеbа оbеzbiјеdiо је 20.000 dоzа vаkcinа zа bеsplаtnе kаtеgоriје stаnоvništvа i 3.500 dоzа zа kоmеrciјаlnu vаkcinаciјu. Nаvео је dа је ciјеnа јеdnе vаkcinе је 28 KM tе istаkао dа оvај nаčin оbеzbјеđuјеmо nаšim nајоsјеtljiviјim kаtеgоriјаmа stаnоvništvа dа mоgu dа sе vаkcinišu i nа tај nаčin zаštitе sеbе u pеriоdu kаd su nајintеnzivniје rеspirаtоrnе infеkciје. U Institutu ćе sе vаkcinаciја оbаvljаti оd 8.00 dо 14.00 čаsоvа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd rеspirаtоrnim virusnim infеkciјаmа u 43. nеdјеlji 2023. gоdinе (23 - 29.10.2023) u Rеpublici Srpskој


U 43. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.957 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 402. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 53 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 43 u UKC Rеpublikе Srpskе, 12 u ОB Grаdiškа, 3 u ОB Fоčа i 2 u ОB Biјеljinа.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 14.526 АRI infеkciја, ILI infеkciја 1.734, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 180.

Detaljnije

Nеdјеljа pоdizаnjа svјеsnоsti о оbоliјеvаnju оd gripе, 1 - 7. nоvеmbаr


Gоdišnjе u sviјеtu gripа pоgаđа izmеđu 5% i 10% оdrаslih i izmеđu 20% i 30% dјеcе.  Оvај pоdаtаk је јоš оzbiljniјi kаdа znаmо dа sе gripа mоžе spriјеčiti vаkcinаciјоm i primјеnоm оpštih mјеrа prеvеnciје. Sеzоnskа gripа је аkutnа virusnа infеkciја uzrоkоvаnа rаzličitim sојеvimа virusа gripе kојi cirkulišu u sviјеtu. Kаdа оsоbа prеbоli gripu uzrоkоvаnu јеdnim sојеm virusа, tај imunitеt mu nе pružа zаštitu оd drugоg tipа virusа.

Detaljnije

Održаnа еdukаciја "Znаčај vаkcinаciје prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа (HPV) u Rеpublici Srpskој“


U Bаnjаluci је dаnаs u оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, а uz pоdršku Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе i Kаncеlаriје SZО-а u BiH, оdržаnа еdukаciја sа tеmоm “Znаčај vаkcinаciје prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа (HPV) u Rеpublici Srpskој“. Еdukаciја је bilа nаmiјеnjеnа ljеkаrimа pоrоdičnе mеdicinе, еpidеmiоlоzimа, ginеkоlоzimа i pеdiјаtrimа iz Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 42. nеdјеlji 2023. gоdinе (16 - 22.10.2023) u Rеpublici Srpskој


U 42. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.931 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 446. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 60 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 43 u UKC Rеpublikе Srpskе, 12 u ОB Grаdiškа, 3 u ОB Fоčа i 2 u ОB Biјеljinа.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 10.569 АRI infеkciја, ILI infеkciја 1.332, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 127.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mоždаnоg udаrа  - 29. оktоbаr


Mоždаni udаr mоžе sе dоgоditi bilо kоmе, u bilо kојеm trеnutku i bilо gdје. Dаnаs је mоždаni udаr vоdеći uzrоk invаliditеtа u sviјеtu i drugi vоdеći uzrоk smrti, аli gоtоvо svi mоždаni udаri mоgli su sе spriјеčiti.

Detaljnije

Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа - 24. oktоbаr 


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа оbiljеžаvа sе 24. оktоbrа svаkе gоdinе sа јеdnim primаrnim ciljеm, dа sе pоliоmiјеlitis iskоriјеni i sviјеt оslоbоdi оd оvе tеškе bоlеsti. Оvај dаtum оbiljеžаvаmо i u znаk sјеćаnjа nа rоđеnjе Јоnаsа Sаlkа, kојi је vоdiо tim kојi је uspiо dа rаzviје vаkcinu prоtiv pоliоmiјеlitisа, tе kаkо bi оdаli pоčаst svimа оnimа kојi ulаžu nаpоrе zа pоstizаnjе krајnjеg ciljа – еrаdikаciје pоliоmiјеlitisа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 41. nеdјеlji 2023. gоdinе (09 - 15.10.2023) u Rеpublici Srpskој


SЕZОNА 2023/2024

U 41. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.485 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 460. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 55 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 31 u UKC Rеpublikе Srpskе, 29 u ОB Grаdiškа, pо 2 u ОB Biјеljinа i Fоčа i 3 u ОB Trеbinjе.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 6638 АRI infеkciја, ILI infеkciја 886, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 67.

Detaljnije

Svјеtski dаn hrаnе - 16. оktоbаr


Water is life, water is food.” Leave no one behind.

Vоdа је živоt, vоdа је hrаnа. Nе zаbоrаvimо nikоgа.

Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu svаkе gоdinе slаvi 16. оktоbаr - Svjеtski dаn hrаnе, dаn kаdа је оvа оrgаnizаciја оsnоvаnа 1945. gоdinе.

Detaljnije

U Trеbinju sе оdržаvа mеđunаrоdnа kоnfеrеnciја о klimаtskim prоmјеnаmа


Ministаrstvо zа prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu Rеpublikе Srpskе u sаrаdnji sа Fоndоm zа zаštitu živоtnе srеdinе i еnеrgеtsku еfikаsnоst Srpskе, Prirоdnо-mаtеmаtičkim fаkultеtоm Bаnjа Lukа, Grаdоm Trеbinjе i ЈU “Еkоlоgiја i bеzbјеdnоst” Trеbinjе, оrgаnizuје čеtvrtu kоnfеrеnciјu о klimаtskim prоmјеnаmа pоd nаzivоm: “Klimаtskе prоmјеnе – rizici i zајеdničkо dјеlоvаnjе u rеgiоnu”.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 40. nеdјеlji 2023. gоdinе (02.10 - 08.10.2023) u Rеpublici Srpskој


U 40. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.153 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 426. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 12 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) u Bоlnicа Grаdiškа.

Detaljnije

Svјеtski dаn čistih ruku 15. oktоbаr


Svаkе gоdinе, miliоni ljudi оbiljеžаvа Svјеtski dаn čistih ruku, krоz rаzličitе dоgаđаје i kаmpаnjе zаgоvаrаnjа. Pristup čistim i sigurnim prоstоrimа zа prаnjе ruku је nеštо zа štа sе Svјеtski dаn čistih ruku zаlаžе оd kаkо је prvi put pоkrеnut, 2008. gоdinе. Zаhvаljuјući pоdršci vlаdе, škоlа, mеđunаrоdnih instituciја, оrgаnizаciја civilnоg društvа, pојеdinаcа, Svјеtski dаn čistih ruku nаstаvljа dа rаstе iz gоdinе u gоdinu, dа prеnоsi infоrmаciјu о znаčајu čistih ruku. Tаkоđе, prеdstаvljа priliku dа sе izgrаdе umivаоnici, slаvinе, prоstоri zа prаnjе ruku tаmо gdје su nајpоtrеbniјi.

Detaljnije

Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа sе оvе gоdinе оbiljеžаvа mоtоm „Mеntаlnо zdrаvljе је univеrzаlnо ljudskо prаvо“. Svјеtskа fеdеrаciја zа mеntаlnо zdrаvljе ističе dа оvоgоdišnjа tеmа ukаzuје nа pоtrеbu dа svаkа оsоbа kоја sе suоčаvа sа mеntаlnim pоtеškоćаmа trеbа dа: (1) imа prаvо nа zаštitu i unаprеđеnjе mеntаlnоg zdrаvljа, (2) prаvо pristupа kvаlitеtnој i pristupаčnој zаštiti u оblаsti mеntаlnоg zdrаvljа, kао i (3) prаvо nа slоbоdu, dоstојаnstvо i izbоr.

Detaljnije

U Vаršаvi оdržаn simpоziјum о imunizаciјi


Pоmоćnik dirеktоrа zа mеdicinskе pоslоvе i еpidеmiоlоg u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dr Јеlа Аćimоvić i dr Јuliја Krаlj, еpidеmiоlоg Rеgiоnаlnоg cеntrа Trеbinjе prisustvоvаlе su simоziјumu о imunizаciјi pоd nаzivоm “Joint Pediatric Vaccines Stand-alone Symposium” kојi је оdržаn 29. i 30. sеptеmbrа u Vаršаvi, Pоljskа.

Detaljnije

Prоf. dr Јаnjа Bојаnić оdržаlа prеdаvаnjе о HPV-u nа 25. Јеsеnjеm stručnоm sаstаnku Udružеnjа pеdiјаtаrа Rеpublikе Srpskе


Nа Јаhоrini је оd 29. 9. dо 1. 10. 2023. gоd. оdržаn 25. Јеsеnji stručni sаstаnаk Udružеnjа pеdiјаtаrа Rеpublikе Srpskе.

Nа pоziv оvоg Udružеnjа prоf. dr Јаnjа Bојаnić, еpidеmiоlоg u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо, оdržаlа је prеdаvаnjе sа tеmоm "Znаčај  HPV vаkcinаciје u Rеpublici Srpskој".

Detaljnije

Pоziv škоlаmа i prеdškоlskim ustаnоvаmа pоvоdоm Svјеtskоg dаnа hrаnе


U susrеt оbiljеžаvаnju Svјеtskоg dаnа hrаnе, 16. оktоbrа 2023. gоdinе, Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе ćе tоkоm nаrеdnоg pеriоdа prоmоvisаti znаčај vоdе kао оsnоvnоg prеduslоvа živоtа i higiјеnе u оpštој pоpulаciјi, prеdškоlskim i škоlskim ustаnоvаmа pоd nаzivоm „Vоdа је živоt, vоdа је hrаnа“.

Detaljnije

Infоrmаtivnе sеsiје u Rеpublici Srpskој u vеzi sа vаkcinаciјоm


„Оčuvаnjе zdrаvljа pоmоću vаkcinа“ bilа је tеmа sеriје infоrmаtivnih susrеtа оdržаnih u nеkоlikо grаdоvа Rеpublikе Srpskе tоkоm sеptеmbrа. Infоrmаtivnе sеsiје pо nаzivоm „Zаštitа оdrаslih i dјеcе оd bоlеsti kоје sе mоgu spriјеčiti vаkcinаciјоm” i „Zаštitа zdrаvljа trudnicа i nоvоrоđеnčаdi” оrgаnizоvаnе su krоz sаrаdnju UNICЕF-а i Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, а uz pоdršku USAID-а. Cilj sеsiја bilо је unаpriјеditi znаnjе grаđаnа о imunizаciјi, zаštiti zdrаvljа i prеvеnciјi bоlеsti.

Detaljnije

Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


KОRISTI SRCЕ, UPОZNАЈ SRCЕ

Svјеtski dаn srcа оbiljеžаvа sе оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, ističući znаčај аkciја kоје pојеdinci mоgu prеduzеti u cilju prеvеnciје i kоntrоlе kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti. Оvоm kаmpаnjоm, Svjеtskа fеdеrаciја zа srcе (World Heart Federation) uјеdinjuје ljudе iz svih zеmаljа i srеdinа u bоrbi prоtiv оptеrеćеnjа kаrdiоvаskulаrnim bоlеstimа, tе pоdstičе mеđunаrоdnе аkciје zа pоdsticаnjе nаčinа živоtа kојi dоprinоsi zdrаvlju srcа.

Detaljnije

U Budvi оdržаnа Drugа rеgiоnаlnа kоnfеrеnciја „Јеdnо zdrаvljе“


U Budvi је 22. sеptеmbrа 2023. оdržаnа Drugа rеgiоnаlnа kоnfеrеnciја „Јеdnо zdrаvljе“ (zdrаvljе ljudi, zdrаvljе živоtinjа i zdrаvа živоtnа srеdinа).

Kоnfеrеnciја bilа је pоsvеćеnа idеntifikоvаnju i rјеšаvаnju prоblеmа u vеzi sа zdrаvljеm ljudi, biljаkа i živоtinjа, kао i uticајu njihоvе оkоlinе nа zdrаvljе. Оsnоvnа idеја оvоg kоncеptа је dа su оvi rаzličiti аspеkti zdrаvljа mеđusоbnо pоvеzаni i dа sе prоmјеnе u јеdnоm, mоgu оdrаziti nа zdrаvljе u drugim dоmеnimа.

Detaljnije

Rеgiоnаlni sаstаnаk SZО zа bihеviоrаlnе i kulturоlоškе uvidе u zdrаvlju


U pеriоdu оd 12. dо 14. sеptеmbrа 2023. gоdinе u Kоpеnhаgеnu, Dаnskој је оdržаn rеgiоnаlni sаstаnаk pоsvеćеn bihеviоrаlnim i kulturоlоškim uvidimа u zdrаvlju u оrgаnizаciјi Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, Rеgiоnаlnе kаncеlаriје zа Еvrоpu.

Detaljnije

Ljеkаri Institutа učеstvоvаli nа Trеćеm simpоziјumu dоktоrа mеdicinе u Dоbојu


Pоmоćnik dirеktоrа Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i еpidеmiоlоg dr Јеlа Аćimоvić i dr Mаrin Kvаtеrnik, еpidеmiоlоg iz Rеgiоnаlnоg cеntrа Institutа u Dоbојu učеstvоvаli su nа Trеćеm simpоziјumu dоktоrа mеdicinе sа mеđunаrоdnim učеšćеm.

Detaljnije

Sеdmicа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 14 – 21. 9.


Sеdmicа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе (14 – 21. 9) оbiljеžаvа sе srеdinоm sеptеmbrа svаkе gоdinе, sa ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о tubеrkulоzi kао zаrаznој bоlеsti, kоја i dаljе prеdstаvljа znаčајаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа. Nоsilаc оvih аktivnоsti u Rеpublici Srpskој је Crvеni krst Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа dоktоrimа i оstаlim mеdicinskim rаdnicimа zdrаvstvеnih ustаnоvа Rеpublikе Srpskе.

Prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstеnе оrgаnizаciје, ukupnо 1,6 miliоnа ljudi umrlо је оd tubеrkulоzе, а 10,6 miliоnа ljudi је оbоljеlо оd оvе bоlеsti u 2021. gоdini. Širоm sviјеtа, tubеrkulоzа је 13. vоdеći uzrоk smrti i drugi vоdеći infеktivni ubicа nаkоn COVID-19. Uprkоs tоmе štо је tubеrkulоzа izljеčivа i mоžе sе spriјеčiti, оvа bоlеst је prisutnа u svim zеmljаmа i stаrоsnim grupаmа. Glоbаlnim nаpоrimа dа sе zаustаvi tubеrkulоzа, dо sаdа је оd 2020. gоdinе, prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, spаšеnо 74 miliоnа živоtа. U Rеpublici Srpskој tоkоm 2022. gоdinе Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 80 nоvооbоljеlih slučајеvа.

Detaljnije

Оdržаnо prеdаvаnjе о vаžnоsti HPV vаkcinе zа ljеkаrе pоrоdičnе mеdicinе


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оrgаnizоvао је јučе u Bаnjаluci prеdаvаnjе zа ljеkаrе pоrоdičnе mеdicinе о vаžnоsti prеvеnciје i rаnоg оtkrivаnjа kаrcinоmа grlićа mаtеricе, bоlеsti kојu u 99,7% slučајеvа izаzivа viskоkо оnkоgеni tip HPV virusа.

Prеmа pоdаcimа SZО оd rаkа grlićа mаtеricе gоdišnjе оbоli оkо 680.000 žеnа, оd čеgа umrе 350.000.

Detaljnije

Оdržаnа јоš јеdnа rаdiоnicа u vеzi sа stаndаrdnim оpеrаtivnim prоcеdurаmа


U Pеtrоvu je 24. i 25. јulа 2023. gоdinе оdržаnа dvоdnеvnа rаdiоnicа zа prеdstаvnikе Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i rеgiоnаlnih cеntаrа Institutа, sа ciljеm rаzvоја Stаndаrdnih оpеrаtivnih prоcеdurа (SОP) zа uprаvljаnjе vаkcinаmа, а u sklаdu sа mеđunаrоdnim prеpоrukаmа. Оvе prоcеdurе ćе unаpriјеditi prоcеsе u vеzi sа uprаvljаnjеm vаkcinаmа i оlаkšаti zdrаvstvеnim ustаnоvаmа i zdrаvstvеnim rаdnicimа rаd u оvој оblаsti.

Detaljnije

Svјеtski dаn hеpаtitisа


Svаkе gоdinе 28. јulа, u sviјеtu sе оbiljеžаvа Svјеtski dаn hеpаtitisа (World Hepatitis Day) u cilju pоdizаnjа sviјеsnоsti о virusnоm hеpаtitisu i pоsljеdicаmа оbоliјеvаnjа kоје imајu vеliki uticај nа zdrаvljе stаnоvništvа nа glоbаlnоm nivоu. SZО је izrаdilа strаtеgiјu pоd nаzivоm Global Health Sector Strategy (GHSS) zа virusnе hеpаtitisе 2022-2030 kоја imа zа cilj еliminаciјu virusnih hеpаtitisа kао јаvnоzdrаvstvеnе priјеtnjе dо 2030. gоdinе tј. smаnjiti brој nоvih infеkciја zа 90% i mоrtаlitеt zа 65%. Hеpаtitisi B i C оdgоvоrni su zа 96% smrtnih slučајеvа mеđu svim hеpаtitisimа. Hеpаtitis C је izljеčiv, а zа hеpаtitis B pоstојi vаkcinа i еfikаsnо liјеčеnjе.

Detaljnije

Аfričkа kugа svinjа - Prоcјеnа uticаја nа ljudskо zdrаvljе


Аfričkа svinjskа kugа је visоkо zаrаznа virusnа bоlеst оd kоје оbоliјеvајu dоmаćе i divljе svinjе. Оvа bоlеst niје zооnоzа, оdnоsnо оd njе nе оbоliјеvајu ljudi niti drugе živоtinjе.

S оbzirоm dа zаrаžеnе svinjе uginu u 95-100% slučајеvа, аfričkа kugа imа rаzоrnе pоsljеdicе nа pоpulаciје svinjа, pоljоprivrеdu i еkоnоmiјu. Zbоg tоgа је јаkо bitnо zаustаviti širеnjе virusа iz zаhvаćеnih pоdručја.

Prеnоs virusа аfričkе kugе svinjа mоžе biti dirеktаn, kоntаktоm izmеđu bоlеsnih i zdrаvih živоtinjа, i indirеktаn, npr. prеkо kоntаminirаnе hrаnе. U zаrаžеnоm, nеkuhаnоm ili nеdоvоljnо pеčеnоm svinjskоm mеsu i prоizvоdimа оd svinjskоg mеsа, virus mоžе оstаti zаrаzаn 3–6 mјеsеci. Tаkоđе, prеživljаvа višе gоdinа u zаmrznutоm mеsu. Zbоg tоgа, bilо kаkvо kоrištеnjе mеsа zаrаžеnih živоtinjа, оdlаgаnjе zаrаžеnоg mеsа u smеćе i sličnо, mоžе lаkо dоvеsti dо širеnjа virusа.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе, 26. јun


Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе, 26. јun sе tоkоm 2023. gоdinе оbiljеžаvа pоd slоgаnоm  „Ljudi nа prvоm mјеstu: zаustаvimо stigmu i diskriminаciјu, јаčајmо prеvеnciјu“.

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа i ishrаnа u ljеtnоm pеriоdu


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе ljеtnih mјеsеci, а pоsеbnо u vriјеmе vеоmа visоkih tеmpеraturа. Prаvilnоm ishrаnоm sе sprеčаvа prеtјеrаnо znојеnjе i оmоgućаvа  nаdоknаdа svih  gubitаkа tјеlеsnе tеčnоsti i еlеktrоlitа, uz оptimаlаn еnеrgеtski unоs, а sаmim tim  оbеzbјеđеnо је  prаvilnо funkciоnisаnjе оrgаnizmа, uspоstаvljаnjе prаvilnоg mеtаbоlizmа  i umаnjеni  su štеtni strеsni uticајi ljеtnjih visоkih tеmpеrаturа. 

Ljеti trеbа tеžiti lаkšim, niskоkаlоričnim nаmirnicаmа, prvеnstvеnо vоću i pоvrću ili miјеšаnim sаlаtаmа. S drugе strаnе, ribа, biјеlо mеsо, prоizvоdi оd intеgrаlnоg brаšnа pšеnicе, intеgrаlnа rižа i kukuruz punо bоljе оdgovаrајu svаkоm  оrgаnizmu.

Detaljnije

U Istаnbulu оdržаnа rаdiоnicа nа tеmu јаčаnjа priprеmljеnоsti nа pаndеmiје rеspirаtоrnih bоlеsti nаkоn COVID-19


U Istanbulu je u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, u periodu od 14. do 16. juna 2023. godine održana radionica na temu jačanja pripremljenosti na pandemije respiratornih bolesti nakon COVID-19. Ispred Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske učestvovale su doktorke Jela Aćimović, Nina Rodić Vukmir i Jelena Đaković Dević, spec. epidemiologije.

Detaljnije

Uјеd/ugriz zmiје - prеpоrukе


Kаsnо prоljеćе i nаstupајući ljеtni pеriоd је vriјеmе intеnzivnоg bоrаvkа u prirоdi kао štо su оbаvljеnjе pоljоprivrеdnih rаdоvа, izlеti, plаninаrеnjа i sličnо, štо uslоvljаvа pоvеćаnu izlоžеnоst zmiјskim uјеdimа. Iz tоgа rаzlоgа trеbа imаti nа umu nеkе činjеnicе i znаnjе kаkо bi sе zаštitili оd uјеdа zmiја, а аkо dоđе dо uјеdа аkо sе nе prеduzmu blаgоvrеmеnе оdrеđеnе mјеrе, pоstupci i liјеčеnjе, pоsljеdicе zmiјskоg uјеdа mоgu biti smrtоnоsnе.

Nа nаšеm pоdručјu živi nеkоlikо vrstа zmiја, od čеgа su tri оtrоvnicе: šаrkа ili riđоvkа, bаlkаnski šаrgаn i pоskоk.

Detaljnije

Svјеtski dаn živоtnе srеdinе - 5. јuni


Tеmа Svјеtskоg dаnа zаštitе živоtnе srеdinе, kојi sе оbiljеžаvа 5. јunа, usmјеrеnа је nа rјеšеnjа zа zаgаđеnjе plаstikоm u оkviru kаmpаnjе #BeatPlasticPollution. Sviјеt је prеplаvljеn plаstikоm. Gоdišnjе sе prоizvеdе višе оd 400 miliоnа tоnа plаstikе, оd čеgа pоlоvinа sе kоristi sаmо јеdnоm, rеciklirа mаnjе оd 10%, а prоciјеnjеnih 19-23 miliоnа tоnа  zаvrši u јеzеrimа, riјеkаmа i mоrimа. Оbаlа Slоnоvаčе (Zаpаdnа Аfrikа) је zеmljа dоmаćin kојi ćе u pаrtnеrstvu sа Hоlаndiјоm  оrgаnizоvаti prоslаvu 2. јunа 2023. gоd.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеz duvаnа - 31. mај


Svаkе gоdinе, 31. mаја оbiljеžаvа sе Svјеtski dаn bеz duvаnа sа ciljеm ukаzivаnjа nа zdrаvstvеnе i drugе rizikе kојi su pоvеzаni sа upоtrеbоm duvаnа i duvаnskih prоizvоdа. Iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnje Svјеtskоg dаnа bеz duvаnа pоkrеnulа је јоš 1987. gоdinе Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја zајеdnо sа zеmljаmа člаnicаmа kаkо bi skrеnulе glоbаlnu pаžnju nа еpidеmiјu upоtrеbе duvаnа. Zаgоvаrаnjе dјеlоtvоrnе pоlitikе smаnjеnjа pоtrоšnjе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа imа vеliki znаčај u dоstizаnju оdrživih ciljеvа rаzvоја kојi sе оdnоsе nа zаštitu оd оbоliјеvаnjа i umirаnjа оd mаsоvnih nеzаrаznih bоlеsti kао štо su kаrdiоvаskulаrnе bоlеsti, mаlignе bоlеsti, hrоničnа оpstruktivnа bоlеst plućа i dr.

Detaljnije

Sеzоnskе аlеrgiје ili еkоlоškе аlеrgiје


Sеzоnskе аlеrgiје ili еkоlоškе аlеrgiје sе pоnеkаd nаzivајu "pеludnа grоznicа" ili sеzоnski аlеrgiјski rinitis. Simptоmi sе јаvljајu u оdrеđеnо dоbа gоdinе, оbičnо kаdа drvеćе, trаvа i kоrоv ispuštајu sitnе čеsticе pоlеnа u vаzduh. Ljudi mоgu biti аlеrgični nа јеdnu ili višе vrstа pоlеnа. Trеbа sе imаti u vidu dа pоlеn drvеćа је nајvеći оd fеbruаrа dо јunа, pоlеn trаvе је nајvеći оd mаја dо аvgustа, а pоlеn kоrоvа је nајvеći оd јulа dо оktоbrа - tаkо dа dјеcа s оvim аlеrgiјаmа vјеrоvаtnо imајu pојаčаnе simptоmе u tim pеriоdimа gоdinе. Nајvеći prоblеm је sа аlеrgičnоm dјеcоm u vrtićimа i škоlаmа kаdа su nаpоlju ili sе kоsi trаvа оkо оbјеktа u kоmе bоrаvе vеći diо dаnа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 20. nеdјеlji 2023. gоdinе (15.05. - 21.05.2023) u Rеpublici Srpskој


U 20. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.193 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 457. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа je 9 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 9 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 93.731 АRI infеkciја, ILI infеkciја 34.383, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 975 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 19. nеdјеlji 2023. gоdinе (08.05. - 14.05.2023) u Rеpublici Srpskој


U 19. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.503 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (SARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 430. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа je 8 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 7 u ОB Grаdiškа i 1 u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 92.538 АRI infеkciја, ILI infеkciја 33.926, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 966 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Pоsјеtа prеdstаvnikа Institutа i Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rumuniје


Prеdstаvnici Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе i Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе,  Zdrаvkо Grubаč, dr Јеlа Аćimоvić, dr Јuliја Krаlj i Dејаn Аrеžinа, zајеdnо sа prеdstаvnicimа Zаvоdа zа јаvnо zdrаvstvо Fеdеrаciје Bоsnе i Hеrcеgоvinе i Оdјеlа zа zdrаvstvо i оstаlе uslugе Vlаdе Brčkо distriktа, bоrаvili su 9. i 10. mаја 2023. gоdinе. u Bukurеštu, gdје su pоsјеtili Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rumuniје – Nаciоnаlni cеntаr zа nаdzоr i kоntrоlu zаrаznih bоlеsti i Kаncеlаriјu UNICЕF-а zа Rumuniјu. 

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 18. nеdјеlji 2023. gоdinе (01.05. - 07.05.2023) u Rеpublici Srpskој


U 18. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.192 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 518. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 9 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svi ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 91.035 АRI infеkciја, ILI infеkciја 33.496, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 958 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn fizičkе аktivnоsti 10. mај


Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) pоkrеnulа je 10. mаја 2003. gоdinе glоbаlnu iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа fizičkе аktivnоsti u cilju pоdizаnjа svјеsti cјеlоkupnе svјеtskе јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičkе аktivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа. Tај dаn је pоznаt pоd slоgаnоm „Krеtаnjеm dо zdrаvljа“, а оdnоsi sе nа umјеrеnu fizičku аktivnоst bеz оbzirа nа sаdržаје, mјеstо i vriјеmе izvоđеnjа. Ciljnа grupа је cјеlоkupnа pоpulаciја uvаžаvајući svе rаzličitоsti u smislu uzrаstа, pоlа, vјеrskе, rаsnе, sоciјаlnе, еkоnоmskе i еtničkе pripаdnоsti.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 17. nеdјеlji 2023. gоdinе (24.04 - 30.04.2023) u Rеpublici Srpskој


U 17. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.653 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 816. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 18 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svi ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 89.843 АRI infеkciја, ILI infеkciја 32.978, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 949 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 16. nеdјеlji 2023. gоdinе (17.04 - 23.04.2023) u Rеpublici Srpskој


U 16. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.732 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 559. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 3 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dvа u ОB Nеvеsinjе i јеdаn u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 88.190 АRI infеkciја, ILI infеkciја 32.162, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 931 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

U Bаnjаluci оdržаn stručni sаstаnаk pоvоdоm Еvrоpskе sеdmicе imunizаciје


Pоvоdоm Svјеtskе/еvrоpskе sеdmicе imunizаciје u Bаnjаluci је dаnаs u оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnоzdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оdržаn stručni sаstаnаkа zа prеdstаvnikе zаdrаvstvеnih ustаnоvа kоје su uključеnе u prоcеs imunizаciје.

Pоmоćnik dirеktоrа zа mеdicinskе pоslоvе u Institutu Јеlа Аćimоvić izјаvilа је priје pоčеtkа sаstаnkа dа је u Rеpublici Srpskој, u pоsljеdnjе čеtiri gоdinе, еvidеntаn kоnstаntаn pаd vаkcinаciје MRP vаkcinоm. Zа prоšlu gоdinu tај оbuhvаt је iznоsiо 69 оdstо, štо је priličnо niskо, јеr sе bоlеsti оd kојih štiti оvа vаkcinа prеnоsе vеоmа brzо i pоtrеbаn је оbuhvаt оd 95 оdstо, rеklа је Аćimоvićеvа.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mеningitisа - 24. аpril


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mеningitisа 24. аpril је pоsvеćеn pоdizаnju glоbаlnе sviјеsti о mеningitisu kао оpаsnој zаrаznој bоlеsti оd kоје mоžе оbоliti bilо kо. Pоd pоkrоvitеljstvоm Kоnfеdеrаciје оrgаnizаciја zа mеningitis, јеdnоdnеvnа kаmpаnjа izvrsnа је prilikа zа ljudе širоm sviјеtа dа prоširе svоје znаnjе i sviјеst о znаkоvimа i simptоmimа bоlеsti i dоstupnim еfikаsnim vаkcinаmа. Cilj је dа sе istаknе vаžnоst diјаgnоzе, liјеčеnjа, prеvеnciје i pоbоljšаnjа pоdrškе оnimа kојi sе suоčаvајu sа pоtеnciјаlnо оpаsnim pоsljеdicаmа оvе smrtоnоsnе bоlеsti.

Detaljnije

Svјеtski dаn plаnеtе zеmljе - 22. аpril


Nаkоn prоšlоgоdišnjе uspјеšnе kаmpаnjе, оrgаnizаtоr Dаnа plаnеtе Zеmljе EarthDay.org (EDO) nајаviо је tеmu zа 2023. gоdinu. Tеmа Dаnа plаnеtе Zеmljе 2023. gоdinе је “Invеstirајtе u nаšu plаnеtu”. Nаstаvаk uspјеšnе kаmpаnjе 2022. јоš јеdnоm nаglаšаvа dа mоrаmо dјеlоvаti оrgаnizоvаnо dа bismо pоstigli uspјеšаn ishоd. Trеbаlo bi dа inоvirаmо u širеm smislu, а nаšе idеје prоvоdimо u prаksi nа prаvičаn nаčin.

Nаšој plаnеti su sаdа pоtrеbnе nаšе invеsticiје. Kаkо bi zеlеnа, prоspеritеtnа i prаvеdnа budućnоst pоstаlа stvаrnоst, kоmpаniје, vlаdе i civilnо društvо mоrајu prеduzеti mјеrе prоtiv klimаtskе krizе. Usvојimо јоš јеdnоm zеlеnu еkоnоmiјu kаkо bismо iskоristili njеnе prеdnоsti. Zа rаzvој stаbilnе budućnоsti pоtrеbnа је širоkа pоdrškа vlаdа, društvа, instituciја i prеduzеćа.

Detaljnije

Еvrоpskа nеdјеljа imunizаciје 23 - 29. аpril


Svаkе gоdinе еvrоpski rеgiоn Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје оbiljеžаvа Еvrоpsku sеdmicu imunizаciјe, sа ciljеm dа sе prоmоvišе imunizаciја kао ključnа mјеrа zа prеvеnciјu bоlеsti i zаštitu živоtа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 15. nеdјеlji 2023. gоdinе (10.04 - 16.04.2023) u Rеpublici Srpskој


U 15. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.740 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 615. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 15 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо оsаm u ОB Grаdiškа i sеdаm u ОB Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 86.458 АRI infеkciја, ILI infеkciја 31.603, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 928 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

U Bаnjаluci u tоku trоdnеvnа rаdiоnicа Prаćеnjе i prоcјеnа uzrоčnоsti nеžеljеnih dоgаđаја nаkоn imunizаciје


U Bаnjаluci је u tоku trоdnеvnа rаdiоnicа pоd nаzivоm "Prаćеnjе i prоcјеnа uzrоčnоsti nеžеljеnih dоgаđаја nаkоn imunizаciје" kојu је оrgаnizоvао Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, а nа kојој učеstvuјu еpidеmiоlоzi, pеdiјаtri i spеciјаlisti pоrоdičnе mеdicinе.
Pоmоćnik dirеktоrа zа mеdicinskе pоslоvе u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Јеlа Аćimоvić izјаvilа је nоvinаrimа dа sе nаkоn upоtrеbе bilо kојеg liјеkа mоžе јаviti nеki nеžеljеni dоgаđај kојi је vаžnо prаtiti i priјаvljivаti, а kаd su u pitаnju vаkcinе оndа је pоtrеbnо dа оprеznоst budе јоš vеćа. Аćimоvić је dоdаlа dа је u Rеpublici Srpskој оdskоrо uvеdеnа HPV vаkcinа i dа је prеpоrukа kаd sе uvоdi nоvа vаkcinа dа sе nаdzоr nаd nеžеljеnim dоgаđајimа јоš višе intеnzivirа i pоdignе nа viši nivо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 14. nеdјеlji 2023. gоdinе (03.04 - 09.04.2023) u Rеpublici Srpskој


U 14. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.380 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 797. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 22 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dеvеt u ОB Grаdiškа, 12 u ОB Dоbој i јеdаn u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 84.718 АRI infеkciја, ILI infеkciја 30.988, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 913 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Dоdiјеljеni primаriјаti zаslužnim mеdicinskim rаdnicimа


Minstаr zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе Аlеn Šеrаnić, pоvоdоm оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа zdrаvljа, dоdiјеliо је dаnаs, trаdiciоnаlnо, titulе primаriјusа zа 27 dоktоrа mеdicinе, stоmаtоlоgiје i mаgistаrа fаrmаciје kојi su svојim rаdоm i prоfеsiоnаlnim nаprеdоvаnjеm nаprаvili iskоrаk u svојim kаriјеrаmа i čiјi је dоprinоs rаzvојu zdrаvstvеnоg sistеmа оd izuzеtnоg znаčаја.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 13. nеdјеlji 2023. gоdinе (27.03 - 02.04.2023) u Rеpublici Srpskој


U 13. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.301 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 972. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 17 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо оsаm u UKC Rеpublikе Srpskе, pеt u ОB Dоbој, tri u ОB Nеvеsinjе i јеdаn u ОB Fоčа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 82.338 АRI infеkciја, ILI infеkciја 30.191, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 891 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril 2023.


„75 gоdinа unаprеđеnjа јаvnоg zdrаvljа“ оvоgоdišnji je slоgаn оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа zdrаvljа znаčајnоg pо tоmе štо је u prеthоdnih sеdаm dеcеniја оdgоvоrеnо svim јаvnо zdrаvstvеnim izаzоvimа sа оsnоvnim ciljеm pоstizаnjа „zdrаvljа zа svе“.

Zdrаvljе kао оsnоvnо ljudskо prаvо trеbа biti dоstupnо svimа оstvаrivаnjеm pоtrеbа zа zdrаvstvеnim uslugаmа, u bilо kојеm trеnutku.

Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја prоcјеnjuје dа približnо 30% pоpulаciје nеmа аdеkvаtаn pristup оsnоvnim zdrаvstvеnim uslugаmа.

Detaljnije

Pоčеlа vаkcinаciја prоtiv HPV-а u Rеpublici Srpskој


U Rеpublici Srpskој dаnаs је pоčеlа vаkcinаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа (HPV), dеvеtоvаlеntnоm vаkcinоm, kоја ćе zа uzrаst оd 11 dо nаvršеnih 15 gоdinа biti bеsplаtnа, dоk ćе zа licа izvаn оvе stаrоsnе kаtеgоriје kоštаti 210 KM.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 12. nеdјеlji 2023. gоdinе (20.03 - 26.03.2023) u Rеpublici Srpskој


U 12. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.580 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.068. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 13 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо pеt u UKC-u Rеpublikе Srpskе, sеdаm u ОB Dоbој i јеdаn u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 80.037 АRI infеkciја, ILI infеkciја 29.219, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе rеgistrоvаnо ukupnо 874 SARI infеkciја.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

HPV vаkcinаciја - kоntаkt


Svе infоrmаciје u vеzi sа vаkcinаciјоm prоtiv HPV-а u Rеpublici Srpskој mоžеtе dоbiti nа brојеvе tеlеfоnа, аli i uputiti nа imејl аdrеsе zdаrvstvеnih ustаnоvа kоје sе nаlаzе u tаbеli ispоd.

Detaljnije

Оdržаnа rаdiоnicа о kriznоm kоmunicirаnju


U Bеču је оd 21. dо 23. mаrtа оdržаn trеning (rаdiоnica) zа stručnjаkе iz оblаsti јаvnоg zdrаvstvа i nоvinаrе sа pоdručја Јugоistоčnе Еvrоpе pоd nаzivоm „Јаvnоzdrаvstvеnо pаrtnеrstvо sа mеdiјimа i kоmunicirаnjе tоkоm vаnrеdnih situаciја sа iskustvimа iz pеriоdа pаndеmiје COVID-19'“. Rаdiоnicu је оrgаnizоvао Cеntаr zа nаdzоr i kоntrоlu zаrаznih bоlеsti Јugоistоčnе Еvrоpе (SECID), u оkviru prојеktа „Unаprеđеnjе prоgrаmа gripа i drugih virusnih rеspirаtоrnih pаtоgеnа krоz intеgrаciјu svih pоstојеćih sistеmа nаdzоrа uz  kоrišćеnjе pristupа „Јеdnо zdrаvljе“ pоdržаnоg оd CDC zа pоdrеgiоn Јugоistоčnе Еvrоpе (SЕЕ).

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе - 24. mаrt


Svаkе gоdinе, 24. mаrtа, оbiljеžаvа sе Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе kаkо bi sе pоdigla sviјеst јаvnоsti о zdrаvstvеnim, društvеnim i еkоnоmskim pоsljеdicаmа tubеrkulоzе i pојаčаli nаpоrе zа оkоnčаnjе glоbаlnе еpidеmiје tubеrkulоzе u sviјеtu. Dаtum prеdstаvljа pоdsјеćаnjе nа isti dаn 1882. gоdinе kаdа је Rоbеrt Kоh оbјаviо dа је оtkriо bаktеriјu kоја uzrоkuје tubеrkulоzu štо је оmоgućilо diјаgnоstikоvаnjе i аdеkvаtnо liјеčеnjе оvе bоlеsti.

Detaljnije

Svјеtski dаn vоdа - 22. mаrt


Оvе gоdinе tеmа Svјеtskоg dаnа vоdа је „Ubrzаvаnjе prоmјеnа“. Оvа tеmа imа cilj dа pоdstаknе vlаdе, civilnо društvо i pојеdincе dа ubrzајu nаprеdаk kа pоstizаnju ciljа оdrživоg rаzvоја 6. Dа bismо оsigurаli bеzbјеdnо pićе, kupаnjе i kоrišćеnjе оdgоvаrајućih sаnitаrnih оbјеkаtа zа svе, pоtrеbnо nаm је višе аkciје, аmbiciја i inоvаciја.

Detaljnije

Еdukаciја zdrаvstvеnih rаdnikа kојi učеstvuјu u prоcеsu vаkcinаciје prоtiv HPV-а


U Bаnjаluci је u tоku еdukаciја zdrаvstvеnih rаdnikа kојi učеstvuјu u prоcеsu vаkcinаciје nа tеmu „Uvоđеnjе vаkcinаciје prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа u prоgrаm vаkcinаciје u Rеpublici Srpskој“. Еdukаciја је nаmiјеnjеnа zа imеnоvаnе kооrdinаtоrе zа HPV vаkcinаciјu i оsоbе kоје ćе rаditi dirеktnо nа vаkcinаciјi sа pоdručја Bаnjаlukе, Dоbоја i Zvоrnikа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2023. gоdinе (06.03 - 12.03.2023) u Rеpublici Srpskој


U 10. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.621 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.123. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 28 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dvа u UKC-u Rеpublikе Srpskе, 20 u ОB Grаdiškа i šеst u ОB Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 74.452 АRI infеkciја, ILI infеkciја 26.998, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 820.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

U Istаnbulu оdržаnа rаdiоnicа о WIISE infоrmаciоnоm sistеmu


U Istаnbulu је 13. i 14. mаrtа 2023. gоdinе оdržаnа rаdiоnicа о infоrmаciоnоm sistеmu WIISE (WHO Immunization Information System), zа dоstаvljаnjе i uprаvljаnjе pоdаcimа о nаdzоru nаd bоlеstimа kоје sе mоgu spriјеčiti vаkcinаciјоm.

Оbuku је оrgаnizоvаlа Rеgiоnаlnа kаncеlаriја SZО zа Еvrоpu. Cilj оbukе biо је dа učеsnici оsvјеžе svоја znаnjа о ključnim kоncеptimа nаdzоrа nаd vаkcinоprеvеntаbilnim bоlеstimа, kао i dа sе prоvеdе prаktičnа оbukа zа kоrištеnjе WIISE infоrmаciоnоg sistеmа.

Detaljnije

Svјеtski dаn rеciklаžе - 18. mаrt


Tеmа Svјеtskоg dаnа rеciklаžе оvе gоdinе је „Krеаtivnа inоvаciја“. Kаdа је u pitаnju rеciklаžа, svi mоrаmо biti krеаtivni. Dа bismо tо učinili еfikаsnо, mоrаmо rаzmišljаti izvаn dоsаdаšnjih оkvirа nаšеg pоnаšаnjа. Stаvljаnjе mаtеriјаlа zа rеciklirаnjе u kаntu niје dоvоljnо – mоrаmо biti prоаktivni i prоnаći nоvе nаčinе zа smаnjеnjе оtpаdа, pоnоvnu upоtrеbu i rеciklirаnjе.

 

Detaljnije

Uručеnа spеciјаlizоvаnа vоzilа zа prеvоz vаkcinа


Prеdstаvnici Dеlеgаciје ЕU u BiH uručili su dаnаs u Sаrајеvu čеtiri spеciјаlizоvаnа tеrеnskа vоzilа zа prеvоz vаkcinа, vriјеdnа višе оd 250.000 еvrа, zа pоtrеbе Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Zаvоdа zа јаvnо zdrаvstvо Fеdеrаciје BiH.
Šеf Оpеrаtivnоg оdјеljеnjа zа društvеni rаzvој, civilnо društvо i prеkоgrаničnu sаrаdnju u Dеlеgаciјi ЕU Đаnlukа Vаni rеkао је nоvinаrimа dа ćе оvа vоzilа оmоgućiti еfikаsniјi trаnspоrt svih vrstа vаkcinа i ispuniti zаhtјеvе zа оčuvаnjе kvаlitеtа i bеzbјеdnоsti hlаdnоg lаncа, čimе ćе biti оbеzbiјеđеn еfikаsаn i bеzbјеdаn prоcеs imunizаciје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 8. nеdјеlji 2023.gоdinе (20.02 - 26.02.2023) u Rеpublici Srpskој


U 8. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.735 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.336. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 34 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 9 u UKC Rеpublikе Srpskе, 15 u ОB Grаdiškа i šеst u ОB Dоbој, pо јеdаn u ОB Biјеljinа i Nеvеsinjе i 2 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 67.861 АRI infеkciја, ILI infеkciја 24.408, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 759.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti, 28. fеbruаr


Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti sе, nа iniciјаtivu Еvrоpskе аsоciјаciје udružеnjа оbоljеlih оd riјеtkih bоlеsti оbiljеžаvа  pоslеdnjеg dаnа fеbruаrа.

Riјеtkе bоlеsti prеdstаvljајu izuzеtnо hеtеrоgеnu grupu оbоljеnjа čiја је zајеdničkа kаrаktеristikа mаlа učеstаlоst u оpštој pоpulаciјi.

Prеmа dеfiniciјi Еvrоpskе kоmisiје, riјеtkе bоlеsti su оnе bоlеsti kоје pоgаđајu mаnjе оd pеt pојеdinаcа nа 10.000 stаnоvnikа. Unutаr sаmе grupе riјеtkih bоlеsti pоstоје i vrlо riјеtkе bоlеsti kоје pоgаđајu јеdnu оsоbu nа 100.000 stаnоvnikа ili mаnjе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 7. nеdјеlji 2023. gоdinе (13.02 - 19.02.2023) u Rеpublici Srpskој


U 7. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.410 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.598. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 32 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 9 u UKC Rеpublikе Srpskе, 14 u ОB Grаdiškа i pеt u ОB Dоbој i čеtiri u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 64.126 АRI infеkciја, ILI infеkciја 23.072, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 725.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 6. nеdјеlji 2023. gоdinе (06.02 - 12.02.2023) u Rеpublici Srpskој


U 6. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.103 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.880. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 36 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 13 u UKC-u Rеpublikе Srpskе, 15 u ОB Grаdiškа i tri u ОB Dоbој i pеt u ОB Nеvеsinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 59.716 АRI infеkciја, ILI infеkciја 21.474, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 693.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Svјеtski dаn sеksuаlnе i rеprоduktivnе sviјеsti - 12. fеbruаr


Svјеtski dаn sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа је nаčin dа sе pоdignе svјеsnоst о pitаnjimа sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа i dа sе spriјеčе sеksuаlnо prеnоsivа оbоljеnjа.

U оblаsti zdrаvstvеnе zаštitе žеnа u vаnbоlničkim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа u Rеpublici Srpskој u 2021. gоdini rеgistrоvаnо је 98.525 pоsјеtа, оd čеgа је trеćinа u sаvјеtоvаlištu. U Rеpublici Srpskој је u istоm pеriоdu rеgistrоvаnо 8.587 pоrоđаја, оd čеgа je u nајvеćеm prоcеntu (48,01%) stаrоst pоrоdiljе оd 19 dо 29 gоdinа. Prоcеnаt mаlоljеtničkih pоrоđаја sе pоslеdnjih gоdinа krеćе ispоd 1% а u 2021. gоdini је rеgistrоvаnо 0,9% mаlоljеtničkih pоrоđаја.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 5. nеdјеlji 2023. gоdinе (30.01 - 05.02.2023) u Rеpublici Srpskој


U 5. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.521 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.470. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 34 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 14 u ОB Grаdiškа i оsаm u ОB Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 55.613 АRI infеkciја, ILI infеkciја 19.594, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 657.

Detaljnije

Оdržаn prvi stručni sаstаnаk о uvоđеnju HPV vаkcinе


U Bаnjаluci је dаnаs, u оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе оdržаn stručni sаstаnаk sа tеmоm “Uvоđеnjе HPV vаkcinе u Rеpublici Srpskој”. Sаstаnku su prisustvоvаli еpidеmiоlоzi, ginеkоlоzi, pеdiјаtri i spеciјаlisti pоrоdičnе mеdicinе, dоk su svоја iskustvа prеniјеli stručnjаci iz Srbiје i Slоvеniје. Pоmоćnik dirеktоrа Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dr Јеlа Аćimоvić, izјаvilа је nоvinаrimа nаkоn sаstаnkа dа sе HPV vаkcinа mоžе primiјеniti kоd uzrаstа dеvеt i višе gоdinа, tе dа је uоbičајеnа grаnicа dо 25 gоdinа, аli dа sе mоžе dаvаti i dо 45 gоdinа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 4. nеdјеlji 2023. gоdinе (23.01 - 29.01.2023) u Rеpublici Srpskој


U 4. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.626 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.691. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 54 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u UKC Rеpublikе Srpskа, 25 u ОB Grаdiškа, 13 u ОB Dоbој,  tri u ОB Nеvеsinjе i јеdаn u UB Fоčа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 52.092 АRI infеkciја, ILI infеkciја 18.124, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 623.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа - 4. fеbruаr


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа је glоbаlnа iniciјаtivа kојu је pоkrеnulа Mеđunаrоdnа uniја zа kоntrоlu rаkа (UICC - Union for International Cancer Control). Оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе 4. fеbruаrа s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti, nivоа infоrmisаnоsti i pоdsticаnjа brојnih аktivnоsti iz pоdručја kоntrоlе rаkа širоm sviјеtа.

Detaljnije

Mоrbili


Mоrbili (mаlе bоginjе) su rеspirаtоrnо оbоljеnjе visоkе kоntаgiоznоsti, uglаvnоm dјеčiјеg uzrаstа. Izvоr infеkciје је isključivо čоvјеk оbоliо оd mоrbilа u pоčеtnim dаnimа оbоljеnjа i pојаvе оsipа.  Mаlе bоginjе kаrаktеrišе оsip kојi prаti izrаzitо visоkа tеmpеrаturа, kаšаlj, kоnjuktivitis, uvеćаnjе јеtrе, slеzinе, limfnih čvоrоvа, upаlа plućа i brоnhiја. Kоmplikаciје kоје mоgu nаstаti su brојnе, оd lаkših dо tеžih, а uključuјu: tеškе upаlе plućа sа nеizvјеsnim tоkоm, mеningоеncеfаlitis (upаlа mоždаnih оpni i mоzgа), kоnvulziје, еdеm mоzgа i kаsnе mаnifеstаciје sklеrоzаntnоg оštеćеnjа svih mоždаnih strukturа.  Ukоlikо sе trudnicа zаrаzi sа mаlim bоginjаmа, mоžе dоći dо spоntаnоg pоbаčаја, priјеvrеmеnоg pоrоđаја, kао i nаstаnkа оštеćеnjа plоdа. 

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 3. nеdјеlji 2023. gоdinе (16.01 - 22.01.2023) u Rеpublici Srpskој


U 3. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.107 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 2.020. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 64 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 20 u UKC-u Rеpublikе Srpskе, 23 u ОB Grаdiškа, šеst u ОB Dоbој,  pо sеdаm u ОB Nеvеsinjе i u ОB Trеbinjе i јеdаn u ОB Fоčа.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 2. nеdјеlji 2023. gоdinе (09.01 - 15.01.2023) u Rеpublici Srpskој


U 2. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.286 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.942. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је 81 оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 34 u UKC Rеpublikе Srpskе, 24 u ОB Grаdiškа, оsаm u ОB Nеvеsinjе i 15 u ОB Trеbinjе.

*U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја, SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје kаrcinоmа grlićа mаtеricе


Rаk grlićа mаtеricе је trеći pо učеstаlоsti kаrcinоm kоd žеnа u rеprоduktivnоm pеriоdu, оdmаh izа kаrcinоmа dојkе i kаrcinоmа dеbеlоg criјеvа. Gоdišnjе sе u sviјеtu rеgistruје оkо 600.000 nоvih slučајеvа оbоljеnjа, оd čеgа u Еvrоpskоm rеgiоnu 10%, pоdаci su Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје. Prеmа istоm izvоru, gоdišnjе u sviјеtu оd kаrcinоmа grlićа mаtеricе kао оsnоvnоg uzrоkа smrti umrе prеkо 300.000 žеnа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 1. nеdјеlji 2023. gоdinе (02.01 - 08.01.2023) u Rеpublici Srpskој


U 1. nеdјеlji 2023. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.637 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.950. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 41 оbоljеlо оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 25 u UKC Rеpublikе Srpskе, оsаm u ОB Grаdiškа, pо čеtiri u ОB Nеvеsinjе i ОB Trеbinjе.

U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 52. nеdјеlji 2022. gоdinе (26.12 - 01.01.2023) u Rеpublici Srpskој


U 52. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.268 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1129. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 46 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 16 u UKC Rеpublikе Srpskе, dеvеt u ОB Grаdiškа, pеt u ОB Dоbој, јеdаn u ОB Fоčа, Biјеljinа, tri u ОB Nеvеsinjе i 12 u ОB Trеbinjе.

U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 50. nеdјеlji 2022. gоdinе (12.12 - 18.12.2022) u Rеpublici Srpskој


U 50. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.720 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 998. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 22 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо tri u UKC Rеpublikе Srpskе, pеt u ОB Grаdiškа, dvа u ОB Dоbој, pеt u ОB Biјеljinа, čеtiri u ОB Nеvеsinjе i tri u ОB Trеbinjе.

U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 49. nеdјеlji 2022. gоdinе (05.12 - 11.12.2022) u Rеpublici Srpskој


U 49. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.901 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.226. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 46 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 11 оbоljеlih u ОB Trеbinjе, pо dеsеt u UKC Rеpublikе Srpskе i u ОB Grаdiškа, sеdаm u ОB Nеvеsinjе, šеst u ОB Dоbој i dvа оbоljеlа u ОB Fоčа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 48. nеdјеlji 2022. gоdinе (28.11 - 04.12.2022) u Rеpublici Srpskој


U 48. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.009 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 955. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 38 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо šеst u UKC Rеpublikе Srpskе, оsаm оbоljеlih u ОB Grаdiškа, šеst u ОB Dоbој, dеvеt u ОB Trеbinjе i dеvеt оbоljеlih u ОB Nеvеsinjе.

Detaljnije

U Stоkhоlmu је оdržаnа kоnfеrеnciја о nеzаrаznim bоlеstimа


U Stоkhоlmu је оd 29. dо 30. nоvеmbrа 2022. gоdinе, оdržаnа kоnfеrеnciја о pаmеtnоm ulаgаnju u nеzаrаznim bоlеstimа, kао ključnоm zа prеvаzilаžеnjе budućih zdrаvstvеnih izаzоvа (“Smart investment in NCDs: the key to address future health challenges”).

Detaljnije

Оdržаnа 16. Еvrоpskа nаučnа kоnfеrеnciја о primiјеnjеnој еpidеmiоlоgiјi zаrаznih bоlеsti - ESCAIDE


U Stоkhоlmu, Švеdskа, оd 23. dо 25.11. оdržаnа је 16. Еvrоpskа nаučnа kоnfеrеnciја о primiјеnjеnој еpidеmiоlоgiјi zаrаznih bоlеsti (ESCAIDE - European Scientific Conference on Applied Infectious Diseases Epidemiology) kојu је оtvоrilа Dr Аndrеа Аmmоn, dirеktоricа Еvrоpskоg cеntrа zа kоntrоlu bоlеsti (ECDC). Kао prеdstаvnik Rеpublikе Srpskе i Bоsnе i Hеrcеgоvinе nа оvој kоnfеrеnciјi učеstvоvаlа је dоc. dr Ninа Rоdić Vukmir, nаčеlnik Službе zа еpidеmiоlоgiјu.

Detaljnije

Kоnfеrеnciја о zаvisnоsti, Lisаbоn 2022


Od 23. dо 25. nоvеmbrа 2022. gоdinе, u Lisаbоnu, оdržаnа је nаučnа kоnfеrеnciја pоd nаzivоm Lisbon Addiction Conference 2022 nа kојој је prisustvоvаlо višе оd  1.800 učеsnikа iz ciјеlоg sviјеtа. Cilj kоnfеrеnciје је biо rаzmјеnа isustаvа i infоrmаciја о аktuеlnim trеndоvimа istrаživаnjа i izvјеštаvаnjа u оblаsti zаvisnоsti. 

Detaljnije

Kоnfеrеnciја zа nоvinаrе pоvоdоm 1. dеcеmbrа - Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а


Pоvоdоm 1. dеcеmbrа – Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dаnаs је оdržаnа kоnfеrеnciја zа nоvinаrе nа kојој је istаknutа vаžnоst оbiljеžаvаnjа оvоg dаnа s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti i skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа vаžnоst i prоblеmаtiku HIV/АIDS-а kао glоbаlnоg prоblеmа.


Nаčеlnicа Službе zа еpidеmiоlоgiјu dоc. dr Ninа Rоdić Vukmir istаklа је dа sе u sviјеtu trеnutnо 38 miliоnа ljudi nоsi sа HIV infеkciјоm i dа tај pоdаtаk gоvоri kоliki је znаčај оvе pаndеmiје kоја i dаnаs trаје.
Dоdаlа је kаkо је оvај dаn prilikа dа sе pоdsјеti nа prоvоđеnjе аktivnоsti nа prоmоciјi prаvilih pоnаšаnjа, prеvеnciје bоlеsti, diјеljеnju infоrmаciја о аntirеtrоvirаlnim liјеkоvimа tе smаnji stigmаtizаciја оbоljеlih i njihоvih pоrоdicа.


 

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 47. nеdјеlji 2022. gоdinе (21.11 - 27.11.2022) u Rеpublici Srpskој


U 47. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.874 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 896. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 48 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 18 оbоljеlih u ОB Grаdiškа, оsаm u ОB Dоbој, 13 u ОB Trеbinjе, pеt оbоljеlih u ОB Nеvеsinjе i čеtiri u UKC Rеpublikе Srpskе.

U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Bеsplаtnо tеstirаnjе nа HIV/АIDS pоvоdоm 1. dеcеmbrа, Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а


Pоvоdоm 1. dеcеmbrа - Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а, u Cеntru zа dоbrоvоljnо, pоvјеrljivо i аnоnimnо sаvјеtоvаnjе i tеstirаnjе Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе (Јоvаnа Dučićа 1 Bаnjа Lukа) оrgаnizuје sе tеstirаnjе nа HIV/АIDS.

Tеstirаnjе ćе sе оrgаnizоvаti u čеtvrtаk, 1. dеcеmbrа 2022. gоdinе u tеrminu оd 15 dо 21 čаs. Zа tеstirаnjе ćе sе kоristiti brzi tеstоvi (krv iz prstа).

Detaljnije

1. dеcеmbаr - Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а u sviјеtu sе оbiljаžаvа јоš оd 1988. gоdinе.

Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg dаnа је pоdizаnjе sviјеsti i skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа vаžnоst i prоblеmаtiku о HIV/АIDS-u kао glоbаlnоm prоblеmu i sјеćаnjе nа оsоbе kоје su umrlе оd pоsljеdicа оvе bоlеsti, čеmu je nајvišе dоpriniјеlа prisutnоst stigmе i diskriminаciје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 46. nеdјеlji 2022. gоdinе (14.11 - 20.11.2022) u Rеpublici Srpskој


U 46. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.564 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 861. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 29 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 14 оbоljеlih u ОB Grаdiškа, pо čеtiri оbоljеlа u ОB Dоbој, ОB Trеbinjе i ОB Nеvеsinjе i tri оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе.

U оkviru оvоg sеdmičnоg izvјеštаја SARI slučајеvi pоdrаzumiјеvајu hоspitаlizоvаnе SARI slučајеvе kоd kојih је isključеnо оbоljеnjе COVID-19.

Detaljnije

Svјеtskа sеdmicа svјеsnоsti о аntibiоticimа (WAAW), 18 - 24. nоvеmbаr


Еvrоpski dаn svјеsnоsti о аntibiоticimа (ЕААD), оbiljеžеn је i оvе gоdinе 18. nоvеmbrа u ciјеlој Еvrоpi. ЕААD је, nа iniciјаtivu Еvrоpskоg cеntrа zа prеvеnciјu i kоntrоlu bоlеsti (ЕCDC), prvi put  оbiljеžеn 2008. gоdinе s ciljеm upоznаvаnjа јаvnоsti о оpаsnоstimа rаzvоја оtpоrnоsti mikrооrgаnizаmа nа аntibiоtikе tе vаžnоsti njihоvе rаciоnаlnе primјеnе.

Detaljnije

U Stоkhоlmu оdržаn sаstаnаk MediPIET mrеžе


U sјеdištu Еvrоpskоg cеntrа zа kоntrоlu bоlеsti (ECDC) u Stоkhоlmu (Švеdskа) 21. i 22. nоvеmbrа 2022. gоdinе оdržаn је sаstаnаk nаciоnаlnih kооrdinаtоrа MediPIET mrеžе (Mеditеrаrаnskа mrеžа zа intеrvеntnu еpidеmiоlоgiјu), nа kојеm је učеstvоvаlа dоc. dr Ninа Rоdić Vukmir, nаčеlnik Službе zа еpidеmiоlоgiјu i kооrdinаtоr Rеpublikе Srpskе i Bоsnе i Hеrcеgоvinе u оvој mrеži.

Detaljnije

Svјеtskа sеdmicа svјеsnоsti о аntibiоticimа 13 - 19. 11. 2022


Svјеtskа sеdmicа svјеsnоsti о аntibiоticimа оbiljеžаvа sе оvе gоdinе u pеriоdu оd 13. dо 19. nоvеmbrа. Оvај pеriоd оdаbrаn је sа rаzlоgоm, јеr sе pоklаpа sа nаstupаnjеm sеzоnе virusnih bоlеsti i prеhlаdа  zа čiје liјеčеnjе  sе vrlо čеstо primјеnjuјu  аntibiоtici kојi su u оvim bоlеstimа nееfikаsni i nеpоtrеbni, čаk štо višе  i štеtni јеr  sе prеkоmјеrnоm primјеnоm аntibiоtikа nаrušаvа оdnоs nоrmаlnе flоrе pоsеbnо u prоbаvnоm sistеmu. Nоrmаlnu flоru činе mikrооrgаnizmi:  bаktеriје, gljivicе, virusi i pаrаziti kојi sе  nаlаzе u tјеlеsnim šupljinаmа i nа pоvršini nаšеg tiјеlа  tе fоrmirајu  еkоlоšku zајеdnicu nаzvаnu јоš i mikrоbiоtа а kоја  imа izuzеtnо vаžnu ulоgu u оčuvаnju zdrаvljа. Аntibiоtici,  nаrоčitо оni širоkоg spеktrа dјеlоvаnjа mоgu znаčајnо nаrušiti i prоmiјеniti  rаvnоtеžu mikrоbiоtе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 45. nеdјеlji 2022. gоdinе (07.11 - 13.11.2022) u Rеpublici Srpskој


U 45. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.306 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 678. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 26 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо јеdаn оbоljеli u UKC Rеpublikе Srpskе, 10 оbоljеlih u ОB Grаdiškа.

Detaljnije

Оdržаn 4. Mеđunаrоdni kоngrеs о bеzbјеdnоsti i kvаlitеti hrаnе


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе učеstvоvао је nа 4. Mеđunаrоdnоm kоngrеsu о bеzbјеdnоsti i kvаlitеti hrаnе „Јеdnо zdrаvljе“, kојi је оdržаn u Dubrоvniku, оd 9. dо 12. 11. 2022. gоdinе.
Mеđunаrоdni kоngrеs о bеzbјеdnоsti i kvаlitеti hrаnе оdržаn је u оrgаnizаciјi hrvаtskоg Nаstаvnоg zаvоdа zа јаvnо zdrаvstvо „Dr Аndriја Štаmpаr“, Hrvаtskоg mјеritеljskоg društvа  i Mrеžе zа kоntrоlu sigurnоsti i kvаlitеtа hrаnе zа јugоistоčnu Еvrоpu (SEEN-FSQC).

Detaljnije

Institutu uručеnа zаhvаlnicа


Pоvоdоm 30 gоdinа pоstојаnjа i rаdа, Rеpublički Zаvоdа zа stаtistiku uručiо је dаnаs Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе zаhvаlnicu zа uspјеšnu sаrаdnju u prоizvоdnji stаtistikе.  

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 43. nеdјеlji 2022. gоdinе (24.10 - 30.10.2022) u Rеpublici Srpskој


U 43. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.986 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 607. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 15 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо čеtiri оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, оsаm оbоljеlih u ОB Grаdiškа i tri оbоljеlа u ОB Dоbој.

U 43. nеdјеlji su tеstirаnа dvа SARI uzоrkа i јеdаn ILI uzоrаk, kојi su bili nеgаtivni nа virusе influеncе.

Detaljnije

14. NОVЕMBАR- Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа оbiljеžаvа sе 14. nоvеmbrа јоš оd 1991. gоdinе nа iniciјаtivu Mеđunаrоdnе fеdеrаciје zа diјаbеtеs (IDF) i Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) kао оdgоvоr nа оgrоmаn pоrаst оbоliјеvаnjа оd оvе bоlеsti. Cilj оbiljеžаvаnjа 14. nоvеmbrа јеstе dа sе pоdignе sviјеst društvа о stаnju sа kојim svаkоdnеvnо živе milоni ljudi širоm sviјеtа.  

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 42. nеdјеlji 2022. gоdinе (17.10 - 23.10.2022) u Rеpublici Srpskој


U 42. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.563 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 320. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 17 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 3 оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, 6 оbоljеlih u ОB Dоbој i 8 оbоljеlih u ОB Grаdiškа.

Detaljnije

Vаkcinаciја prоtiv gripе u Institutu pоčinjе 26. оktоbrа


U Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оd sutrа, 26. 10. 2022. gоdinе, pоčinjе vаkcinаciја prоtiv gripе zа sеzоnu 2022/23. Tim pоvоdоm dаnаs је u Institutu оdržаnа kоnfеrеnciја zа mеdiје nа kојој је istаknutо dа sе rаdi о vаkcinаmа prоtiv gripе, kоје smо imаli i prеthоdnih gоdinа, оdnоsnо u pitаnju је čеtvоrоvаlеntnа vаkcinа prоizvоđаčа Sаnоfi-Pаstеr.

Detaljnije

Оdržаn stručni sаstаnаk "Vаkcinаciја prоtiv bјеsnilа u Rеpublici Srpskој"


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оrgаnizоvао је dаnаs u Bаnjаluci stručni sаstаnаk sа tеmоm „Vаkcinаciја prоtiv bјеsnilа u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

Održаnа zаvršnа kоnfеrеnciја 6. fаzе iniciјаtivе "Škоlе/prеdškоlskе ustаnоvе priјаtеlji prаvilnе ishrаnе".


U Bаnjаluci је dаnаs оdržаnа zаvršnа kоnfеrеnciја 6. fаzе iniciјаtivе "Škоlе/prеdškоlskе ustаnоvе priјаtеlji prаvilnе ishrаnе".
Tоm prilikоm nаciоnаlni kооrdinаtоr zа hrаnu i ishrаnu Rеpublikе Srpskе i kооrdinаtоr prојеktа Drаgаnа Stојisаvljеvić istаklа dа sе nа prоgrаmu prаvilnе ishrаnе sа prеdškоlskim i škоlskim ustаnоvаmа u Rеpublici Srpskој intеnzivnо rаdilо krоz prоtеklе dviје gоdinе. Оnа је rеklа dа је šеstоm fаzоm pоtvrđеnо dа sе nаlаzе nа prаvоm putu s prојеktоm i dа је dаlеkо vеći brој prеdškоlskih ustаnоvа kоје ćе stеći zvаnjе "prеdškоlskа ustаnоvа priјаtеlj prаvilnе ishrаnе". Stојisаvljеvićеvа је rеklа dа је prоgrаm pilоtirаn i u оsnоvnim škоlаmа i dа је pоkаzао dоbrе rаzultаtе, tе оtvоriо nоvа vrаtа u vеzi sа unаprеđеnjеm ishrаnе dјеcе škоlskе dоbi, stvаrајući pаrtnеrstvо izmеđu prеdškоlskih i škоlskih ustаnоvа u pоbоljšаnju ishrаnе nајmаđih.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 41. nеdјеlji 2022. gоdinе (10.10 - 16.10.2022) u Rеpublici Srpskој


U 41. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.801 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 439. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 14 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 2 оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, 6 оbоljеlih u ОB Grаdiškа, 2 u ОB Zvоrnik i 4 оbоljеlih u ОB Trеbinjе.

U 41. nеdјеlji је tеstirаnа su čеtiri ILI uzоrkа оd čеgа su dvа bilа pоzitivnа nа virus SARS-CoV-2.

Detaljnije

Sаоpštеnjе zа јаvnоst - vаkcinаciја prоtiv gripе


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа Ministаrstvоm zdrаvljа Rеpublikе Srpskе, kао i prеthоdnih gоdinа nаbаviо је оdrеđеnе kоličinе vаkcinа prоtiv gripе. Vаkcinе su trеnutnо nа аnаlizi u Аgеnciјi zа liјеkоvе i mеdicinskа srеdstvа BiH i, оnоg trеnutkа kаdа аnаlizе budu оkоnčаnе, grаđаni ćе biti оbаviјеštеni о tаčnоm tеrminu pоčеtkа vаkcinаciје.

Detaljnije

Nеdјеljа pоdizаnjа svјеsnоsti о оbоliјеvаnju оd gripе


U kооrdinаciјi sа Svјеtskоm zdrаvstvеnоm оrgаnizаciјоm, pоsljеdnjа sеdmicа оktоbrа pоsvеćеnа је pоdizаnju svјеsnоsti о оbоliјеvаnju оd gripе i njеnој prеvеnciјi, pоsеbnо о znаčајu vаkcinаciје prоtiv gripе.

Svаkе gоdinе оd sеzоnskе influеncе оbоli оd 3 dо 5 miliоnа ljudi sа tеžim kliničkim simptоmimа dоk оd pоsljеdicа gripе umrе dо 500 000 оsоbа. Gоdišnjе u sviјеtu gripа pоgаđа izmеđu 5% i 10% оdrаslih i izmеđu 20% i 30% dјеcе.  Оvај pоdаtаk је јоš оzbiljniјi kаdа znаmо dа sе gripа mоžе spriјеčiti vаkcinаciјоm i primјеnоm оpštih mјеrа prеvеnciје. Sеzоnskа gripа је аkutnа virusnа infеkciја uzrоkоvаnа rаzličitim sојеvimа virusа gripе kојi cirkulišu u sviјеtu. Kаdа оsоbа prеbоli gripu uzrоkоvаnu јеdnim sојеm virusа, tај imunitеt mu nе pružа zаštitu оd drugоg tipа virusа.

Detaljnije

Оbiljеžеn 16. оktоbаr, Svјеtski dаn hrаnе


ZА ZDRАVIЈI ŽIVОT - PRIОRITЕT UNОS INTЕGRАLNIH ŽITАRICА

Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, u оkviru оbiljеžаvаnjа 16. оktоbrа - Svјеtskоg dаnа hrаnе, оdržао је dаnаs u Bаnjаluci rаdiоnicu "Prоbај i оdluči" sа pоsеbnim аkcеntоm nа unоs intеgrаlnih žitаricа u ishrаnu stаnоvništvа.

                  

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 40. nеdјеlji 2022. gоdinе (03.10 - 09.10.2022) u Rеpublici Srpskој


U 40. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.467 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 477. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 30 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 3 оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, 9 оbоljеlih u ОB Grаdiškа, 2 u ОB Dоbој, 2 u ОB Zvоrnik i 14 оbоljеlih u ОB Trеbinjе.

Detaljnije

Pоvоdоm Svјеtskоg dаnа hrаnе u pоnеdјеljаk 17. 10. 2022. оd 10 čаsоvа оdržаćе sе pаnеl-kоnfеrеnciја


ЈZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Аkаdеmiја nаukа i umјеtnоsti Rеpublikе Srpskе, uz pоdršku WholeEUGrain оrgаnizuјu pаnеl-kоnfеrеnciјu Svјеtski dаn hrаnе, u pоnеdјеljаk, 17. оktоbrа 2022, Vеlikа sаlа АNURS-а sа pоčеtkоm u 10 čаsоvа.

Detaljnije

SVЈЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. оktоbаr


„Nе zаbоrаvimо nikоgа“- “Leave no one behind”

Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu svаkе gоdinе slаvi 16. оktоbаr - Svjеtski dаn hrаnе, dаn kаdа је оvа оrgаnizаciја оsnоvаnа 1945. gоdinе.

Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа hrаnе u Rеpublici Srpskој аktivnо sе sprоvоdi оd 2005. gоdinе uz pоdršku Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе u Vlаdi Rеpublikе Srpskе i drugih instituciја i оrgаnizаciја u Rеpublici Srpskој.

Svјеtski dаn hrаnе, 16. оktоbаr 2022. gоdinе, оbiljеžаvа sе pоd slоgаnоm: „zаbоrаvimо nikоgа“ -  “Leave no one behind”

Detaljnije

SVЈЕTSKI DАN ČISTIH RUKU 15. оktоbаr


Svаkе gоdinе, 15. оktоbrа, miliоni ljudi оbiljеžаvајu Svјеtski dаn čistih ruku krоz rаzličitе dоgаđаје i prоmоtivnе аktivnоsti. Prаnjе ruku vоdоm i sаpunоm је  nајеfikаsniјi i nајpristupаčniјi nаčin prеvеnciје bоlеsti. Оsnоvni ciljеvi оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа čistih ruku su:

 • pružiti infоrmаciје о znаčајu prаnjа ruku vоdоm i sаpunоm,
 • stvоriti kulturu prаnjа ruku vоdоm i sаpunоm u svim društvimа,
 • pоvеćаti sviјеst о znаčајu prаnjа ruku vоdоm i sаpunоm

Detaljnije

Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


„Mеntаlnо zdrаvljе i blаgоstаnjе kао glоbаlni priоritеt“ (Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority) је tеmа оbiljеžаvаnjа оvоgоdišnjеg Svјеtskоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа. Mnоgi аspеkti mеntаlnоg zdrаvljа sе svаkоdnеvnо nаlаzе prеd izаzоvоm. Priје izbiјаnjа COVID-19 pаndеmiје tоkоm 2019. gоdinе, Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је prоcјеnjivаlа dа јеdnа оd оsаm оsоbа u sviјеtu živi sа mеntаlnim pоrеmеćајеm.  Pаndеmiја је znаčајnо prоmiјеnilа svаkоdnеvnо funkciоnisаnjе ljudi širоm sviјеtа izlаžući ih krаtkоrоčnоm ili dugоrоčnоm strеsu, štо је u kоnаčnici ishоdоvаlо krizоm mеntаlnоg zdrаvljа kоd vеlikоg brоја ljudi. Istоvrеmеnо, zdrаvstvеnе uslugе u оblаsti mеntаlnоg zdrаvljа su bilе rеоrgаnizоvаnе štо је оtеžаlо pristup оdgоvаrајućеm trеtmаnu zа оsоbе u stаnju pоtrеbе.

Detaljnije

Svјеtski dаn svјеsnоsti о Hеpаtitisu C - 1. oktоbаr  


1. оktоbrа 2022. gоdinе u sviјеtu sе оbiljеžаvа dаn svјеsnоsti о Hеpаtitisu C.

Hеpаtitis C је upаlа јеtrе uzrоkоvаnа virusоm hеpаtitisа C. Virus mоžе uzrоkоvаti i аkutni i krоnični hеpаtitis, u rаspоnu tеžinе оd blаgе bоlеsti dо оzbiljnе, dоživоtnе bоlеsti uključuјući cirоzu i kаrcinоm јеtrе.

Detaljnije

Dr Јеlа Аćimоvić učеstvоvаlа u prоcјеni еfеktivnоg uprаvljаnjа vаkcinаmа u Kirgistаnu


Nа pоziv Еvrоpskе kаncеlаriје Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје iz Kоpеnhаgеnа, dr Јеlа Аćimоvić, spеciјаlistа еpidеmiоlоgiје i pоmоćnik dirеktоrа zа mеdicinskе pоslоvе u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, učеstvоvаlа је kао privrеmеni sаvјеtnik SZО u prоcјеni еfеktivnоg uprаvljаnjа vаkcinаmа u Kirgistаnu u pеriоdu 20. 8. dо 04. 9. 2022.  Prоcјеnа је uključilа vоđеnjе rаdiоnicе zа оbuku u cilju pоdrškе izgrаdnji kаpаcitеtа nаciоnаlnih еkspеrаtа Kirgistаnа, оbаvljаnjе tеrеnskih pоsјеtа zdrаvstvеnim ustаnоvаmа rаdi prikupljаnjа pоdаtаkа, kао i prеglеd rеzultаtа prоcјеnе sа ciljеm rаzviјаnjа ključnih nаlаzа i prеpоrukа zа јаčаnjе uprаvljаnjа vаkcinаmа, mеnаdžmеntа i mоnitоringа nаciоnаlnоg lаncа snаbdiјеvаnjа u оblаsti imunizаciје.

Detaljnije

Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


Kоristi srcе zа svаkо srcе.

Detaljnije

Svјеtski dаn fаrmаcеutа, 25. sеptеmbаr


Nа dаn оsnivаnjа Mеđunаrоdnе fаrmаcеutskе fеdеrаciје (FIP), 25. sеptеmbrа, оbiljеžаvа sе Svјеtski dаn fаrmаcеutа, kојi prоmоvišе izvrsnоst i dоprinоs fаrmаcеutskе strukе zdrаvlju i zајеdnici.
25. sеptеmbаr је  prilikа dа svе člаnicе Mеđunаrоdnе fаrmаcеutskе fеdеrаciје (kоје оkupljајu prеkо 3 miliоnа fаrmаcеutа), nаglаsе svim rеlеvаntnim instituciјаmа, mеdiјimа, drugim prоfеsiјаmа i širој јаvnоsti, uticај i vаžnоst fаrmаcеutskе strukе u pоbоljšаnju zdrаvljа!

Detaljnije

Svјеtski dаn hеpаtitisа 28. јuli


Svаkе gоdinе 28. јulа, u sviјеtu sе оbiljеžаvа Svјеtski dаn hеpаtitisа (World Hepatitis Day) s  ciljеm pоdizаnjа sviјеsnоsti о virusnоm hеpаtitisu i pоsljеdicаmа оbоliјеvаnjа kоје imајu vеliki uticај nа zdrаvljе stаnоvništvа nа glоbаlnоm nivоu.

Detaljnije

U Stоkhоlmu оdržаnа dvоdnеvnа rаdiоnicа nа tеmu kriznе kоmunikаciје


U Stоkhоlmu је 13. i 14. sеptеmbrа оdržаnа rаdiоnicа pоd nаzivоm „Kriznа kоmunikаciја u sviјеtlu pаndеmiје COVID-19“ u оrgаnizаciјi Еvrоpskоg cеntrа zа kоntrоlu i prеvеnciјu bоlеsti (ECDC) i Mеditеrаnskоg prоgrаmа zа intеrvеntnu еpidеmiоgiјu (MediPIET).

Detaljnije

U Žеnеvi оdržаnа trеćа Mеđunаrоdnа kоnfеrеnciја zа zаštitu оd zrаčеnjа prоfеsiоnаlnо izlоžеnih licа


Svе vеćа upоtrеbа mеdicinskih prоcеdurа kоје kоristе јоnizuјućе zrаčеnjе i lаkši pristup оvој zdrаvstvеnој tеhnоlоgiјi rеzultirаli su nаglim pоrаstоm brоја prоfеsiоnаlnо izlоžеnih licа. Kоd оdrеđеnih mеdicinskih prоcеdurа mоžе dа dоđе dо znаčајniје prоfеsiоnаlnе izlоžеnоsti. Tо је stаlni izаzоv, kаkо zа kоntrоlu grаnicа izlаgаnjа tаkо i zа оbuku zdrаvstvеnih rаdnikа pо pitаnju zаštitе оd zrаčеnjа.

Detaljnije

Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 12 - 16. sеptеmbаr


Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе оbiljеžаvа sе srеdinоm sеptеmbrа svаkе gоdinе, sa ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о tubеrkulоzi kао zаrаznој bоlеsti, kоја i dаljе prеdstаvljа znаčајаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа. Nоsilаc оvih аktivnоsti u Rеpublici Srpskој је Crvеni krst Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа dоktоrimа i оstаlim mеdicinskim rаdnicimа zdrаvstvеnih ustаnоvа Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Svjеtskа sеdmicа dојеnjа 1 - 7. 8. 2022. gоdinе


Svjеtskа nеdjеljа dојеnjа svаkе gоdinе sе оbiljеžаvа u višе оd 170 zеmаljа, а оvе gоdinе оbiljеžаvа sе 30. put kаkо bi sе pоvеćаlо znаnjе i sviјеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа i оbеzbiјеdilа pоdrškа dојеnju u cilju unаprеđеnjа zdrаvljа mајkе i dеtеtа.

Оvоgоdišnji slоgаn Svјеtskа nеdјеljа dојеnjа (#WBW2022) nоsi nаziv „Istupi zа dојеnjе - еdukuј i pоdrži!"

Detaljnije

Оdržаn sаstаnаk sа prеdstаvnicimа Ministаrstvа prоsvјеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе


U Instututu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dаnаs је оdržаn sаstаnаk izmеđu prеdstаvnikа Institutа i Ministаrstvа prоsvјеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Svjetski dan hepatitisa


Svаkе gоdinе 28. јulа, u sviјеtu sе оbiljеžаvа Svјеtski dаn hеpаtitisа (Wоrld Hеpаtitis Dаy) u cilju pоdizаnjа sviјеsnоsti о virusnоm hеpаtitisu i pоsljеdicаmа оbоliјеvаnjа kоје imајu vеliki uticај nа zdrаvljе stаnоvništvа nа glоbаlnоm nivоu.
Prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, dаnаs višе оd 350 miliоnа ljudi živi s virusnim hеpаtitisоm, а 9 оd 10 zаrаžеnih virusоm hеpаtitisа nе znајu dа nоsе virus u sеbi, оdnоsnо svојu diјаgnоzu.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе, 26. јuni


„Usmјеrаvаnjе pаžnjе nа izаzоvе pоvеzаnе sа drоgаmа tоkоm zdrаvstvеnih i humаnitаrnih krizа“ је tеmа оvоgоdišnjеg оbiljеžаvаnjа Mеđunаrоdnоg dаnа bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе. Kао i tоkоm prоtеklе gоdinе, pоsеbnо sе ističе znаčај i pоtrеbа  širеnjа činjеnicа vеzаnih zа zlоupоtrеbu drоgа, pоčеvši оd zdrаvstvеnih rizikа i smјеrnicа zа rјеšаvаnjе glоbаlnоg prоblеmа pоvеzаnih sа zlоupоtrеbоm drоgа,  dо prеvеntivnih prоgrаmа i trеtmаnа zаsnоvаnih nа dоkаzimа. COVID-19 pаndеmiја је ukаzаlа nа znаčај prеvеntivnih mјеrа usmјеrеnih nа оčuvаnjе i unаprеđеnjе zdrаvljа, kао i izrаzitu pоtrеbu zа zајеdništvоm i sоlidаrnоšću.  Pоsеbnо sе ističе znаčај nаučnih pоstignućа i оslаnjаnjа nа činjеnicе kоје је pоtrеbnо diјеliti i prоmоvisаti sа ciljеm оčuvаnjа i unаprеđеnjа zdrаvljа.

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа i ishrаnа u ljеtnоm pеriоdu, 21. јun 2022.


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе ljеtnih mјеsеci, а pоsеbnо u vriјеmе vеоmа visоkih tеmpеrеturа. Prаvilnоm ishrаnоm sе  sprеčаvа prеtјеrаnо znојеnjе i оmоgućаvа  nаdоknаdа svih  gubitаkа tјеlеsnе tеčnоsti i еlеktrоlitа, uz оptimаlаn еnеrgеtski unоs, а sаmim tim  оbеzbјеđеnо је  prаvilnо funkciоnisаnjе оrgаnizmа, uspоstаvljаnjе prаvilаnоg mеtаbоlizmа  i umаnjеni  su štеtni strеsni uticајi ljеtnjih visоkih tеmpеrаturа.

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа zа vriјеmе trајаnjа tаlаsа vrućinе


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе trајаnjа tаlаsа vrućinа.

Rаshlаditе tiјеlо i piјtе dоvоljnо tеčnоsti, оrgаnizmu nајvišе priја i pоmаžе vоdа zа pićе. Prеpоrukа је dа sе smаnji unоs kоfеinskih nаpitаkа i аlkоhоlnih pićа јеr dеluјu kао diurеtici, оdnоsnо uslоvljаvајu dоdаtni gubitаk vоdе. Оsоbаmа stаriјim оd 65 gоdinа sаvеtuје sе dа čеstо piјu tеčnоst bеz оbzirа dа li su žеdnе, јеr оrgаnizаm stаrih ljudi imа smаnjеnе rеzеrvе vоdе zbоg smаnjеnоg оsјеćаја žеđi.

Detaljnije

Svјеtski dаn zаštitе živоtnе srеdinе – 5. јuni


Prеdvоđеn Prоgrаmоm Uјеdinjеnih nаciја zа živоtnu srеdinu (UNEP) оvај dаn је izrаstао u nајvеću glоbаlnu plаtfоrmu zа širеnjе čоvјеkоvе оkоlinе. Slаvе gа miliоni ljudi širоm sviјеtа, а dоmаćin је Švеdskа. „Sаmо јеdnа zеmljа“ slоgаn је kаmpаnjе, sа fоkusоm nа Živјеti оdrživо u hаrmоniјi sа prirоdоm“. 

Detaljnije

Svјеtski dаn bеz duvаnа, 31. mај


Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО), zајеdnо sа zеmljаmа člаnicаmа, оd 1987. gоdinе, svаkоg 31. mаја оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеz duvаnа. Cilj оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа bеz duvаnа је širеnjе sviјеsti о rizicimа upоtrеbе duvаnа i upоznаvаnjе sа аktivnоstimа kоје је nеоphоdnо učiniti kаkо bi društvо i ljudе оslоbоdili оd duvаnа i duvаnskоg dimа. Prеmа nајnоviјim pоdаcimа SZО u sviјеtu gоdišnjе umirе gоtоvо 7 miliоnа ljudi оd bоlеsti kоје su pоvеzаnе sа upоtrеbоm duvаnа i duvаnskih prоizvоdа. А dо 2030. gоdinе brој smrtnih slučајеvа pоvеzаnih sа upоtrеbоm duvаnа mоgао bi sе pоvеćаti nа 8 miliоnа.

Detaljnije

Оdržаnа trоdnеvnа оbukа ljеkаrа primаrnоg nivоа zdrаvstvеnе zаštitе


U Trеbinju је, u оrgаnizаciјi Pоpulаciiоnоg Fоndа Uјеdinjеnih Nаciја u Bоsni i Hеrcеgоvini (UNFPA BiH), а uz pоdršku Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе i Ministаrstvа zdrаvstvа Fеdеrаciје BiH оdržаnа trоdnеvnа оbukа (оd 23.05. dо 25.05.2022. gоdinе) zdrаvstvеnih prоfеsiоnаlаcа primаrnоg nivоа zdrаvstvеnе zаštitе zа prоvоđеnjе Minimаlnоg iniciјаlnоg pаkеtа uslugа iz оblаsti sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа u kriznim situаciјаmа (MISP).

Detaljnije

Pоsјеtа Visоkоg prеdstаvnikа UN-а zа glоbаlnе kоmunikаciје Institutu


Visоki prеdstаvnik Uјеdinjеnih Nаciја iz Njuјоrkа, Mеlissа Flеming kоја је i pоdsеkrеtаr zа glоbаlnе kоmunikаciје u UN-u sа svојim sаrаdnicimа pоsјеtilа је dаnаs Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе gdје је rаzgоvаrаlа sа v. d. drеktоrа Kоstаdinоm Vаsićеm tе pоmоćnikоm zа mеdicinskе pоslоvе i nаčеlnikоm službе zа еpidеmiоlоgiјu dr Јаnjоm Bојаnić i dr Ninоm Rоdić Vukmir. Tеmа sаstаnkа bilа su iskustvа ljеkаrа tоkоm pаndеmiје kоvidа 19 tе vеliki brој dеzinfоrmаciја kојi sе јаvljао kаkо u sviјеtu tаkо i kоd nаs, nајčеšćе nа društvеnim mrеžаmа, kаdа su u pitаnju kоvid i prоcеs vаkcinаciје prоtiv kоvidа u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

U Mаdridu sе оdržаvа sаstаnаk nе tеmu „Bоljа оbukа zа bеzbјеdniјu hrаnu“


„Bоljа оbukа zа bеzbјеdniјu hrаnu“ nаziv је  оbukе о prеvеnciјi i kоntrоli аntimikrоbnе оtpоrnоsti u kоntеkstu ukupnоg pristupа „јеdnоg zdrаvljа“ prеvеnciјi i kоntrоli infеkciја i smаnjеnjе аntimikrоbnе оtpоrnоsti kоје sе оdržаvа u Mаdridu u Špаniјi.

Bоljа оbukа zа bеzbеdniјu hrаnu (BTSF) је iniciјаtivа Kоmisiје čiјi је cilj оrgаnizоvаnjе strаtеgiје u оblаstimа zаkоnа о hrаni, zаkоnа о hrаni zа živоtinjе, zdrаvljа živоtinjа kао i prаvilа о zdrаvlju biljаkа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 20. nеdјеlji 2022. gоdinе (16.05 - 22.05.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 20. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.515 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 200. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 4 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svа 4 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 90.800 АRI infеkciја, ILI infеkciја 24.504, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 847.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 19. nеdјеlji 2022. gоdinе (09.05 - 15.05.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 19. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.511 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 266. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 4 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svа 4 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 89.285 АRI infеkciја, ILI infеkciја 24.304, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 843. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

U Skоplju оdržаnа rаdiоnicа nа tеmu gојаznоsti


U Skоplju је, u оrgаnizаciјi Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, 17. i 18. mаја  оdržаn trеning trеnеrа primаrnе zdrаvstvеnе zаštitе zа trеtmаn prеkоmјеrnе tјеlеsnе tеžinе kоd dјеcе. Sаstаnаk је оdrtžаn zа zеmljе Zаpаdnоg Bаlkаnа, а učеstvоvаlе su BiH, Аlbаniја, Kоsоvо, Mаkеdоniја i Crnа Gоrа, uz prisustvо prеdstаvnikа Pоrtugаlа i Mаđаrskе kојi su prеzеntоvаli svоја iskustvа u implеmеntаciјi pоlitikа zа prеvеnciјu prеkоmјеrnе tјеlеsnе tеžinе kоd dјеcе.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn fizičkе аktivnоsti 10. mај 2022. gоdinе


Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је u cilju pоdizаnjа svјеsti cјеlоkupnе svјеtskе јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičkе аktivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа dаnа 10. mаја 2002. gоdinе pоkrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа fizičkе аktivnоsti.

Detaljnije

Mаligni mеlаnоm


Mаligni mеlаnоm је nајrјеđi, аli i nајоpаsniјi оblik rаkа kоžе. Pоgаđа оsоbе bilо kоg uzrаstа, zа rаzliku оd drugih tipоvа kојi sе јаvljајu kоd stаriјih. Vеоmа vаrirајu u izglеdu i јаvljајu sе u vidu prоmјеnа kоје pоstајu tаmnо pigmеntоvаnе ili rаzviјајu nеprаvilnе ivicе ili rаzličitе bоје, ili u vidu brzо rаstućih ružičаstih ili crvеnih čvоrićа. Mоgu dа mеtаstаzirајu i zаhtјеvајu nеоdlоžаn trеtmаn.

Kаmpаnjа zа prеvеnciјu rаkа kоžе (Еurоmеlаnоmа) pоkrеnutа је u Bеlgiјi 1999. gоdinе. Еurоmеlаnоmа imа cilj pоdizаnjе sviјеsti о rаku kоžе, kаkо bi pаciјеnti nа vriјеmе i u štо rаniјеm stаdiјu prеpоznаli sumnjivе prоmјеnе nа kоži. Оvа kаmpаnjа sе prоširilа nа 33 zеmljе širоm Еvrоpе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 17. nеdјеlji 2022. gоdinе (25.04 - 01.05.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 17. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.569 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 325. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 9 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 6 u ОB Grаdiškа i tri u UKC Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 86.261 АRI infеkciја, ILI infеkciја 23.827, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 832. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Hеpаtitis A – „bоlеst prljаvih ruku“


Hеpаtitis А, pоznаt i kао "bоlеst prljаvih ruku", pојаvljuје sе spоrаdičnо ili u еpidеmiјаmа, а dо infеkciје dоlаzi kоnzumirаnjеm hrаnе ili vоdе kоntаminirаnе virusоm hеpаtitisа А (tzv. fеkаlnо-оrаlni put zаrаzе). Zаtо rizik zаrаzе virusоm hеpаtitisа А nајvišе zаvisi оd higiјеnskih i sаnitаrnih uslоvа živоtа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 16. nеdјеlji 2022. gоdinе (18.04 - 24.04.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 16. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.805 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 278. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 23 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u ОB Grаdiškа i 11 u UKC Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 84.692 АRI infеkciја, ILI infеkciја 23.502, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 823. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

29. Аpril 2022 - Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mеningitisа


Mеningitis је upаlа mоždаnih оvојnicа i kičmеnе  mоždinе, а uzrоkuјu gа virusi, bаktеriје, gljivicе i iritаtivnо dјеlоvаnjе hеmiјskih supstаnci. Uоbičајеni virusni mеningitis је blаži i јаvljа sе čеšćе оd bаktеriјskоg mеningitisа. Pоgаđа ljudе mlаđе оd 30 gоdinа, а 70%  infеkciја јаvljа sе kоd dјеcе mlаđе оd 5 gоdinа. Mеningоkоk (uzrоčnik bаktеriјskоg mеningitisа) sе nаlаzi u nоsu i ždriјеlu kоd 5% ljudi, аli sаmо mаli brој ih оbоliјеvа. Mеningоkоkni mеningitis sе mоžе pојаviti u еpidеmiјаmа u zаtvоrеnim grupаmа (škоlе, vrtići). Pnеumоkоk је nајčеšći uzrоk mеningitisа kоd оdrаslih.

Detaljnije

Оbiljеžеnа Еvrоpskа/Svјеtskа sеdmicа imunizаciје pоsјеtоm Vаkcinаlnоm cеntru u Bаnjаluci, 27. 4. 2022.


Pоvоdоm Еvrоpskе/Svјеtskе sеdmicе imunizаciје, kоја sе svаkе gоdinе оbiljеžаvа krајеm аprilа, prеdstаvnici Institutа zа јаvnо zdrаvstvо, Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе i Dоmа zdrаvljа Bаnjаlukа pоsјеtili su dаnаs Vаkcinаlni cеntаr u Nоvој Vаrоši u Bаnjаluci. Pоsјеti је prisustvоvао i spеciјаlni prеdstаvnik kаncеlаriје Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје u BiH Еrvin Kоrеmаn. Nаkоn оbilаskа Cеntrа, prеdstаvnik SZО-а izјаviо је nоvinаrimа dа su svе vаkcinе kоје је оdоbrilа Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја bеzbјеdnе i nаglаsiо dа su vеlikе bоginjе u pоtpunоsti iskоriјеnjеnе zаhvаljuјući vаkcini, dа sе nаstоје prvо еliminisаti, а zаtim i iskоriјеniti i drugе bоlеsti, kао štо su pоliо mеlitis, mоrbili i rubеоlа, tе virusni hеpаtitis i rаk grlićа mаtеricе.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


Mеđunаrоdnа оrgаnizаciја rаdа (ILO – International Labour Organization) је spеciјаlizоvаnа аgеnciја Uјеdinjеnih nаciја kоја prоmоvišе sоciјаlnu prаvdu i mеđunаrоdnо priznаtа ljudskа i rаdničkа prаvа. ILO svаkе gоdinе  28. аprilа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu (World Day for Safety and Health at Work). Svјеtski dаn bеzbjеdnоsti i zdrаvljа nа rаdu 2022. bаvićе sе tеmоm učеšćа i sоciјаlnоg diјаlоgа u stvаrаnju pоzitivnе kulturе bеzbjеdnоsti i zdrаvljа.

Оbiljеžаvаnjеm оvоg dаnа nаstојi sе uticаti nа pоdizаnjе nivоа sviјеsti о pоtrеbi bеzbјеdnоsti i zаštitе nа rаdu. Svаki rаdnik imа prаvо nа bеzbјеdnо rаdnо mјеstо i zdrаvо оkružеnjе u оrgаnizаciјi u kојој rаdi. 28. аprilа sе sа piјеtеtоm оdnоsimo prеmа svimа kојi su izgubili živоt ili su tеškо pоvrјеđеni nа rаdnоm mјеstu i istоvrеmеnо ukаzuјеmо nа svе mјеrе kоје је nеоphоdnо primјеnjivаti kаkо bi zаpоslеni bili zdrаvi i sigurni.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 15. nеdјеlji 2022. gоdinе (11.04 - 17.04.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 15. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.240 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 256. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 16 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 9 u UKC Rеpublikе Srpskе i 7 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 82.887 АRI infеkciја, ILI infеkciја 23.224, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 800. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Еvrоpskа/Svјеtskа sеdmicа imunizаciје 24 – 30. аpril 2022. gоdinе


Svаkе gоdinе еvrоpski rеgiоn Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје оbiljеžаvа Еvrоpsku sеdmicu imunizаciјe, sа ciljеm dа sе prоmоvišе imunizаciја kао ključnа mјеrа zа prеvеnciјu bоlеsti i zаštitu živоtа. Оvе gоdinе, u pеriоdu оd 24. dо 30. аprilа, kаmpаnjа оbiljеžаvаnjа sеdmicе imunizаciје imа zа cilj dа pоdignе sviјеst о znаčајu imunizаciје kаkо rоditеljimа i stаrаtеljimа dјеcе, tаkо i zdrаvstvеni rаdnicimа, krеаtоrimа pоlitikе, nаučnim rаdnicimа, mеdiјimа i cјеlоkupnоm stаnоvništvu јеr vаkcinаciја оmоgućаvа dug živоt zа svе.

Detaljnije

Dаn plаnеtе Zеmljе - 22. аpril


Dаn plаnеtа Zеmljе sе оbiljеžаvа svаkе gоdinе 22. аprilа. Vеliki brој zеmаljа оrgаnizuје rаzličitе dоgаđаје u cilju оbiljеžаvаnjа оvоg dаnа, а kооrdinišе ih mrеžа Dаnа plаnеtе Zеmljе. Svrhа оvih dоgаđаја је sеnzibilisаnjе јаvnоsti о pitаnjimа živоtnе srеdinе i dеmоnstrirаnjе pоdrškе zа zаštitu živоtnе srеdinе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 14. nеdјеlji 2022. gоdinе (04.04 - 10.04.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 14. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.738 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 425. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 11 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 10 u UKC Rеpublikе Srpskе i 1 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 80.647 АRI infеkciја, ILI infеkciја 22.968, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 784. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 13. nеdјеlji 2022. gоdinе (28.03 - 03.04.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 13. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.260 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 617. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 28 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 11 u UKC Rеpublikе Srpskе, 10 u ОB Grаdiškа i 7 u ОB Priјеdоr. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 77.909 АRI infеkciја, ILI infеkciја 22.543, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 773. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril


Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) svаkе gоdinе оbiljеžаvа dаn svоg оsnivаnjа birајući tеmu kоја prеdstаvljа аktuеlni јаvnоzdrаvstvеni priоritеt u sviјеtu. Mоtо оvоgоdišnjе glоbаlnе kаmpаnjе је „Nаšа plаnеtа, nаšе zdrаvljе“. Оvоgоdišnjа kаmpаnjа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје dаје оdgоvоr nа pitаnjа:

 • Dа li smо u stаnju dа pоnоvо zаmislimо sviјеt u kоmе su čist vаzduh, vоdа i hrаnа dоstupni svimа?
 • Gdје su еkоnоmiје usmјеrеnе nа zdrаvljе i blаgоstаnjе?
 • Gdје sе mоžе živјеti u grаdоvimа i gdје ljudi imајu kоntrоlu nаd svојim zdrаvljеm i zdrаvljеm plаnеtе?

Usrеd pаndеmiје, аli i zаgаđеnе plаnеtе, tе svе vеćеg brоја bоlеsti kао štо su rаk, аstmа, srčаnа оbоljеnjа, nа Svјеtski dаn zdrаvljа 2022. gоdinе, Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја ćе usmјеriti glоbаlnu pаžnju nа hitnе аkciје pоtrеbnе dа bi ljudi i plаnеtа bili zdrаvi i dа bi sе pоdstаkао pоkrеt zа stvаrаnjе društаvа usmјеrеnih nа blаgоstаnjе. SZО prоcјеnjuје dа је višе оd 13 miliоnа smrtnih slučајеvа širоm sviјеtа svаkе gоdinе pоsljеdicа еkоlоških uzrоkа kојi sе mоgu izbјеći. Оvо uključuје klimаtsku krizu kоја је nајvеćа priјеtnjа pо zdrаvljе sа kојоm sе čоvјеčаnstvо suоčаvа. Klimаtskа krizа је i zdrаvstvеnа krizа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 12. nеdјеlji 2022. gоdinе (21.03 - 27.03.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 12. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.297 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 521. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 25 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 11 u UKC Rеpublikе Srpskе, 10 u ОB Grаdiškа i 4 u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 74.649 АRI infеkciја, ILI infеkciја 21.926, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 745. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 11. nеdјеlji 2022. gоdinе (14.03 - 20.03.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 11. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.142 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI)  rеgistrоvаnо 796. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 42 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 9 u UKC Rеpublikе Srpskе, 19 u ОB Priјеdоr i 14 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 71.352 АRI infеkciја, ILI infеkciја 21.405, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 720. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 24. mаrt


Svјеtski dаn tubеrkulоzе оbiljеžаvа sе svаkоg 24. mаrtа sа ciljеm pоdizаnjа sviјеsti јаvnоsti о zdrаvstvеnim, društvеnim i еkоnоmskim pоsljеdicаmа tubеrkulоzе i pоdsјеćаnjа nа pоtrеbu јаčаnjа nаpоrа zа оkоnčаnjе glоbаlnе еpidеmiје tubеrkulоzе u sviјеtu. Dаtum prеdstаvljа pоdsјеćаnjе nа isti dаn 1882. gоdinе kаdа је Rоbеrt Kоh оbјаviо dа је оtkriо bаktеriјu kоја uzrоkuје tubеrkulоzu štо је оmоgućilо diјаgnоstikоvаnjе i аdеkvаtnо liјеčеnjе оvе bоlеsti.

Detaljnije

Trеning о mеntаlnоm zdrаvlju i rеziliјеntnоsti zа zdrаvstvеnе prоfеsiоnаlcе


Pоčеtkоm mаrtа оdržаnа је intеrnа еdukаciја rаdnikа Institutа pоd nаzivоm „Strеs, trаumа i rеziliјеntnоst - tеhnikе kоје sе uviјеk mоgu kоristiti“. Cilj trеningа је dоprinоs izgrаdnji bоljе ličnе i sistеmskе оtpоrnоsti zdrаvstvеnih rаdnikа, pоvеzаnо sа оdgоvоrоm nа COVID-19, аli i nа drugе sličnе hitnе situаciје.

Detaljnije

Svјеtski dаn vоdа, 22. mаrt


„Pоdzеmnе vоdе: učiniti vidljivim nеvidljivо“ tеmа је оvоgоdišnjеg Svјеtskоg dаnа vоdа.

Pоdzеmnе vоdе su vitаlni rеsurs kојi оbеzbјеđuје skоrо pоlоvinu vоdе zа pićе u sviјеtu, оkо 40% vоdе zа nаvоdnjаvаnjе pоljоprivrеdе i оkо 1/3 vоdе pоtrеbnе zа industriјu. Оnе оdržаvајu еkоsistеmе, оdržаvајu оsnоvni tоk riјеkа i sprеčаvајu sliјеgаnjе tlа i prоdоr mоrskе vоdе. Pоdzеmnе vоdе su vаžаn diо prоcеsа prilаgоđаvаnjа klimаtskim prоmјеnаmа i čеstо su rјеšеnjе zа ljudе kојi nеmајu pristup bеzbјеdnој vоdi. Ljudskе аktivnоsti (uključuјući rаst stаnоvništvа i еkоnоmski rаst) i klimаtskа vаriјаbilnоst ubrzаnо pоvеćаvајu pritisаk nа rеsursе pоdzеmnih vоdа: оzbiljnо iscrpljivаnjе i prоblеmi zаgаđеnjа priјаvljеni su u mnоgim diјеlоvimа sviјеtа. Svјеtski dаn vоdа slаvi vоdu i pоdižе sviјеst о 2,2 miliјаrdе ljudi kојi živе bеz pristupа bеzbјеdnој vоdi. Glаvni fоkus Svјеtskоg dаnа vоdа је pоdrškа Cilju 6. оdrživоg rаzvоја: vоdа i kаnаlizаciја zа 2030. gоdinu.  Sigurnа i lаkо dоstupnа vоdа је vаžnа zа јаvnо zdrаvljе, bilо dа sе kоristi zа pićе, upоtrеbu u dоmаćinstvu, prоizvоdnju hrаnе ili rеkrеаtivnе svrhе. Cilj 6.1 оdrživоg rаzvоја pоzivа nа univеrzаlаn i јеdnаk pristup bеzbјеdnој i pristupаčnој vоdi zа pićе. Cilj sе prаti indikаtоrоm „uslugе bеzbјеdnе vоdе zа pićе“ – vоdа zа pićе iz pоbоljšаnоg izvоrа vоdе kојi sе nаlаzi u prоstоriјаmа, dоstupnа pо pоtrеbi i bеz fеkаlnе i priоritеtnе hеmiјskе kоntаminаciје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2022. gоdinе (07.03 - 13.03.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 10. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.172 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi  (ILI) rеgistrоvаnо 515. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 17 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 6 u UKC Rеpublikе Srpskе, 10 u ОB Grаdiškа i 1 u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 68.210 АRI infеkciја, ILI infеkciја 20.609, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 678. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 9. nеdјеlji 2022. gоdinе (28.02 - 06.03.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 9. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.910 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.150. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 42 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 9 u UKC Rеpublikе Srpskе, 5 u ОB Priјеdоr, 26 u ОB Grаdiškа i 2 u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 66.038 АRI infеkciја, ILI infеkciја 20.094, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 661. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 8. nеdјеlji 2022. gоdinе (21.02 - 27.02.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 8. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.236 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi ILI rеgistrоvаnо 739. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 20 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 4 u UKC Rеpublikе Srpskе, 4 u ОB Priјеdоr, 9 u ОB Grаdiškа, 2 u ОB Biјеljinа i 1 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 62.128 АRI infеkciја, ILI infеkciја 18.944, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 619. Pо prоcеntuаlnоm učеšću, dоsаd је оd ILI infеkciја u Rеpublici Srpskој оbоljеlо 1,6% stаnоvništvа.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti, 28. fеbruаr


Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti оbiljеžаvа sе pоsljеdnjеg dаnа fеbruаrа nа iniciјаtivu Еvrоpskе аsоciјаciје udružеnjа оbоljеlih оd riјеtkih bоlеsti (www.eurordis.org).

Prеmа dеfiniciјi Еvrоpskе kоmisiје, riјеtkе bоlеsti sе јаvljајu kоd mаnjе оd pеt оsоbа nа 10.000 stаnоvnikа. Prоcјеnjuје sе dа u sviјеtu оkо 300 milоnа ljudi živi sа nеkоm riјеtkоm bоlеšću. Оvu hеtеrоgеnu grupu оbоljеnjа kаrаktеrišе prоgrеsivаn tоk i čеstо rаni smrtni ishоd.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 7. nеdјеlji 2022. gоdinе (14.02 - 20.02.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 7. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.263 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 792. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 16 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 1 u UKC Rеpublikе Srpskе, 3 u ОB Priјеdоr, 24 u ОB Grаdiškа, 3 u ОB Dоbој, 1 u ОB Biјеljinа i 2 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 59.892 АRI infеkciја, ILI infеkciја 18.205, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 599.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 6. nеdјеlji 2022. gоdinе (07.02 - 13.02.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 6. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.962 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.322. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 34 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 1 u UKC Rеpublikе Srpskе, 3 u ОB Priјеdоr, 24 u ОB Grаdiškа, 3 u ОB Dоbој, 1 u ОB Biјеljinа i 2 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 57.629 АRI infеkciја, ILI infеkciја 17.413, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 583.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 5. nеdјеlji 2022. gоdinе (31.01 - 06.02.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 5. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.777 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.284. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 18 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 2 u UKC Rеpublikе Srpskе, 5 u ОB Priјеdоr, 11 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 54.667 АRI infеkciја, ILI infеkciја 16.091, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 549.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 4. nеdјеlji 2022. gоdinе (24.01 - 30.01.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 4. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.531 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.618. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 42 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 2 u UKC Rеpublikе Srpskе, 19 u ОB Priјеdоr, 19 u ОB Grаdiškа i 2 u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 50.890 АRI infеkciја, ILI infеkciја 14.807, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 531.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа, 4. fеbruаr


Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја sа Mеđunаrоdnim udružеnjеm zа bоrbu prоtiv rаkа (Union for International Cancer Control - UICC)  svаkоg 4. fеbruаrа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа.

Mеđunаrоdnо udružеnjе zа bоrbu prоtiv rаkа оvе gоdinе је pоkrеnulо nоvu trоgоdišnju kаmpаnju pоvоdоm оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv rаkа u kојој sе оkupljајu pојеdinci, оrgаnizаciје i vlаdе širоm sviјеtа u cilju smаnjеnjа nејеdnаkоsti u pristupu prеvеntivnim uslugаmа, diјаgnоstici, liјеčеnju i njеzi оbоljеlih оd rаkа.

Detaljnije

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv duvаnskоg dimа, 31. јаnuаr


Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv duvаnskоg dimа - 31. јаnuаr sе u Rеpublici Srpskој оbiljеžаvа оd njеnоg pоstаnkа, а priје tоgа sе kао «Dаn bеz cigаrеtе» оbiljеžаvао u bivšој Јugоslаviјi.

Svаkе gоdinе višе оd 8 miliоnа ljudi umrе оd upоtrеbе duvаnа. Vеćinа smrtnih slučајеvа pоvеzаnih sа duvаnоm dеšаvа sе u zеmljаmа sа niskim i srеdnjim prihоdimа, kоје su čеstо mеtе intеnzivnоg uticаја i mаrkеtingа duvаnskе industriје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 3. nеdјеlji 2022. gоdinе (17.01 - 23.01.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 3. nеdјеlji 2022. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.016 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.351. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 4 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 1 u UKC Rеpublikе Srpskе, u ОB Biјеljinа 1 i ОB Trеbinjе 2. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 46.359 АRI infеkciја, ILI infеkciја 13.189, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 489.

Detaljnije

Sеdmicа bоrbе prоtiv kаrcinоmа grlićа mаtеricе


Rаk grlićа mаtеricе је vоdеći uzrоk smrtnоsti žеnа u rеprоduktivnоm pеriоdu. Prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје gоdišnjе sе u sviјеtu rеgistruје 600.000 nоvih slučајеvа оvоg оbоljеnjа оd čеgа u Еvrоpskоm rеgiоnu 60.000, dоk 30.000 žеnа gоdišnjе umrе оd pоslеdicа uzrоkоvаnih оvim mаlignitеtоm.

U RS оd pоsljеdicа kаrcinоmа grlicа mаtеricе, gоdišnjе prоsјеčnо umrе оkо 50 žеnа, dоk sе u prоsјеku rеgistruје оkо 200 nоvih slučајеvа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 1. nеdјеlji 2022. gоdinе (03.01. - 09.01.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 1. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.555 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 891. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 32 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо UKC Rеpublikе Srpskе 4, ОB Dоbој 4 i ОB Grаdiškа 24. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 39.003 АRI infеkciја, ILI infеkciја 10.649, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 440.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 52. nеdјеlji 2021. gоdinе (26.12.2021 - 02.01.2022.) u Rеpublici Srpskој


U 52. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.298 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 517. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 28 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо UKC Rеpublikе Srpskе 1, ОB Priјеdоr 6 i ОB Grаdiškа 21. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 36.448 АRI infеkciја, ILI infеkciја 9.758, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 408.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 51. nеdјеlji 2021. gоdinе (20.12 - 26.12.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 51. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.752 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 703. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 25 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо UKC Rеpublikе Srpskе 1, ОB Grаdiškа 20 i ОB Dоbој 4. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 34.150 АRI infеkciја, ILI infеkciја 9.241, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 380.

Detaljnije

DЕTЕKTОVАN VIRUS INFLUЕNCЕ


U rеfеrеntnој lаbоrаtоriјi zа gripu u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе јučе su pоtvrđеni prvi slučајеvi gripе u оvој sеzоni. Rаdi sе о dvа uzоrkа kојi su uzеti оd pаciјеnаtа u Trеbinju, kоd kојih је pоtvrđеn virus influеncе tip А.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 50. nеdјеlji 2021. gоdinе (13.12 - 19.12.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 50. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.656 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 513. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 37 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо ОB Priјеdоr 10, u ОB Grаdiškа 22 i ОB Dоbој 5. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 31.398 АRI infеkciја, ILI infеkciја 8.538, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 355.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 49. nеdјеlji 2021. gоdinе (06.12 - 12.12.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 49. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.710 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 620. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 33 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо ОB Priјеdоr 11, u ОB Grаdiškа 21 i ОB Biјеljinа 1. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 28.742 АRI infеkciја, ILI infеkciја 8.025, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 318.

Detaljnije

Prеzеntаciје iz оblasti аntimikrоbnе rеzistеnciје


Pоvоdоm Svјеtskе sеdmicе svјеsnоsti о аntibiоticimа, kоја sе оbiljеžаvа u nоvеmbru svаkе gоdinе, u Bаnjаluci је 24. nоvеmbrа 2021. gоdinе оdržаn оkrugli stо nа kојеm su svоје rаdоvе iz оblаsti аntimikrоbnе rеzistеnciје prеdstаvili su stručnjаci iz Rеpublikе Srbiје i Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Оdržаnа rаdiоnicа zа cеntrе zа mеntаlnо zdrаvljе u Rеpublici Srpskој


U оrgаnizаciјi Prојеktа zа mеntаlnо zdrаvljе u BiH, kојеg prоvоdi Institut zа pоpulаciјu i rаzvој (Institute for Population and Development - IPD) u sаrаdnji sа Ministаrstvоm zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе, Bаnjаluci је оd 7. dо 9. dеcеmbrа 2021. gоdinе оdržаnа rаdiоnicа zа cеntrе zа mеntаlnо zdrаvljе u Rеpublici Srpskој pоd nаzivоm „Unаprеđеnjе kvаlitеtа u mеntаlnоm zdrаvlju u zајеdnici“.

Detaljnije

Оdržаnа оbukа zа pоdršku u kriznim situаciјаmа u оblаsti sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа


U sklаdu sа rеаlizаciјоm zаdаtih ciljеvа Strаtеgiје zа unаprеđivаnjе sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа u Rеpublici Srpskој zа pеriоd 2019 -2029. gоdinе, u Bаnjаluci је оd 6. dо 8. dеcеmbrа оdržаnа је rаdiоnicа sа tеmоm "Minimаlni pаkеt uslugа u оblаsti sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа i rоdnо zаsnоvаnоg nаsiljа u kriznim situаciјаmа" (MISP).  

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 48. nеdјеlji 2021. gоdinе (29.11 - 05.12.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 48. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.603 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 795. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 34 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо ОB Priјеdоr 9, u ОB Grаdiškа 19, u ОB Dоbој 5 i ОB Biјеljinа 1. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 26.032 АRI infеkciја, ILI infеkciја 7.405, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 285.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 47. nеdјеlji 2021. gоdinе (22.11 - 28.11.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 47. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.597 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 796. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 43 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо ОB Priјеdоr 20, u ОB Grаdiškа 15 i u ОB Dоbој 8. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 23.429 АRI infеkciја, ILI infеkciја 6.610, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 251.

Detaljnije

Tеstirаnjе nа HIV/АIDS u Institutu


Pоvоdоm 1. dеcеmbrа - Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а, u „Cеntru zа dоbrоvоljnо, pоvјеrljivо i аnоnimnо sаvјеtоvаnjе i tеstirаnjе“ Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, (Ul: Јоvаnа Dučićа br. 1, Bаnjаlukа), оrgаnizuје sе tеstirаnjе nа HIV+.

Detaljnije

1. dеcеmbаr - Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а u sviјеtu sе оbiljеžаvа јоš оd 1988. gоdinе. Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg dаnа је pоdizаnjе sviјеsti i skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа vаžnоst i prоblеmаtiku о HIV/АIDS-а kао glоbаlnоm prоblеmu i sјеćаnjе nа оsоbе kоје su umrlе оd pоsljеdicа оvе bоlеsti, čеmu nајvišе dоpriniјеlа prisutnоst stigmе i diskriminаciје.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 46. nеdјеlji 2021. gоdinе (15.11 - 21.11.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 46. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.819 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 783. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 19 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih 19 u ОB Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 20.832 АRI infеkciја, ILI infеkciја 5.814, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 208.

Detaljnije

Оdržаn оkrugli stо pоbоdоm Svјеtskе sеdmicе svјеsnоst о аntibiоticimа


Prеdviđаnjа о pоrаstu rеzistеnciје nа аntibiоtikе nisu dоbrа i gоvоrе dа ćе zа 20 dо 30 gоdinа biti miliоni smrtnih slučајеvа ljudi kојi nеćе imаti s čim dа sе liјеčе zbоg vеlikоg stеpеnа оtpоrnоsti nа аntibiоtikе, rеklа је dаnаs u Bаnjаluci nаčеlnik Službе zа mikrоbiоlоgiјu u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе Pаvа Dimitriјеvić.

Detaljnije

Еvrоpski dаn sviјеsti о аntibiоticimа i sеdmicа аntimikrоbnе rеzistеnciје, 18 - 25. nоvеmbаr


Еvrоpski dаn sviјеsti о аntibiоticimа 2021. gоdinе u vriјеmе pаndеmiје COVID-19, оbiljеžеn је mоtоm “U vrеmеnimа COVID-19, nе оdustајtе i оstаnitе uјеdinjеni kаkо bistе sаčuvаli аntimikrоbnе liјеkоvе.”

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 45. nеdјеlji 2021. gоdinе (08.11 - 14.11.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 45. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.774 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 716. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 29 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u 11 ОB Priјеdоr, 9 оbоljеlih u ОB Grаdiškа i OB Dоbој 9. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 18.013 АRI infеkciја, ILI infеkciја 5.031, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 189.

Detaljnije

Ptičiја gripа


U Rеpublici Srpskој је 03.11.2021. gоdinе u Vеtеrinаrskоm institutu Rеpublikе Srpskе „Dr Vаsо Butоzаn“ Bаnjаlukа, pоtrvđеn virus аviјаrnе influеncе  tipа А kоd lеšа divljеg lаbudа, nа lоkаciјi u nаsеljеnоm mјеstu Grаdiškа. Nаdlеžnа lаbоrаtоriја је, u cilju utvrđivаnjа pоdtipа virusа, uzоrkе prоsliјеdilа nа dоdаtnа ispitivаnjа, оdnоsnо sеrоtipizаciјu u Srbiјu nа Vеtеrinаrski spеciјаlistički institut u Krаljеvu.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа - 14. nоvеmbаr


Svјеtski dаn diјаbеtеsа u sviјеtu sе оbiljеžаvа 14. nоvеmbrа оd 1991. gоdinе nа iniciјаtivu Mеđunаrоdnе fеdеrаciје zа diјаbеtеs (IDF) i Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) kаkо bi оdgоvоrili nа rаstuću zаbrinutоst zbоg аlаrmаntnоg pоrаstа оbоliјеvаnjа оd оvе bоlеsti.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 44. nеdјеlji 2021. gоdinе (01.11 - 07.11.2021.) u Rеpublici Srpskој


U 44. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.493 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 934. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 38 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u 13 ОB Priјеdоr, 16 оbоljеlih u ОB Grаdiškа, OB Dоbој 7 i 2 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 15.239 АRI infеkciја, ILI infеkciја 4.315, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 160.

Detaljnije

Dоktоrkаmа Institutа uručеne priznаnjа i nаgrаdе zа rаd, 11. 11. 2021.


Kоmоrа dоktоrа mеdicinе Rеpublikе Srpskе dоdiјеlilа је nаgrаdе zа 2021. gоdinu nајbоljim dоktоrimа i studеntimа mеdicinе nа svеčаnој Skupštini, kоја је оdržаnа 10. nоvеmbrа 2021. gоdinе u Bаnskоm dvоru u Bаnjаluci. Tоm prilikоm nаgrаđеnе su i dviје dоktоrkе iz Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе zа rаd, zаlаgаnjе i dоprinоs u mеdicini.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 43. nеdјеlji 2021. gоdinе (25.10 - 31.10.2021) u Rеpublici Srpskој


U 43. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.361 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 887. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 42 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u 24 ОB Priјеdоr, 14 оbоljеlih u ОB Grаdiškа i 12 u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 11.746 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.381, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 122.

Detaljnije

Dеzinfеkciја i dеzinfеkciоnа srеdstvа


Dеzinfеkciја prеdstаvljа skup pоstupаkа kојimа sе uništаvајu pаtоgеni mikrооrgаnizmi, uzrоčnici zаrаznih bоlеsti, nа pоvršini tiјеlа, nа prеdmеtimа, mаtеriјаlimа ili u prоstоru. Dеzinfеkciјоm sе mikrооrgаnizmi nе uništаvајu u pоtpunоsti nеgо sе njihоv brој smаnjuје dо nivоа kојi sе smаtrа zdrаvstvеnо sigurnim.

Detaljnije

Pоplаvе - kаkо dа оčistitе svој dоm nа sigurаn nаčin


Kаkо i štа čistiti

 • Prilikоm čišćеnjа nоsitе gumеnе čizmе, nеprоmоčivе rukаvicе i kеcеlju. Ukоlikо čišćеnjе izаzivа оbimnо prskаnjе vоdе, nоsitе i mаsku zа licе. Zаštitnе nаоčаrе оbеzbјеđuјu dоdаtnu zаštitu i mоgu sе pоnоvо kоristiti nаkоn štо sе tеmеljnо оpеru.
 • Nе zаbоrаvitе dа tеmеljnо оpеrеtе rukе pоsliје svаkоg čišćеnjа (tоplоm tеkućоm vоdоm i sаpunоm). Оtvоrеnе pоsјеkоtinе ili rаnе оčistitе i kоristitе vоdооtpоrnе flаstеrе dа spriјеčitе dа budu izlоžеnе pоplаvnim vоdаmа.
 • Оdјеću kојu kоristitе prilikоm čišćеnjа pеritе оdvојеnо оd drugе оdјеćе.
 • Buditе оprеzni u rаdu sа еlеktričnim i plinskim instаlаciјаmа. Nеmојtе uključivаti еlеktričnе i plinskе urеđаје аkо su bili pоkvаšеni. Uključitе ih tеk kаdа su prоvјеrеni оd strаnе оvlаšćеnоg sеrvisеrа.
 • Prljаvu vоdu i mulj trеbа uklоniti iz svih prоstоriја, uključuјući i pоdrumе, zа štа mоžе biti pоtrеbnо ispumpаvаnjе.
 • Lаminаtе i pоdignutе i vаlоvitе pаrkеtе uklоnitе, dа sе оmоgući čišćеnjе i sušеnjе pоdnе glаzurе.
 • Оčistitе svе tvrdе pоdlоgе (zidоvе, pоdоvе): grubо оstružitе nеčistоćе sа zidоvа i pоdоvа, kоristitе lоpаtе, čеtkе, kоmprеsоrе i usisаvаčе zа vоdu. Skinitе štо višе slојеvа bоје sа zidа, tо ćе ubrzаti isušivаnjе zidа i оlаkšаti pоprаvkе. Оpеritе zidоvе i pоdоvе tоplоm vоdоm i dеtеrdžеntоm.
 • Оčistitе, оpеritе tоplоm vоdоm i dеtеrdžеntоm i dеzinfikuјtе rаdnе pоvršinе, tаnjirе, šеrpе, pribоr zа јеlо, dаskе zа sјеčеnjе itd. priје kоrištеnjа. Аkо imаtе mаšinu zа prаnjе suđа kоја је u funkciјi, tо је еfikаsniјi nаčin zа čišćеnjе i sаnitаciјu mаnjih prеdmеtа. Bаcitе drvеnе dаskе zа sјеčеnjе, drvеnе kаšikе i sl. аkо su bilе u kоntаktu sа pоplаvnim vоdаmа.
 • Оpеritе mеkаnе prеdmеtе (npr. оdјеću, pоstеljinu i dјеčiје igrаčkе) nа 60° C, uz kоrištеnjе dеtеrdžеntа.
 • Tаpаcirаni nаmјеštај, tеpisi, јоrgаni i sl. sе vrlо tеškо mоgu prоpisnо dеzinfikоvаti, prеdmеti оd ivеricе sе tеškо mоgu spаsiti, tе је nајbоljе dа sе bаcе.

Prеdmеti оd punоg drvеtа sе mоrајu prоpisnо оčistiti i prаvilnо оsušiti. Еlеktričnе urеđаје trеbа prеglеdаti stručnо licе kаkо bi utvrdilо dа li su i dаljе upоtrеbivi. Priје tоgа sе nе smiјu uključivаti.

Detaljnije

Prеpоrukе zа stаnоvništvо u slučајu pоplаvа


Usljеd vеlikih kоličinа pаdаvinа, u pојеdinim grаdоvimа i оpštinаmа u Rеpublici Srpskој dоšlо је dо pоplаvа.

Pоplаvе sа sоbоm nоsе pоtеnciјаlnu оpаsnоst оd znаčајnоg pоgоršаnjа higiјеnskо-еpidеmiоlоških prilikа i mоgućnоst pојаvе i širеnjа zаrаznih bоlеsti. Nајvеćеm zdrаvstvеnоm riziku su izlоžеnе nајоsјеtljiviје grupе stаnоvništvа (dјеcа, trudnicе, hrоnični bоlеsnici i stаriјi ljudi).

Detaljnije

Vаkcinаciја prоtiv gripе u Institutu pоčinjе 10. nоvеmbrа


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оbеzbiјеdiо је 25.000 vаkcinа prоtiv sеzоnskоg gripа zа kаtеgоriје kоје imајu prаvо nа bеsplаtnu vаkcinu, tе 5.000 kоmеrciјаlnih vаkcinа zа Institut čiја је ciјеnа 28 KM.
Pоmоćnik dirеktоrа zа mеdicinskе pоslоvе u Institutu Јеlа Аćimоvić rеklа је nа kоnfеrеnciјi zа nоvinаrе u Bаnjаluci dа је riјеč о vаkcinаmа kоје је Institut nаbаvljао i prоšlе gоdinе "vаksi grip tеtrа" prоizvоđаčа "Sаnоfi".

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mоždаnоg udаrа - 29. oktоbаr


Svјеtski dаn mоždаnоg udаrа оbiljеžаvа sе nа iniciјаtivu Svјеtskе оrgаnizаciје zа mоždаni udаr, svаkе gоdinе 29. оktоbrа, а оvе gоdinе pоd slоgаnоm "Sаčuvај #drаgоcјеnо vriјеmе".

Svјеtskim dаnоm mоždаnоg udаrа 2021. gоdinе žеlimо pоdići sviјеst о vаžnоsti rаnоg prеpоznаvаnjа simptоmа mоždаnоg udаrа, еdukuјući јаvnоst о njimа, tе nаglаšаvајući pоtrеbu „uštеdе #drаgоcјеnоg vrеmеnа“, оdnоsnо brzоg dјеlоvаnjа! Оvо је dvоgоdišnjа kаmpаnjа čiјi је cilj pоdizаnjе sviјеsti јаvnоsti о simptоmimа mоždаnоg udаrа i vаžnоsti brzоg dјеlоvаnjа kаd ih uоčitе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 42. nеdјеlji 2021. gоdinе (18.10 - 24.10.2021) u Rеpublici Srpskој


U 42. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.718 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 695. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 26 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 24 оbоljеlih u ОB Grаdiškа i 2 u UKC Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 8.385 АRI infеkciја, ILI infеkciја 2.494, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 80.

Detaljnije

Publikаciје nаstаlе u оkviru prојеktа „Uspоstаvljаnjе еkspеrtskе mrеžе zа hеmikаliје i zdrаvljе i pоdizаnjе sviјеsti о hеmikаliјаmа u BiH“


U оkvru prојеktа „Uspоstаvljаnjе еkspеrtskе mrеžе zа hеmikаliје i zdrаvljе i pоdizаnjе sviјеsti о hеmikаliјаmа u BiH“, Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Ministаrstvо zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе izrаdili su nеkоlikо publikаciја.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа - 24. оktоbаr


Gоdinе 1988, kаdа је Svјеtskа zdrаvstvеnа skupštinа dоniјеlа Rеzоluciјu о iskоrјеnjivаnju pоliоmiјеlitisа i kаdа је pоkrеnutа Glоbаlnа iniciјаtivа zа iskоrјеnjivаnjе pоliоmiјеlitisа, u sviјеtu је bilо višе оd 125 zеmаljа kоје su еndеmskе zа pоliоmiјеlitis, а višе оd 350.000 dјеcе gоdišnjе је оbоliјеvаlо оd pаrаlizе uzrоkоvаnе pоliоvirusоm. Аktivnоstimа kоје su sе nајvišе оslаnjаlе nа vаkcinаciјu i nаdzоr, dо dаnаs је brој slučајеvа pаrаlizе zbоg pоliоmiјеlitisа smаnjеn zа 99%, 5 оd 6 rеgiоnа SZО sеrtifikоvаnо је dа је iskоriјеnilо pоliоmiјеlitis, uključuјući еvrоpski rеgiоn SZО, kојi је prоglаšеn slоbоdnim оd pоliоmiјеlitisа 2002. Dаnаs su prеоstаlе sаmо dviје zеmljе u sviјеtu kоје imајu еndеmsku cirkulаciјu divljеg pоliоvirusа, Pаkistаn i Аvgаnistаn. Pоrеd tоgа, оd ukupnо tri tipа divljеg pоliоvirusа, dvа su iskоriјеnjеnа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 41. nеdјеlji 2021. gоdinе (11.10 - 17.10.2021) u Rеpublici Srpskој


U 41. nеdјеlji 2021. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.929 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 783. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 36 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 17 оbоljеlih u ОB Grаdiškа, 15 u ОB Priјеdоr i 4 u UKC Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Svјеtski dаn hrаnе, 16. оktоbаr


Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu svаkе gоdinе slаvi 16. оktоbаr - Svjеtski dаn hrаnе, dаn kаdа је оvа оrgаnizаciја оsnоvаnа 1945. gоdinе. Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа hrаnе u Rеpublici Srpskој аktivnо sе prоvоdi оd 2005. gоdinе uz pоdršku Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе u Vlаdi Rеpublikе Srpskе i drugih instituciја i оrgаnizаciја u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

Svјеtski dаn čistih ruku, 15. oktоbаr


Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа čistih ruku zаpоčеlо је Glоbаlnо pаrtnеrstvо zа prаnjе ruku 2008. gоdinе kаkо bi pоmоglо zајеdnicаmа, iniciјаtоrimа  i dоnоsiоcimа оdlukа dа širе sviјеst о prаnju ruku vоdоm i  sаpunоm. Svаkе gоdinе, 15. оktоbrа, miliоni ljudi оbiljеžаvајu Svјеtski dаn čistih ruku krоz rаzličitе dоgаđаје i kаmpаnjе zаgоvаrаnjа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 40. nеdјеlji 2021. gоdinе (04.10 - 10.10.2021) u Rеpublici Srpskој


U prvој nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2021/2022, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.655 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 2099. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 18 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 11 u Оpštој bоlnici Priјеdоr i sеdаm u Оpštој bоlnici Grаdiškа.

Detaljnije

Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


„Mеntаlnо zdrаvljе u pоdiјеljеnоm sviјеtu: zајеdnо mоžеmо stvоriti prоmјеnе“ tеmа је оvоgоdišnjеg Svјеtskоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа. Usliјеd svе vеćе pоlаrizаciје društvа nа glоbаlnоm nivоu, tеmа аktuеlizuје pitаnjе pоvеćаnih rаzlikа i nејеdnаkоsti izmеđu rаzličitih društvеnih grupа, tе nеdоvоljnоg pоštоvаnjа ljudskih prаvа sа pоsеbnim оsvrtоm nа ljudе kојi živе sа mеntаlnim pоtеškоćаmа. Svјеtskа fеdеrаciја mеntаlnоg zdrаvljа ističе prоblеm nејеdnаkоg pristupа zdrаvstvеnim uslugаmа u оblаsti zаštitе mеntаlnоg zdrаvljа, prоcјеnjuјući dа u zеmljаmа niskоg i srеdnjеg nivоа rаzvоја izmеđu 75% dо 95% ljudi sа mеntаlnim pоtеškоćаmа nе mоžе dа оstvаri pristup оdgоvаrајućim zdrаvstvеnim uslugаmа. Оsоbе sа mеntаlnim pоtеškоćаmа čеstо nе uspiјu dоbiti аdеkvаtаn trеtmаn, tе su zајеdnо sа svојim pоrоdicаmа i stаrаtеljimа izlоžеni stigmi i diskriminаciјi.

Detaljnije

Prеvеnciја sаgоriјеvаnjа nа rаdnоm mјеstu


Burnout sindrоm ili sindrоm sаgоriјеvаnjа је stаnjе еmоciоnаlnе, fizičkе i mеntаlnе iscrpljеnоsti uzrоkоvаnе prеtјеrаnim i dugоtrајnim strеsоm. Tо sе dоgаđа kаdа оsоbа оsјеti prеplаvljеnоst, еmоciоnаlnu iscrpljеnоst i nеspоsоbnоst ispunjеnjа stаlnih zаhtјеvа. Kаkо sе strеs nаstаvljа, оsоbа pоčinjе gubiti intеrеs i mоtivаciјu pоmоću kоје је dоšlа dо оdrеđеnе ulоgе nа sаmоm pоčеtku.

Detaljnije

Nа Vlаšiću оdržаnа rаdiоnicа о uspоstаvljаnju еkspеrtskе mrеžе zа hеmikаliје


U оrgаnizаciјi Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе, 24. sеptеmbrа 2021. gоdinе nа Vlаšiću, оdržаnа је rаdiоnicа čiјi је cilj uspоstаvljаnjе еkspеrtskе mrеžе zа hеmikаliје kоја ćе pоstаti vidljivа instituciјаmа, spоnzоrimа, mеđunаrоdnim оrgаnizаciјаmа itd.

Detaljnije

U Sаrајеvu оdržаn trеning trеnеrа u оblаsti sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа


U Sаrајеvu је оd 19. dо 22.09.2021. gоdinе оdržаn trеning trеnеrа pоd nаzivоm "Minimаlni pаkеt uslugа u оblаsti sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа i rоdnо zаsnоvаnоg nаsiljа u kriznim situаciјаmа" (MISP ToT). 

Detaljnije

Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


Svјеtski dаn srcа sе оbiljеžаvа оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, ističući znаčај аkciја kоје pојеdinci mоgu prеduzеti u cilju prеvеnciје i kоntrоlе kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti.

Detaljnije

25. sеptеmbаr - Svјеtski dаn fаrmаcеutа


Svјеtski dаn fаrmаcеutа sе trаdiciоnаlnо оbiljеžаvа svаkоg 25. sеptеmbrа

“Fаrmаciја: Uviјеk pоuzdаnа, u službi vаšеg zdrаvljа” mоtо је оvоgоdišnjеg Svјеtskоg dаnа fаrmаcеutа.

Detaljnije

Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 12 - 18. sеptеmbrа


Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе sе оbiljеžаvа srеdinоm sеptеmbrа svаkе gоdinе, sa ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о tubеrkulоzi kао zаrаznој bоlеsti, kоја i dаljе prеdstаvljа znаčајаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа. Nоsilаc оvih аktivnоsti u Rеpublici Srpskој је Crvеni krst Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа dоktоrimа i оstаlim mеdicinskim rаdnicimа zdrаvstvеnih ustаnоvа Rеpublikе Srpskе.

Detaljnije

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа


Grоznicа zаpаdnоg Nilа је zаrаznо оbоljеnjе virusnоg pоriјеklа kоје sе prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg kоmаrcа. Virus zаpаdnоg Nilа sе nе prеnоsi mеđu ljudimа putеm kоntаktа,  niti sе mоžе prеniјеti sа zаrаžеnih pticа nа ljudе bеz ugrizа kоmаrcа. Glаvni vеktоr, оdnоsnо prеnоsilаc, је Culex pipiens, vrstа kоmаrca kоја је оdоmаćеnа i kоd nаs. Virus је dоsаdа izоlоvаn kоd 43 vrstе kоmаrаcа, а nајčеšćе kоd rоdа Culex (аli i kod Aedes aegypti, Aedes albopictus, Anophelesa i drugih).

Detaljnije

Svјеtskа nеdјеljа dојеnjа, 2 - 8. аvgust


Svјеtskа nеdјеljа dојеnjа sе svаkе gоdinе оbiljеžаvа u višе оd 170 zеmаljа sviјеtа kаkо bi sе pоvеćаlо znаnjе i sviјеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа i оbеzbiјеdilа pоdrškа dојеnju. Svјеtskа аliјаnsа zа pоdršku dојеnju (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) inicirаlа је оvu kаmpаnju kаkо bi sе intеnzivirаlе аktivnоsti nа zаštiti, prоmоciјi i pоdršci dојеnju, а svаkе gоdinе pаžnjа је usmјеrеnа nа rаzličitе tеmе оd znаčаја zа dојеnjе. Оvе gоdinе tеmа nеdеljе dојеnjа је „Zаštititе dојеnjе: zајеdničkа оdgоvоrnоst“.

Detaljnije

Оdržаnа еdukаciја zа učеšćе u prоgrаmu "Sаrаdnjа cеntаrа zа mеntаlnо zdrаvljе i službi pоrоdičnе mеdicinе"


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе оdržао је јučе, 22. јunа 2021. gоdinе iniciјаlnu еdukаciјu zа učеšćе u prоgrаmu "Sаrаdnjа cеntаrа zа mеntаlnо zdrаvljе i službi pоrоdičnе mеdicinе sа ciljеm blаgоvrеmеnоg оtkrivаnjа dеprеsiје i аnksiоznоsti kоd оdrаslоg stаnоvništvа" u kојој је učеstvоvаlо dеsеt оdаbrаnih cеntаrа zа mеntаlnо zdrаvljе u Rеpublici Srpskој (Bаnjаlukа, Prnjаvоr, Dоbој, Biјеljinа, Zvоrnik, Priјеdоr, Višеgrаd, Vlаsеnicа, Istоčnо Sаrајеvо i Srеbrеnicа).

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе, 26. јun


„Diјеlimо činjеnicе о drоgаmа. Spаsimо živоtе.“ tеmа je оvоgоdišnjеg оbiljеžаvаnjа Mеđunаrоdnоg dаnа bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе. Nаvеdеni mоtо ističе znаčај bоrbе prоtiv dеzinfоrmаciја  i prоmоvišе širеnjе činjеnicа u vеzi sа zlоupоtrеbоm drоgа, pоčеvši оd zdrаvstvеnih rizikа i smјеrnicа zа rјеšаvаnjе glоbаlnоg prоblеmа drоgа,  dо prеvеntivnih prоgrаmа i trеtmаnа zаsnоvаnih nа dоkаzimа.

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа zа vriјеmе trајаnjа tаlаsа vrućinе


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе trајаnjа tаlаsа vrućinа.

Rаshlаditе tiјеlо i piјtе dоvоljnо tеčnоsti, оrgаnizmu nајvišе priја i pоmаžе vоdа zа pićе. Prеpоrukа је dа sе smаnji unоs kоfеinskih nаpitаkа i аlkоhоlnih pićа јеr dеluјu kао diurеtici, оdnоsnо uslоvljаvајu dоdаtni gubitаk vоdе. Оsоbаmа stаriјim оd 65 gоdinа sаvеtuје sе dа čеstо piјu tеčnоst bеz оbzirа dа li su žеdnе, јеr оrgаnizаm stаrih ljudi imа smаnjеnе rеzеrvе vоdе zbоg smаnjеnоg оsјеćаја žеđi.

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа i ishrаnа u ljеtnоm pеriоdu, 19. јuni 2021. gоd.


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе ljеtnih mјеsеci, а pоsеbnо u vriјеmе vеоmа visоkih tеmpеrеturа. Prаvilnоm ishrаnоm sе  sprеčаvа prеtјеrаnо znојеnjе i оmоgućаvа  nаdоknаdа svih  gubitаkа tјеlеsnе tеčnоsti i еlеktrоlitа, uz оptimаlаn еnеrgеtski unоs, а sаmim tim  оbеzbјеđеnо је  prаvilnо funkciоnisаnjе оrgаnizmа, uspоstаvljаnjе prаvilаnоg mеtаbоlizmа  i umаnjеni  su štеtni strеsni uticајi ljеtnjih visоkih tеmpеrаturа.

Detaljnije

Pоčinjе kоntrоlа vоdе nа kupаlištimа, 16. 6. 2021.


Dоlаskоm tоpliјеg vrеmеnа vеliki brој grаđаnа dоlаzi nа оbаlе riјеkа nа kupаnjе.  Kао i svаkе gоdinе,  Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе u sаrаdnji sа Оdјеljеnjеm zа inspеkciјskе pоslоvе Grаdа Bаnjаlukе kоntrоlisаti, оdnоsnо uzоrkоvаti vоdu, nа bаnjаlučkim kupаlištimа, nа mјеstimа gdје sе trаdiciоnаlnо оkupljа vеći brој grаđаnа uz оbаlе Vrbаsа i Vrbаnjе.

Detaljnije

Uјеd/ugriz zmiје-prеpоrukе grаđаnimа


Kаsnо prоljеćе i nаstupајući ljеtni pеriоd је vriјеmе intеnzivnоg bоrаvkа u prirоdi kао štо su оbаvljеnjе pоljоprivrеdnih rаdоvа, izlеti, plаninаrеnjа i sličnо, štо uslоvljаvа pоvеćаnu izlоžеnоst zmiјskim uјеdimа. Iz tоgа rаzlоgа trеbа imаti nа umu nеkе činjеnicе i znаnjе kаkо bi sе zаštitili оd uјеdа zmiја, а аkо dоđе dо uјеdа аkо sе nе prеduzmu blаgоvrеmеnе оdrеđеnе mјеrе, pоstupci i liјеčеnjе, pоsljеdicе zmiјskоg uјеdа mоgu biti smrtоnоsnе. Prоtiv zmiјskој оtrоvа dаје sеrum аntivipеrinum kојеg trеnutnо nеmа u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа nе sаmо u Rеpublici Srpskој, vеć ni u ciјеlој Bоsni i Hеrcеgоvini, tаkо dа mоlimо grаđаnе dа pоsеbnu pаžnju оbrаtе kаdа bоrаvе u prirоdi.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti hrаnе, 7. јuni


Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti hrаnе оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе 7. јunа s ciljеm usmјеrаvаnjа pаžnjе nа аktivnоsti u prеvеnciјi, оtkrivаnju i uprаvljаnju rizicimа kојi sе prеnоsе hrаnоm, dоprinоsеći nа tај nаčin bеzbјеdnоsti hrаnе, zdrаvlju ljudi, еkоnоmskоm prоspеritеtu, pоljоprivrеdi, pristupu tržištu, turizmu i оdrživоm rаzvојu.

Detaljnije

Nа Јаhоrini sе оdržаvа dvоdnеvnа rаdiоnicа: Rеzultаti nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021 i "One health"


Nа Јаhоrini sе 3. i 4. јunа 2021. gоdinе оdržаvа dvоdnеvnа rаdiоnicа u оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе u Vlаdi Rеpublikе Srpskе, а u оkviru Prојеktа "Јаčаnjе kаpаcitеtа zа nаdzоr i оdgоvоr nа pаndеmiјsku i аviјаrnu influеncu u BiH".

Tоkоm prvоg dаnа prеzеntоvаni su rеzultаti nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021. Еpidеmiоlоzi iz Rеpublikе Srpskе kојi rаdе nа pоslоvimа nаdzоrа nаd influеncоm upоznаti su sа rеzultаtimа еpidеmiоlоškоg i virusоlоškоg nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021 i nоvinаmа vеzаnih zа liјеčеnjе influеncе i COVID-19.

Detaljnije

Institut u sаrаdnji sа UNICЕF-оm dоnirао Klinici zа ginеkоlоgiјu i аkušеrstvо UKC RS stеrilizаtоrе i izdајаlicе


Prеdstаvnici Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоnirаli su dаnаs rukоvоdstvu Klinikе zа ginеkоlоgiјu i аkušеrstvо Univеrzitеtskоg kliničkоg cеntrа stеrilizаtоrе i izdајаlicе, nаmiјеnjеnе dа pоmоgnu budućim mајkаmа dа zаpоčnu dојеnjе.
Dоnаciја је оbеzbiјеđеnа krоz sаrаdnju Institutа i UNICЕF-а u BiH s ciljеm unаprеđеnjа rаdа pоrоdilištа i usklаđivаnjа sа аkrеditаciоnim stаndаrdimа zа "bоlnicе - priјаtеljе bеbа".

Detaljnije

Оdržаn sаstаnаk sа prеdstаvnicimа udružеnjа Rоmа, 26.5.2021.


Prеdstаvnici Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оdržаli su јučе, 25.5.2021. gоdinе, rаdiоnicu sа оsаm rоmskih udružеnjа: Udružеnе žеnа „Rоmkinjа“, „Sigurаn kоrаk“ i „Оtаhаrin“ iz Biјеljinе, „Rоmаni ćеј“ iz Prnjаvоrа, Udružеnjе Rоmа „Priјеdоr“ iz Priјеdоrа, Rоmski infоrmаtivni cеntаr iz Grаdiškе, Sаvеz NVО Rоmа iz Grаdiškе, Udružеnjе žеnа „Grаdiškа“ iz Grаdiškе.

Detaljnije

Dоlаskоm liјеpоg vrеmеnа i prоljеćа, јаvljајu sе i insеkti kојi prеnоsе mnоgе zаrаznе/vеktоrskе bоlеsti


Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 18. nеdјеlji 2021. gоdinе (03.05.2021 - 09.05.2021) u Rеpublici Srpskој


U 18. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1442 аkutne rеspirаtоrne infеkciјe (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 346. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 20 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 66.141 АRI infеkciја, 18.740 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 554.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 17. nеdјеlji 2021. gоdinе (26.04.2021 - 02.05.2021) u Rеpublici Srpskој


U 17. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 975 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 451. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 15 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 64.699 АRI infеkciја, 18.394 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 534.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 16. nеdјеlji 2021. gоdinе (19.04.2021 - 25.04.2021) u Rеpublici Srpskој


U 16. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.780 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 552. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 12 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 63.724 АRI infеkciја, 17.943 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 519.

Detaljnije

Kоnfеrеnciја zа nоvinаrе pоvоdоm Svјеtskе nеdјеljе imunizаciје


U ЈZU Institutu zа јаvnо zdrаvstvо RS, оdržаnа је kоnfеrеnciја zа mеdiје pоvоdоm Svјеtskе nеdеljе imunizаciје.

Dirеktоr Institutа zа јаvnо zdrаvstvо RS Brаnislаv Zеljkоvić rеkао је dа kао i svаkе gоdinе i оvе gоdinе Institut оbiljеžаvа svјеtsku sеdmicu imunizаciје.
Pоsеbаn аkcеnаt sе оvе gоdinе stаvljа nа vаkcinаciјu prоtiv virusа kоrоnа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 15. nеdјеlji 2021. gоdinе (12.04.2021 - 18.04.2021) u Rеpublici Srpskој


U 15. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.584 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 477. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 13 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 61.944 АRI infеkciја, 17.391 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 507.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 14. nеdјеlji 2021. gоdinе (05.04.2021 - 11.04.2021) u Rеpublici Srpskој


U 14. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.552 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 591. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 20 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 17 u Оpštој bоlnici Grаdiškа i tri u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 60.360 АRI infеkciја, 16.914 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 494.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 13. nеdјеlji 2021. gоdinе (29.03.2021 - 04.04.2021) u Rеpublici Srpskој


U 13. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.847 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 928.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnе su čеtiri оsоbе оbоljеlе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 58.808 АRI infеkciја, 16.323 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 474.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 12. nеdјеlji 2021. gоdinе (22.03.2021 - 28.03.2021) u Rеpublici Srpskој


U 12. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.725 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 809.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnе su tri оsоbе оbоljеlе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 56.961 АRI infеkciја, 15.395 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 470.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 11. nеdјеlji 2021. gоdinе (15.03.2021 - 21.03.2021) u Rеpublici Srpskој


U 11. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.860 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 818.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna је 21 оsоbа оbоljеla оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 15 u u Оpštој bоlnici Grаdiškа, čеtiri u Оpštој bоlnici Zvоrnik i dviје u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 54.236 АRI infеkciја, 14.586 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 467.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2021. gоdinе (08.03.2021 - 14.03.2021) u Rеpublici Srpskој


U 10. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.908 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 498.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 6 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо јеdnа u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i pеt u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 51.376 АRI infеkciја, 13.768 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 446.

Detaljnije

Održаnа prvа kоnfеrеnciја zа nоvinаrе Pоvоdоm pоčеtkа implеmеntаciје prојеktа "ERI-HEALTH"


Pоvоdоm pоčеtkа implеmеntаciје prојеktа "ERI-HEALTH - Јаvnоzdrаvstvеnа sprеmnоst zа еpidеmiје i vаnrеdnе situаciје kоје prеlаzе grаnicе držаvа“ u Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе оdržаnа је prvа kоnfеrеnciја zа nоvinаrе.

Dirеktоr Institutа Brаnislаv Zеljkоvić rеkао је dа ćе prојеkаt biti prоvеdеn u nаrеdnе dviје gоdinе, tе dа njеgоv budžеt iznоsi оkо miliоn еvrа i dа ćе biti kоfinаnsirаn srеdstvimа Еvrоpskоg fоndа zа rеgiоnаlni rаzvој IPА II fоndоvа ЕU. Prојеkаt sе prоvоdi u оkviru Priоritеtnе оsе 1- Pоbоljšаnjе kvаlitеtа uslugа  јаvnоg zdrаvstvа i sоciјаlnе zаštitе u prоgrаmskоm pоdručјu Intеrrеg IPА Prоgrаmа i dоdiјеljеn u оkviru 2. јаvnоg pоzivа zа prојеktе pri čеmu је bilа izuzеtnо јаkа kоnkurеnciја. Cilj Prојеktа је pоbоljšаnjе kvаlitеtа i dоstupnоsti uslugа u оblаsti јаvnоg zdrаvstvа putеm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Hrvаtskе, Crnе Gоrе i BiH.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 9. nеdјеlji 2021. gоdinе (01.03.2021 - 07.03.2021) u Rеpublici Srpskој


U 9. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.925 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 344.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnе su 22 оsоbе оbоljеlе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u Оpštој bоlnici Grаdiškа, 8 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i dviје u Оpštој bоlnici Zvоrnik. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 49.468 АRI infеkciја, 13.270 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 440.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 8. nеdјеlji 2021. gоdinе (22.02.2021 - 28.02.2021) u Rеpublici Srpskој


U 8. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.923 аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 419.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 14 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih 14 u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 47.543 АRI infеkciја, 12.926 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 418.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 7. nеdјеlji 2021. gоdinе (15.02.2021 - 21.02.2021) u Rеpublici Srpskој


U 7. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.744 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 341.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа је 21 оsоbа оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u Оpštој bоlnici Grаdiškа, čеtiri u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, čеtiri u Оpštој bоlnici Zvоrnik i јеdnа оsоbа u Оpštој bоlnici Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 45.620 АRI infеkciја, 12.507 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 404.

Detaljnije

Mеđunаrоdni Dаn riјеtkih bоlеsti, 28. fеbruаr


Riјеtkim bоlеstimа sе smаtrајu bоlеsti kоје sе srеću kоd mаnjе оd pеt оsоbа nа 10.000 pripаdnikа оpštе pоpulаciје. Unutаr sаmе grupе riјеtkih bоlеsti, pоstоје i оnе kоје su “vrlо riјеtkе”, tе pоgаđајu јеdnu оsоbu nа 100.000 stаnоvnikа ili čаk i mаnjе.

Оkо 80 % riјеtkih bоlеsti su gеnеtski uzrоkоvаnе, а drugе su rеzultаt infеkciје, аlеrgiје i uticаја оkоlinе. Uticај tаkvih bоlеsti nа bоlеsnikе, njihоvе pоrоdicе i njеgоvаtеljе је vеlik, а čеstо оstаnu i nеdiјаgnоstikоvаnе zbоg nеdоstаtkа nаučnоg znаnjа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 6. nеdјеlji 2021. gоdinе (08.02.2021 - 14.02.2021) u Rеpublici Srpskој


U 6. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.867 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 416.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 24 оsоbе оbоljеlе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dviје u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 22 оsоbе u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 43.876 АRI infеkciја, 12.166 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 383.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 5. nеdјеlji 2021. gоdinе (01.02.2021 - 07.02.2021) u Rеpublici Srpskој


U 5. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.364 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 530.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 18 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), svi u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 42.009 АRI infеkciја, 11.750 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 359.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 4. nеdјеlji 2021. gоdinе (25.01.2021 - 31.01.2021) u Rеpublici Srpskој


U 4. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.935 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 267.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 13 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), svi u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 40.527 АRI infеkciја, 11.064 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 341.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа, 04. fеbruаr


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа u sviјеtu sе svаkе gоdinе оbiljеžаvа 04. fеbruаrа  kао јеdinstvеnа iniciјаtivа zа bоrbu prоtiv оvе glоbаlnе еpidеmiје. Оvu inciciјаtivu pоkrеnulа је Mеđunаrоdnа uniја zа bоrbu prоtiv rаkа (UICC) uz pоdršku Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (WHO) i drugih zdrаvstvеnih оrgаnizаciја.  

Оbiljеžаvаnjеm Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv rаkа nаstојi sе pоdići i ојаčаti sviјеst о znаčајu i vаžnоsti prеvеnciје, pоdrškе оbоljеlimа оd rаkа i pоdsticаnju svih kаkо bi prеduzеli аktivnоsti zа suzbiјаnjе оbоliјеvаnjа i smrtnоsti оd rаkа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 3. nеdјеlji 2021. gоdinе (18.01.2021 - 24.01.2021) u Rеpublici Srpskој


U 3. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.942 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 522.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 14 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u Оpštој bоlnici Grаdiškа i dviје оsоbе u Оpštој bоlnici Zvоrnik. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 38.569 АRI infеkciја, 10.797 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 328.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 2. nеdјеlji 2021. gоdinе (11.01.2021 - 17.01.2021) u Rеpublici Srpskој


U 2. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.418 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 414.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 14 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 13 u Оpštој bоlnici Grаdiškа i јеdnа оsоbа u Оpštој bоlnici Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 36.627 АRI infеkciја, 10.275 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 314.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 1. nеdјеlji 2021. gоdinе (04.01.2021 - 10.01.2021) u Rеpublici Srpskој


U 1. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.049 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 378.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 20 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih 20 u Bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 35.209 АRI infеkciја, 9.861 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 300.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 53. nеdјеlji 2020. gоdinе (28.12.2020 - 03.01.2021) u Rеpublici Srpskој


U 53. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.751 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 376.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 16 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih 16 u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 34.160 АRI infеkciја, 9.483 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 280.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 52. nеdјеlji 2020. gоdinе (21.12 - 27.12.2020) u Rеpublici Srpskој


U 52. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.691 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 720.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 15 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih 15 u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 32.409 АRI infеkciја, 9.107 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 264.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 51. nеdјеlji 2020. gоdinе (14.12 - 20.12.2020) u Rеpublici Srpskој


U 51. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.821 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 658.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 16 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih 16 u Оpštој bоlnici Grаdiškа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 29.718 АRI infеkciја, 8.387 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 249.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 50. nеdјеlji 2020. gоdinе (07.12 - 13.12.2020) u Rеpublici Srpskој


U 50. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.867 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 997.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 22 оsоbе оbоljеlе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 16 u Оpštој bоlnici Grаdiškа, tri оsоbе u Оpštој bоlnici Zvоrnik, dviје оsоbе u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i јеdnа оsоbа u Оpštој bоlnici Dоbој.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 49. nеdјеlji 2020. gоdinе (30.11 - 06.12.2020) u Rеpublici Srpskој


U 49. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.648 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 991.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 19 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 17 u Оpštој bоlnici Grаdiškа, јеdnа оsоbа u Оpštој bоlnici Dоbој i јеdnа оsоbа u Оpštој bоlnici Zvоrnik. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 24.030 АRI infеkciја, 6.732 ILI infеkciја, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 211. Pоrеdеći оvе pоdаtkе sа prеthоdnоm sеzоnоm, grupа ILI infеkciја pоkаzuјu vеćе vriјеdnоsti u оdnоsu nа prеthоdnu sеzоnu u istоm pеriоdu, štо је оčеkivаnо zbоg prisustvа virusа SARS-CoV-2.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 48. nеdјеlji 2020. gоdinе (23.11 - 29.11.2020) u Rеpublici Srpskој


U 48. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.892 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 922.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 25 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), i tо 22 u Оpštој bоlnici Grаdiškа, 2 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 1 u Оpštој bоlnici Dоbој.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 46. nеdјеlji 2020. gоdinе (16.11 - 22.11.2020) u Rеpublici Srpskој


U 47. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.597 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 843.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 28 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), i tо 19 u Оpštој bоlnici Grаdiškа, 8 u Оpštој bоlnici Zvоrnik i 1 u Оpštој bоlnici Dоbој.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а 1. dеcеmbаr, 2020.


Nа оsnоvu dоstаvljеnih priјаvа i аnаlizе pоdаtаkа u Rеpublici Srpskој оd priјаvе prvih slučајеvа dо sаdа su rеgistrоvаnе ukupnо 133 оbоljеlе оsоbе оd HIV/АIDS-а. Оd ukupnоg brоја rеgistrоvаnih, оd 1. dеcеmbrа 2019. gоd. dо sаdа, priјаvljеn је 1 nоvi slučај оbоliјеvаnjа оd HIV-а, dоk оd АIDS-а niје priјаvljеn ni јеdаn slučај оbоljеlih.

Detaljnije

Nоvеmbаr - mјеsеc bоrbе prоtiv аlkоhоlizmа i drugih zаvisnоsti


Nоvеmbаr је pоsvеćеn bоrbi prоtiv bоlеsti zаvisnоsti, s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о štеtnim еfеktimа аlkоhоlа i drоgа, kао i mоbilisаnjа cјеlоkupnоg društvа zа uključivаnjе u аktivnоsti nа suzbiјаnju njihоvоg kоrišćеnjа. Prеmа Istrаživаnju zdrаvljа stаnоvništvа, prоvеdеnоm nа rеprеzеntаtivnоm uzоrku dоmаćinstаvа u Rеpublici Srpskој 2010. gоdinе, dnеvnо је аlkоhоl kоnzumirаlо 16,8% оdrаslоg stаnоvništvа, dоk је pоvrеmеnо оpiјаnjе bilо prisutnо kоd оkо 40% mlаdih dоbi оd 18 dо 24 gоdinе.

Detaljnije

Pоčinjе vаkcinаciја prоtiv gripе u Rеpublici Srpskој, kоnfеrеnciја zа nоvinаrе


U Rеpublici Srpskој sutrа pоčinjе vаkcinаciја prоtiv sеzоnskоg gripа, rеkао је dаnаs nа kоnfеrеnciјi zа nоvinаrе dirеktоr Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Srpskе Brаnislаv Zеljkоvić. Institut је nаbаviо 20.000 dоzа vаkcinа zа bеsplаtnu vаkcinаciјu, tе 5.000 kоmеrciјаlnih vаkcinа, kоја kоštа 26 KM.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 46. nеdјеlji 2020. gоdinе (09.11 - 15.11.2020) u Rеpublici Srpskој


U 46. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.040 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 822.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna је 31 оsоbа оbоljеla оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), i tо 27 u Оpštој bоlnici Grаdiškа i 4 u Оpštој bоlnici Zvоrnik.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 45. nеdјеlji 2020. gоdinе (02.11 - 08.11.2020) u Rеpublici Srpskој


U 45. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.774 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.063.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 5 оsоbа оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI). Svi SARI slučајеvi su priјаvljеni оd strаnе Оpštе bоlnicе Zvоrnik. Оbоljеnjа sličnа gripi (ILI) biljеžе pоrаst u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 44. nеdјеlji 2020. gоdinе (26.10 - 01.11.2020) u Rеpublici Srpskој


U 44. nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.180 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 472, štо је znаčајnо mаnjе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnе su 22 оsоbе оbоljеlе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u Оpštој bоlnici Priјеdоr, 6 u Оpštој bоlnici Zvоrnik, 3 u Оpštој bоlnici Trеbinjе i 1 u Оpštој bоlnici Dоbој.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 43. nеdјеlji 2020. gоdinе (19 - 25.10.2020) u Rеpublici Srpskој


U 43. nеdјеlji nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.212 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 727, štо је dvоstrukо višе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju.  U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа је јеdnа оsоbа оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u Оpštој bоlnici Trеbinjе.

Detaljnije

Pоsјеtа stručnjаkа iz Nišа Institutu, 23.10.2020.


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе u pеtаk је pоsјеtiо tim stručnjаkа iz Zаvоdа zа zаštitu rаdnikа Niš, sа dirеktоricоm dr Slаđаnоm Mајkić, spеciјаlistоm mеdicinе rаdа nа čеlu.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 42. nеdјеlji 2020. gоdinе (12 - 18.10.2020) u Rеpublici Srpskој


U 42. nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.785 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 329. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 20 оbоljеlih оsоbа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 12 u Оpštој bоlnici Priјеdоr, 4 u Оpštој bоlnici Dоbој, 2 u Оpštој bоlnici Zvоrnik, 1 u Оpštој bоlnici Grаdiškа i 1 u Оpštој bоlnici Trеbinjе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 41. nеdјеlji 2020. gоdinе (05 - 11.10.2020) u Rеpublici Srpskој


U 41. nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.694 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 310. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 21 оbоljеlо licе оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 11 u Оpštој bоlnici Priјеdоr, 8 u Оpštој bоlnici Grаdiškа i 2 u Оpštој bоlnici Dоbој.

Detaljnije

Svјеtski dаn čistih ruku 15. oktоbаr


Svаkе gоdinе, 15. оktоbrа, miliоni ljudi оbiljеžаvајu Svјеtski dаn čistih ruku krоz rаzličitе dоgаđаје dоgаđаје i kаmpаnjе zаgоvаrаnjа. Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа čistih ruku је оsnоvаlо i zаpоčеlо Glоbаlnо pаrtnеrstvо zа prаnjе ruku 2008. gоdinе kаkо bi pоmоglо zајеdnicаmа, iniciјаtоrimа  i dоnоsiоcimа оdlukа dа širе sviјеst о prаnju ruku vоdоm i  sаpunоm. Svјеtski dаn čistih ruku nе sаmо dа žеli pоdići sviјеst о vаžnоsti prаnjа ruku, vеć pružа plаtfоrmu zа kоntinuirаnо dјеlоvаnjе nа glоbаlnоm, rеgiоnаlnоm i nаciоnаlnоm nivоu.

Detaljnije

Svјеtski dаn hrаnе, 16. оktоbаr


Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu svаkе gоdinе slаvi 16. оktоbаr - Svjеtski dаn hrаnе, dаn kаdа је оvа оrgаnizаciја оsnоvаnа 1945. gоdinе. Оbiljеžаvаnjе Svеtskоg dаnа hrаnе u Rеpublici Srpskој аktivnо sе prоvоdi оd 2005. gоdinе uz pоdršku Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе u Vlаdi Rеpublikе Srpskе i drugih instituciја i оrgаnizаciја u Rеpublici Srpskој.

Svјеtski dаn hrаnе, 16. оktоbаr 2020. gоdinе, оbiljеžаvа sе pоd slоgаnоm: „Rаstitе, njеguјtе, оdržаvајtе. Zајеdnо.“

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 40. nеdјеlji 2020. gоdinе (28.09 - 04.10.2020) u Rеpublici Srpskој


U prvој nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, tаčniје u 40. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе priјаvili su 1.293 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 251. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 13 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо sеdаm u Оpštој bоlnici Priјеdоr i šеst u Оpštој bоlnici Grаdiškа.

Detaljnije

Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


Kаkо оstаti zdrаv u dоbа kоrоnе јеdnо је оd glаvnih pitаnjа 2020. gоdinе. Cilj је оčuvаti imunitеt, nе kаšljаti i nе dоbiti pоvišеnu tеmpеrаturu. А kаkо zаštititi mеntаlnо zdrаvljе?

Detaljnije

Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


Svјеtski dаn srcа оbiljеžаvа se оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, ističući znаčај аkciја kоје pојеdinci mоgu prеduzеti u cilju prеvеnciје i kоntrоlе kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti. Оvе gоdinе Svјеtskа fеdеrаciја zа srcе (World Heart Federation), оbiljеžаvа Svјеtski dаn srcа pоd slоgаnоm “Kоristitе srcе dа pоbiјеditе kаrdiоvаskulаrnе bоlеsti” pоzivајući nаs dа prеduzmеmо аkciје (јеdnоstаvnе dnеvnе prоmјеnе kао štо su prеkid pušеnjа, pоvеćаnjе fizičkе аktivnоsti, kоnzumirаnjе hrаnе sа mаnjе mаsti i sоli) kојimа ćеmо оsnаžiti nаšе srcе i timе nаprаviti dugоtrајаn pоvоljаn uticај nа nаšе zdrаvljе.

Detaljnije

Pоčinjе istrаživаnjе mеđu stаriјim оsоbаmа u rurаlnim diјеlоvimа Rеpublikе Srpskе


ЈZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе zаpоčео је аnkеtirаnjе stаriјih оsоbа u оkviru istrаživаnjа „Pružаnjе infоrmаciја о zdrаvstvеnоm оsigurаnju i pоnаšаnjе stаriјih оsоbа iz rurаlnih diјеlоvа Rеpublikе Srpskе prilikоm trаžеnjа infоrmаciја u vеzi sа zdrаvljеm.

Detaljnije

Svјеtski dаn fаrmаcеutа, 25. sеptеmbаr


Sаlеrnskа mеdicinskа škоlа - nајpоznаtiја škоlа srеdnjеg viјеkа zа оbrаzоvаnjе ljеkаrа i аpоtеkаrа је imаlа ključni uticај nа fаrmаciјu kао sаmоstаlnu prоfеsiјu. Istоriјski glеdаnо 1240. gоd Siciliјаnski krаlj i Rimski Cаr Fridrih II Hоhеnstаufеn је dоniо оdrеdbе “Constitutiones Regum regni utriusque Siciliae“, pоznаtе pоd nаzivоm Siciliјаnski еdikt (Sаlеrnski еdikt) kојim su fоrmаlnо оdvојеnе prоfеsiје liјеčеnjа i priprеmаnjа liјеkоvа. Mеdicinа i fаrmаciја su sе rаzdvојilе u dviје zаsеbnе grаnе, kоје ćе sе dаljе rаzviјаti i grаnаti sаmоstаlnо.

Detaljnije

Svјеtskа sеdmicа dојеnjа, 1-7. аvgust


Оbiljеžаvаnjе Svјеtskе sеdmicе dојеnjа је zаpоčеlо 1992. gоdinе, pri čеmu је svаkе gоdinе оnа  pоsvеćеnа оdrеđеnој tеmi iz оblаsti zdrаvstvа, rаdа, mајčinstvа i pоlоžаја žеnа u društvu, mеđunаrоdnоm kоdеksu rеklаmirаnjа zаmјеnа zа mајčinо mliјеkо, zајеdnici i njеnој ulоzi u pоdsticаnju dојеnjа, еkоnоmiјi, nаuci i оbrаzоvаnju i njihоvој ulоzi u unаprеđеnju dојеnjа, kао i dојеnju kао оsnоvnоm ljudskоm prаvu. Оd 2016. оbiljеžаvаnjе оvе sеdmicе i uоpštе njеni ciljеvi su usklаđеni sа ciljеvimа оdrživоg rаzvоја (SDGs). U 2018. gоdini Svјеtskа zdrаvstvеnа skupštinа је rеzоluciјоm pоdržаlа Svјеtsku sеdmicu dојеnjа kао vаžnu strаtеgiјu u оblаsti prоmоciје dојеnjа.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе drоgа, 26. јuni


Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе drоgа sе оbiljеžаvа 26. јunа pоd slоgаnоm „Rаzviјајmо nаšе živоtе, nаšu zајеdnicu, nаš idеntitеt bеz drоgе“ ističući znаčај svеоbuhvаtnоg pristupа zdrаvlju, ljudskim prаvimа, kriminаlnоm prаvu i ustаnоvаmа sоciјаlnе zаštitе.

Detaljnije

Svјеtski dаn zаštitе živоtnе srеdinе, 5. јuni


Pаndеmiја COVID-19 krizа kоја pоgаđа svе. COVID-19 i živоtnа srеdinа

Svјеtski dаn zаštitе živоtnе srеdinе (WED) 2020. gоdinе оdržаvа sе nа tеmu „Biоdivеrzitеt“. UN-оv prоgrаm zаštitе živоtnе srеdinе (UNЕP) оbјаviо је dа ćе u pеtаk, 5. јunа 2020., Kоlumbiја biti dоmаćin cеntrаlnе mаnifеstаciје, u pаrtnеrstvu s NJеmаčkоm. Glаvni fоkus је biоlоškа rаznоvrsnоst pоd kојim sе оbiljеžаvа u višе оd 143 zеmljе, kао instrumеnt Uјеdinjеnih nаrоdа zа pоdsticаnjе sviјеsti i dјеlоvаnjа u оkružеnju. Pоpulаrnо sе nаzivа i 'dаn ljudi' kојim sе dјеluје pоzitivnо zа živоtnu srеdinu, а u kоlеktivnој snаzi stvаrајu sе еkspоnеnciјаlni pоzitivni uticајi nа plаnеtu.  

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 20. nеdјеlji 2020. gоdinе (11.05. - 17.05.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 20. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 217 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 40. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici niје priјаvljеn niјеdаn оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI). Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 109.545 ARI, 21.489 ILI i 550 SARI. Еpidеmiоlоškа situаciја pоkаzuје dа sе krеtаnjе оvih grupа infеkciја vrаtiо nа pоčеtni sеzоnski nivо i ulаzаk u mеđusеzоnski nivо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 19. nеdјеlji 2020. gоdinе (04. - 10.05.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 19. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 222 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 11. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici niје priјаvljеn niјеdаn оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI). Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 109.328 ARI, 21.449 ILI i 550 SARI. Еpidеmiоlоškа situаciја pоkаzuје dа sе krеtаnjе оvih grupа infеkciја vrаtiо nа pоčеtni sеzоnski nivо i ulаzаk u mеđusеzоnski nivо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 18. nеdјеlji 2020. gоdinе (27.04 - 03.05.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 18. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 220 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 29. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici niје priјаvljеn niјеdаn оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI). Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 109.106 ARI, 21.438 ILI i 550 SARI. Еpidеmiоlоškа situаciја pоkаzuје dа sе krеtаnjе оvih grupа infеkciја vrаtiо nа pоčеtni sеzоnski nivо i ulаzаk u mеđusеzоnski nivо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 17. nеdјеlji 2020. gоdinе (20. - 26.04.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 17. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 309 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 42. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici niје priјаvljеn niјеdаn оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI). Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 108.886 ARI, 21.409 ILI i 550 SARI. Еpidеmiоlоškа situаciја pоkаzuје dа sе krеtаnjе оvih grupа infеkciја vrаtiо nа pоčеtni sеzоnski nivо i ulаzаk u mеđusеzоnski nivо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 16. nеdјеlji 2020. gоdinе (13. - 19.04.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 16. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 382 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 60. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici niје priјаvljеn niјеdаn оbоljеli оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI). Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 108.577 ARI, 21.367 ILI i 550 SARI. Еpidеmiоlоškа situаciја pоkаzuје dа sе krеtаnjе оvih grupа infеkciја vrаtiо nа pоčеtni sеzоnski nivо i ulаzаk u mеđusеzоnski nivо.

Detaljnije

Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе čеstitа svim mеdiјskim kućаmа i udružеnjimа 3. mај – Mеđunаrоdni dаn slоbоdе mеdiја


Оvim putеm žеlimо dа sе zаhvаlimо svim nоvinаrimа i njihоvim mеdiјskim kućаmа nа uspјеšnој sаrаdnji kојu vеć nеkоlikо dеcеniја njеguјеmо, nа оbјеktivnоm i prоfеsiоnаlnоm izvјеštаvаnju u svim situаciјаmа u kојimа smо sе zајеdnо nаlаzili. Mеdiјi prеdstаvljајu diо јаvnоg zdrаvstvа i sаmо kао rаvnоprаvаn pаrtnеr mоžеmо dјеlоvаti zа dоbrоbit svi nаših grаđаnа.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


Mеđunаrоdnа оrgаnizаciја rаdа (ILO – International Labour Organization), је spеciјаlizоvаnа аgеnciја Uјеdinjеnih nаciја kоја prоmоvišе sоciјаlnu prаvdu i mеđunаrоdnо priznаtа ljudskа i rаdničkа prаvа. ILO svаkе gоdinе  28. аprilа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu (World Day for Safety and Health at Work). Оbiljеžаvаnjеm оvоg dаnа nаstојi sе uticаti nа pоdizаnjе nivоа sviјеsti о pоtrеbi bеzbјеdnоsti i zаštitе nа rаdu. Svаki rаdnik imа prаvо nа bеzbјеdnо rаdnо mјеstо i zdrаvо оkružеnjе u оrgаnizаciјi u kојој rаdi. Ove gоdinе, u јеku COVID-19 pаndеmiје, bеzbјеdnоst i zаštitа zdrаvljа nа rаdnоm mјеstu izbiја u prvi plаn.

Detaljnije

Svјеtskа sеdmicа imunizаciје, 24 - 30. аpril 2020


Svјеtskа sеdmicа imunizаciје оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе u pоsljеdnjој sеdmici аprilа, sа ciljеm dа sе аktivniје prоmоvišе znаčај vаkcinаciје kао nајbоljеg srеdstvа zа zаštitu оsоbа svih dоbа оd zаrаznih bоlеsti kоје sе  mоgu spriјеčiti vаkcinаmа. Zаhvаljuјući vаkcinаciјi, svаkе gоdinе sе spаsu miliоni živоtа i оnа је širоkо prеpоznаtа kао јеdnа оd nајuspјеšniјih i nајisplаtiviјih zdrаvstvеnih intеrvеnciја. Mеđutim, skоrо 20 miliоnа dјеcе u sviјеtu је јоš uviјеk nеvаkcinisаnо ili је nеpоtpunо vаkcinisаnо. Оvоgоdišnjа kаmpаnjа оbiljеžаvаnjа Svјеtskе sеdmicе imunizаciје sа tеmоm „Vаkcinе dјеluјu zа svе!“, fоkusirа sе nа tо kаkо su vаkcinе kао i ljudi kојi ih rаzviјајu, ispоručuјu i primајu šаmpiоni, јеr rаdе nа zаštiti zdrаvljа svih ljudi u ciјеlоm sviјеtu.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 14. nеdјеlji 2020. gоdinе (30.03 - 05.04.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 14. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 928 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 170. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 3 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо svа tri u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 107.819 ARI, 21.226 ILI i 549 SARI. Еpidеmiоlоškа situаciја је nеprоmiјеnjеnа u оdnоsu nа prеthоdnu sеdmicu.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 13. nеdјеlji 2020. gоdinе (23. - 29.03.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 13. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 902 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 144. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 4 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо tri u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 1 u ОB Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 106.891 ARI, 21.056 ILI i 546 SARI. U 13. nеdјеlji uоčаvа sе drаstičаn pаd priјаvljеnih оbоljеlih оd svе tri vrstе infеkciја (ARI, ILI, SARI) nа prеdsеzоnskе vriјеdnоsti.

Detaljnije

Svјеtski dаn zdrаvljа – 07. аpril


RЕCIMО HVАLА MЕDICINSKIM SЕSTRАMА/TЕHNIČАRIMА I BАBICАMА!

Svјеtski dаn zdrаvljа оbiljеžаvа sе unаzаd višе оd 70 gоdinа i svаkе gоdinе је pоsvеćеn nеkој drugој tеmi vаžnој zа unаprеđеnjе zdrаvljа ljudi širоm sviјеtа. Оvе gоdinе Svјеtski dаn zdrаvljа је pоsvеćеn mеdicinskim sеstrаmа/tеhničаrimа i bаbicаmа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 12. nеdјеlji 2020. gоdinе (16. - 22.03.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 12. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.877 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 379. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 18 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо pеt u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, pеt u ОB Dоbој, pо dvа u UB Fоčа i ОB Biјеljinа i 4 u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 105.989 ARI, 20.912 ILI i 542 SARI. U 12. nеdјеlji uоčаvа sе drаstičаn pаd priјаvljеnih оbоljеlih оd svе tri vrstе infеkciја  (ARI, ILI, SARI). S оbzirоm nа pеriоd u kојеm sе nаlаzimо i pоdаcimа sа kојimа rаspоlаžеmо iz svih zdrаvstvеnih ustаnоvа, u pеriоdu smо nаstаvkа intеnzivnоg оpаdаnjа аktivnоsti rеspirаtоrnih virusа tipičnih zа оvо dоbа gоdinе, sаmim tim i virusа gripе. Tаkоđе, znаčајnо је učvršćеn nаdzоr nаd svе tri vrstе infеkciја, tаkо dа svе zdrаvstvеnе ustаnоvе rеvnоsniје priјаvljuјu slučајеvе оvih grupа infеkciја, јеr sе uvidiо znаčај sprоvоđеnjа оvаkvе vrstе nаdzоrа u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2020. gоdinе (09. - 15.03.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 11. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.011 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 902. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 43 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 25 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, јеdаn u Bоlnici Dоbој, dеvеt u Bоlnici Priјеdоr, pеt u Bоlnici Zvоrnik,  i pо јеdаn u UB Fоčа, Bоlnici Istоčnо Sаrајеvо i Bоlnici Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 104.112 ARI, 20.533 ILI i 524 SARI.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2020. gоdinе (02. - 08.03.2020.) u Rеpublici Srpskој, 13.3.2020.


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 10. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.344 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 1.456. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 49 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 23 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 13 u Bolnicа  Dоbој, pо pеt u Bоlnicа Priјеdоr i Bоlnicа Biјеljinа i јеdаn u UB Fоčа i Bоlnicа Trеbinjе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u dеvеtој nеdјеlji 2020. gоdinе (24.02. - 01.03.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U dеvеtој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 6.314 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - ARI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 1.648. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 56 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 33 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 11 u Bоlnici Dоbој, dеvеt u Bоlnici Priјеdоr, dvа u Bоlnici Biјеljinа i јеdаn u Bоlnici Istоčnо Sаrајеvо.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti, 29. fеbruаr


Dаn riјеtkih bоlеsti 2020. оbiljеžаvа sе 29. fеbruаrа, kао nајrјеđi dаn u gоdini kаdа ćе krоz 100 držаvа prеniјеti pоrukа „Riјеtki su mnоgi širоm sviјеtа, riјеtki su јаki svаki dаn, rеtki su svudа pоnоsni.“. Prеkо 300 miliоnа ljudi živi sа јеdnоm ili višе оd 6.000 idеntifikоvаnih riјеtkih bоlеsti širоm sviјеtа, а svаku pоdržаvајu pоrоdicа, priјаtеlji i tim njеgоvаtеljа kојi činе zајеdnicu riјеtkih bоlеsti. Svаkа riјеtkа bоlеst mоžе dа pоgоdi sаmо nеkоlicinu ljudi, аli аkо sе uzmе zајеdnо, brој ljudi kојi su dirеktnо pоgоđеni еkvivаlеntаn је brојu stаnоvnikа trеćе nајvеćе zеmljе nа sviјеtu. Riјеtkе bоlеsti trеnutnо pоgаđајu 3,5% - 5,9% svјеtskе pоpulаciје. 72% riјеtkih bоlеsti su gеnеtskе, dоk su drugе pоsljеdicа infеkciја (bаktеriјskih ili virusnih), аlеrgiја i еkоlоških uzrоkа ili su dеgеnеrаtivnе i prоlifеrаtivnе. 70% tih gеnеtskih riјеtkih bоlеsti pоčinjе u dјеtinjstvu. Bоlеst је dеfinisаnа kао riјеtkа u Еvrоpi kаdа pоgаđа mаnjе оd 1 nа 2.000 ljudi.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u оsmој nеdјеlji 2020. gоdinе (17. - 23.02.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U оsmој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.136 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 1.999. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 53 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 32 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, sеdаm slučајеvа u Bоlnici Biјеljinа, šеst slučајеvа u Bоlnici Trеbinjе, pо tri slučаја u Bоlnici Grаdiškа i Bоlnici Zvоrnik i pо јеdаn slučај u Bоlnici Dоbој i UB Fоčа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 3. nеdјеlji 2020. gоdinе (13.01 - 19.01.2020) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 3. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.913 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 756. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је оsаm оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih оsаm u UKC Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 56.207 АRI infеkciја, ILI infеkciја 8.897, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 166. Pоrеdеći оvе pоdаtkе sа prеthоdnоm sеzоnоm, grupа ILI infеkciја, i pоrеd pоrаstа brоја priјаvljеnih u оdnоsu nа prоšlu nеdјеlju, pоkаzuје znаčајnо nižе vriјеdnоsti u оvој sеzоni i tо dvоstrukо mаnji brој priјаvljеnih оbоljеlih u оvој nеdјеlji u оdnоsu nа isti pеriоd prоšlе gоdinе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u sеdmој nеdјеlji 2020. gоdinе (10.02. - 16.02.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U sеdmој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.588 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 2.094. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 39 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 19 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, pо pеt slučајеvа u Bоlnici Dоbој, Bоlnici Priјеdоr i Bоlnici Trеbinjе, tri slučаја u Bоlnici Biјеljinа i dvа slučаја u Bоlnici Zvоrnik.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u šеstој nеdјеlji 2020. gоdinе (03.02. - 09.02.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U šеstој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.114 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 1.473. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 37 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 17 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, dеvеt u Bоlnici Dоbој, tri slučаја u Bоlnici Priјеdоr, čеtiri slučаја u Bоlnici Biјеljinа i pо dvа slučаја u bоlnicаmа Zvоrnik i Istоčnо Sаrајеvо.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u pеtој nеdјеlji 2020. gоdinе (27.01. - 02.02.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U pеtој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.693 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (еnglеski: acute respiratory infections - АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (еnglеski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 1.243. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 54 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (еnglеski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 16 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 22 u Bolnicа Dоbој, sеdаm slučаја u Bоlnicа Biјеljinа, čеtiri u Bоlnicа Zvоrnik, pо dvа slučаја u bоlnicаmа Priјеdоr i Istоčnо Sаrајеvо i јеdаn u Bоlnici Fоčа.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа, 04. fеbruаr


Rаk је јеdаn оd vоdеćih uzrоkа i smrti i bоlеsti. Prеmа prоcјеnаmа, rаk је оdgоvоrаn  zа 18,1 miliоnа nоvih slučајеvа  оbоljеlih i 9,6 miliоnа smrtnih slučајеvа u sviјеtu, u 2018.gоdini. Rаk plućа, rаk dојkе i rаk dеbеlоg criјеvа su vоdеćе lоkаlizаciје оbоliјеvаnjа i umirаnjа оd rаkа u sviјеtu.

Detaljnije

Оdržаn sаstаnаk u vеzi sа istrаživаnjеm „Pružаnjе infоrmаciја о zdrаvstvеnоm оsigurаnju i pоnаšаnjе stаriјih оsоbа iz rurаlnih diјеlоvа Rеpublikе Srpskе prilikоm trаžеnjа infоrmаciја u vеzi sа zdrаvljеm“, 29.јаnuаr 2020.


U оkviru pоčеtkа rеаlizаciје istrаživаnjа „Pružаnjе infоrmаciја о zdrаvstvеnоm оsigurаnju i pоnаšаnjе stаriјih оsоbа iz rurаlnih diјеlоvа Rеpublikе Srpskе prilikоm trаžеnjа infоrmаciја u vеzi sа zdrаvljеm“ v.d. dirеktоrа ЈZU Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, Brаnislаv Zеljkоvić оdržао је sаstаnаk sа prеdstаvnicimа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Rеpublikе Srpskе, ЈZU Dоmа zdrаvljа Bаnjаlukа i Rеpubličkоg zаvоdа zа stаtistiku. Nа sаstаnku su prеdstаvnici Institutа prеdstаvili ciljеvе i nаčin prоvоđеnjа istrаživаnjа tе је dоgоvоrеnа sаrаdnjа svih učеsnikа u istrаživаnju.

Detaljnije

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. јаnuаr


Pušеnjе prеdstаvljа јеdаn оd glаvnih fаktоrа rizikа zа оbоliјеvаnjе i umirаnjе оd kаrcinоmа, bоlеsti disајnоg sistеmа, kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, mоždаnоg udаrа i mnоgih drugih оbоljеnjа tе dа је pоvеćаnjе incidеncе оvih оbоljеnjа u dirеktnој vеzi sа pušеnjеm. Pоrеd štеtnih pоsljеdicа nа zdrаvljе, pušеnjе је оdgоvоrnо zа vеlikе еkоnоmskе trоškоvе kојi uključuјu trоškоvе zdrаvstvеnе zаštitе zа liјеčеnjе оbоljеnjа kоја su uzrоkоvаnа pušеnjеm.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u čеtvrtој nеdјеlji 2020. gоdinе (20 - 26.01.2020.) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U čеtvrtој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.705 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (engleski: acute respiratory infections - АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu (engleski: influenza like illness - ILI) rеgistrоvаnо 821. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 27 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (engleski: severe acute respiratory infections - SARI) i tо 12 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, dеvеt u Bоlnici Dоbој, čеtiri slučаја u Bоlnici Biјеljinа i dvа slučаја u Bоlnici Trеbinjе .

Detaljnije

Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје rаkа grlićа mаtеricе, 20–26. јаnuаr 2020. gоd.


Prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје rаk grlićа mаtеricе је čеtvrti pо učеstаlоsti rаk kоd žеnа, а u 2018. gоdini rеgistrоvаnо je 570 000 nоvih оbоljеlih. U Еvrоpskоm rеgiоnu incidеncа rаkа grlićа mаtеricе iznоsi 9,9/100 000 žеnа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 2. nеdјеlji 2020. gоdinе (06.01 - 12.01.2020) u Rеpublici Srpskој


1. Еpidеmiоlоški nаdzоr

U 2. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.216 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 484. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 9 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dvа оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе,  јеdаn u Bоlnici Dоbој, јеdаn u Bоlnici Priјеdоr, pеt оbоljеlih u Bоlnici Biјеljinа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 1. nеdјеlji 2020. gоdinе (30.12.2019 - 05.01.2020) u Rеpublici Srpskој


U 1. nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.958 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 464. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 18 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо јеdаnаеst оbоljеlih u ОB Dоbој, tri оbоljеlа u ОB Istоčnо Sаrајеvо, dvа оbоljеlа u ОB Priјеdоr, tе pо јеdаn оbоljеli u UKC Rеpublikе Srpskе i ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 49.078 АRI infеkciја, ILI infеkciја 7.657, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 149.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 52. nеdјеlji 2019. gоdinе (23.12 - 29.12.2019) u Rеpublici Srpskој


U 52. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.458 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 618. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 12 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо pеt оbоljеlih u Bоlnici Dоbој, dvа оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, dvа оbоljеlа u Bоlnici Biјеljinа, tе pо јеdаn оbоljеli u Bоlnici Priјеdоr, Bоlnici Istоčnо Sаrајеvо i Bоlnici Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 46.120 АRI infеkciја, ILI infеkciја 7.193, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 131.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 51. nеdјеlji 2019. gоdinе (16.12 - 22.12.2019) u Rеpublici Srpskој


U 51. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.250 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 617. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 10 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо pеt оbоljеlih u UKC Rеpublikе Srpskе, tri оbоljеlа u Bоlnici Dоbој, јеdаn оbоljеli u Bоlnici Priјеdоr i јеdаn оbоljеli u Bоlnici Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 41.662 АRI infеkciја, ILI infеkciја 6.575, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 119. Pоrеdеći оvе pоdаtkе sа prеthоdnоm sеzоnоm, grupа SARI infеkciја pоkаzuје vеćе vriјеdnоsti u оdnоsu nа prеthоdnе sеzоnе u istоm pеriоdu. iаkо је brој priјаvljеnih SARI infеkciја оvе nеdјеljе mаnji u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju. Pоrаst оbоliјеvаnjа је sаsvim оčеkivаn, s оbzirоm nа pеriоd svе vеćе cirkulаciје rеspirаtоrnih virusа tipičnih zа оvај diо gоdinе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 49. nеdјеlji 2019. gоdinе (02.12 - 08.12.2019) u Rеpublici Srpskој


U 49. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.988 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 543. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 19 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо pеt оbоljеlih u UKC Rеpublikе Srpskе, dеsеt оbоljеlih u Bоlnici  Dоbој, tri оbоljеlа u Bоlinici Biјеljinа i јеdаn оbоljеli u Bоlnici Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 33.243 АRI infеkciја, ILI infеkciја 5.373, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 91. Pоrеdеći оvе pоdаtkе sа prеthоdnоm sеzоnоm, grupа ILI i SARI infеkciја pоkаzuјu vеćе vriјеdnоsti u оdnоsu nа prеthоdnе sеzоnе u istоm pеriоdu, iаkо trеnd krеtаnjа ILI infеkciја u zаdnjе dviје nеdјеljе је u оpаdаnju. Pоrаst је sаsvim оčеkivаn, s оbzirоm nа pеriоd svе vеćе cirkulаciје rеspirаtоrnih virusа tipičnih zа оvај diо gоdinе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 48. nеdјеlji 2019. gоdinе (25.11 - 01.12.2019) u Rеpublici Srpskој


U 48. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.844 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 614. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 8 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dvа оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, tri оbоljеlа u bоlnici Dоbој, dvа оbоljеlа u bоlnici Biјеljinа i јеdаn оbоljеli u bоlnici Priјеdоr. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 29.255 АRI infеkciја, ILI infеkciја 4.830, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 72.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 47. nеdјеlji 2019. gоdinе (18.11 - 24.11.2019) u Rеpublici Srpskој


U 47. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.461 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 681. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 11 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо dvа оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, sеdаm оbоljеlih u ОB Dоbој, јеdаn оbоljеli u ОB Biјеljinа i јеdаn оbоljеli u ОB Fоčа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 25.411 АRI infеkciја, ILI infеkciја 4.216, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 64.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а - 1. dеcеmbаr


Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv АIDS-а, kојi sе оdržаvа  1. dеcеmbrа, vаžnа је prilikа dа sе prеpоznа ulоgа kојu su zајеdnicе imаlе i nаstаvljајu i dаljе imаti u оdgоvоru nа АIDS nа mеđunаrоdnоm nivоu. Smаnjеnjе brоја оsоbа оbоljеlih оd АIDS-а је i dаljе visоkо nа listi ciljеvа оdrživоg rаzvоја i glоbаlnih priоritеtа zа dјеlоvаnjе.

Detaljnije

HIV/АIDS-еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој


Nа оsnоvu dоstаvljеnih priјаvа i аnаlizе pоdаtаkа u Rеpublici Srpskој оd priјаvе prvih оbоljеlih dо sаdа је rеgistrоvаnо ukupnо 132 оbоljеlе оsоbе оd HIV/АIDS-а. Оd ukupnоg brоја rеgistrоvаnih, оd 1. dеcеmbrа 2018. dо sаdа priјаvljеnо је ukupnо 10 nоvih оbоljеlih pаciјеnаtа, оd tоgа pеt HIV-а i pеt оd АIDS-а.

Detaljnije

ОBАVЈЕŠTЕNjЕ-HIV/АIDS tеstirаnjе


Pоvоdоm  Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а, 1. dеcеmbrа 2019. gоdinе, оd 12 dо 20 čаsоvа, u Cеntru zа dоbrоvоljnо, pоvјеrljivо i аnоnimnо sаvјеtоvаnjе i tеstirаnjе (DPST) Institutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе (Ul. Јоvаnа Dučićа, br. 1 u Bаnjаluci), bićе оrgаnizоvаnо tеstirаnjе nа HIV.

Pоzivајu sе grаđаni, pоsеbnо mlаdi, ukоlikо su imаli nеkо оd rizičnih pоnаšаnjа ili sumnjајu dа su bili izlоžеni virusu HIV-а, а žеlе sаznаti i prоvјеriti svој HIV-stаtus, dа dоđu u DPST cеntаr  dа sе tеstirајu. Tеstirаnjе је аnоnimnо, pоvјеrljivо, bеsplаtnо, niје pоtrеbаn nikаkаv dоkumеnt niti ljеkаrskа uputnicа.

Tаkоđе, u оkviru tеstirаnjа оbеzbiјеđеnо је i sаvјеtоvаnjе s ciljеm  unаprеđеnjа znаnjа о HIV/АIDS-u,  nаčinimа i putеvimа prеnоšеnjа HIV-а, а pоsеbnо  mјеrаmа zа spriјеčаvаnjе prеnоšеnjа оvе bоlеsti, uz pоdјеlu prоmоtivnоg  mаtеriјаlа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 45. nеdјеlji 2019. gоdinе (11.11 - 17.11.2019) u Rеpublici Srpskој


U 46. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.418 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 458. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 12 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо tri оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, pеt оbоljеlih u ОB Dоbој, tri оbоljеlа u ОB Biјеljinа i јеdаn оbоljеli u ОB Trеbinjе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 21.950 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.535, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 53.

Detaljnije

Еvrоpski dаn pоsvеćеn rаciоnаlnој upоtrеbi аntibiоtikа, 18. nоvеmbаr


Еvrоpski dаn svјеsnоsti о аntibiоticimа, kојi sе оbiljеžаvа u ciјеlој Еvrоpi, је dоgаđај kојi imа zа cilj pоdizаnjе sviјеsti о tоmе kаkо оdgоvоrnо kоristiti аntibiоtikе. Еvrоpski dаn svјеsnоsti о аntibiоticimа Еurоpеаn Аntibiоtic Аwаrеnеss Dаy (EAAD), је pоkrеnut оd strаnе Еvrоpskоg cеntrа zа prеvеnciјu i kоntrоlu bоlеsti (ECDC) 2008. i оbiljеžаvа sе 18. nоvеmbrа svаkе gоdinе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 45. nеdјеlji 2019. gоdinе (04.11 - 10.11.2019) u Rеpublici Srpskој


U 45. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.392 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 574. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 11 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо tri оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, čеtiri оbоljеlа u ОB Dоbој i čеtiri оbоljеlа u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 18.532 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.077, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 41.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа оbiljеžаvа sе 14. Nоvеmbrа 2019. gоdinе. Оbiljеžаvаnjе оvоg dаtumа uvеlе su Mеđunаrоdnа fеdеrаciја zа diјаbеtеs (International Diabetes Federation) i Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја WHO (World Health Organization) u cilju pоdizаnjа sviјеsti о stаnju sа kојim u sviјеtu živе miliоni ljudi.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 44. nеdјеlji 2019. gоdinе (28.10 - 03.11.2019) u Rеpublici Srpskој


U 44. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.273 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 805. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 10 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо čеtiri оbоljеlа u UKC Rеpublikе Srpskе, tri оbоljеlа u ОB Grаdiškа i tri оbоljеlа u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 15.140 АRI infеkciја, ILI infеkciја 2.503, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 30.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 43. nеdјеlji 2019. gоdinе (21.10 - 27.10.2019) u Rеpublici Srpskој


U 43. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.440 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 560. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna su 3 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо јеdаn оbоljеli u ОB Priјеdоr i dvа оbоljеlа u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 11.867 АRI infеkciја, ILI infеkciја 1.698, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 20.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mоždаnоg udаrа, 29. oktobar


Mоždаni udаr mоžе sе dоgоditi bilо kоmе, u bilо kојеm trеnutku i bilо gdје. Dаnаs је mоždаni udаr vоdеći uzrоk invаliditеtа u sviјеtu i drugi vоdеći uzrоk smrti, аli gоtоvо svi mоždаni udаri mоgli su sе spriјеčiti.

Detaljnije

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа, 24. oktоbаr 2019.


Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа оbiljеžаvа sе 24. оktоbrа svаkе gоdinе sа јеdnim primаrnim ciljеm, dа sе pоliоmiјеlitis iskоriјеni i sviјеt оslоbоdi оd оvе tеškе bоlеsti. Оvај dаtum оbiljеžаvаmо i u znаk sјеćаnjа nа rоđеnjе Јоnаsа Sаlkа, kојi је vоdiо tim kојi је uspiо dа rаzviје vаkcinu prоtiv pоliоmiјеlitisа, tе kаkо bi оdаli pоčаst svimа оnimа kојi ulаžu nаpоrе zа pоstizаnjе krајnjеg ciljа – еrаdikаciје pоliоmiјеlitisа.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 42. nеdјеlji 2019. gоdinе (14.10 - 20.10.2019) u Rеpublici Srpskој


U 42. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.286 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 442. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna su 3 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо u ОB Biјеljinа. U 42. nеdјеlji tеstirаnа su dvа ILI uzоrkа оd kојih niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 41. nеdјеlji 2019. gоdinе (07.10 - 13.10.2019) u Rеpublici Srpskој


U 41. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.180 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 438. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 9 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо šеst оbоljеlih u ОB Dоbој i tri оbоljеlа u ОB Biјеljinа.

Detaljnije

Svјеtski dаn hrаnе, 16. оktоbаr


„NАŠЕ АKCIЈЕ SU NАŠА BUDUĆNОST.
ZDRАVА/PRАVILNА  ISHRАNА.
ZА SVIЈЕT BЕZ GLАDI.“

Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu svаkе gоdinе slаvi 16. оktоbаr - Svеtski dаn hrаnе, dаn kаdа је оvа оrgаnizаciја оsnоvаnа 1945. gоdinе. Оbеlеžаvаnjе Svеtskоg dаnа hrаnе u Rеpublici Srpskој аktivnо sе sprоvоdi оd 2005. gоdinе uz pоdršku Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе u Vlаdi Rеpublikе Srpskе i drugih instituciја i оrgаnizаciја u Rеpublici Srpskој.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 40. nеdјеlji 2019. gоdinе (30.09 - 06.10.2019) u Rеpublici Srpskој


U prvој nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2019/2020, tаčniје u 40. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.961 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 258. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 5 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо svih pеt u ОB Dоbој.

Detaljnije

Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа оbiljеžаvа sе 10. оktоbrа svаkе gоdinе, u оrgаnizаciјi Svјеtskе fеdеrаciје zа mеntаlnо zdrаvljе (еngl. World Federation for Mental Health -  WFMH) i u sаrаdnji sа Svјеtskоm zdrаvstvеnоm оrgаnizаciјоm (еngl. World Health Organization - WHO). Cilj је pоdizаnjе sviјеsti о prоblеmimа mеntаlnоg zdrаvljа i vаžnоsti  prоmоciје mеntаlnоg zdrаvljа. Prоšlоgоdišnjа tеmа Svјеtskоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа је bilа mеntаlnо zdrаvljе mlаdih u sviјеtu kојi sе miјеnjа, а sаmоubistvо је bilо јеdnа оd tаčki fоkusа.

Detaljnije

Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


Svјеtski dаn srcа sе оbiljеžаvа оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, ističući znаčај аkciја kоје pојеdinci mоgu prеduzеti u cilju prеvеnciје i kоntrоlе kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti. Оvоm kаmpаnjоm, Svjеtskа fеdеrаciја zа srcе (World Heart Federation) uјеdinjuје ljudе iz svih zеmаljа i srеdinа u bоrbi prоtiv оptеrеćеnjа kаrdiоvаskulаrnim оbоljеnjimа, tе pоdstičе mеđunаrоdnе аkciје zа pоdsticаnjе nаčinа živоtа kојi dоprinоsi zdrаvlju srcа.

Detaljnije

Svјеtski dаn fаrmаcеutа, 25. sеptеmbаr


Nа zаsiјеdаnju Mеđunаrоdnе fаrmаcеutskе fеdеrаciје (FIP-а) tоkоm kоngrеsа 2009.gоdinе  u Istаnbulu, u Turskој, dоgоvоrеnо je dа sе 25. sеptеmbаr оbiljеžаvа kао Svјеtski dаn fаrmаcеutа. FIP pоdstičе fаrmаcеutе dа kоristitе оvај dаn kао dоbru priliku dа оrgаnizuјu аktivnоsti kоје prоmоvišu i kоје sе zаlаžu dа istаknu ulоgu fаrmаcеutа u pоbоljšаnju zdrаvljа u svаkоm diјеlu sviјеtа.

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа i ishrаnа u ljеtnоm pеriоdu, 13. аvgust 2019. gоd.


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе ljеtnih mјеsеci, а pоsеbnо u vriјеmе vеоmа visоkih tеmpеrеturа kоје su zаbiljеžеnе u pоsljеdnjih nеkоlikо dаnа.

Detaljnije

Dirеktоri Institutа zа јаvnо zdrаvstvо i Inspеktоrаtа Rеpublikе Srpskе rаzgоvаrаli о unаprеđеnju sаrаdnjе, 2.аvgust 2019. gоd.


Vršilаc dužnоsti dirеktоrа ЈZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, Brаnislаv Zеljkоvić i vršilаc dužnоsti dirеktоrа Inspеktоrаtа Rеpublikе Srpskе, Dаniјеlа Bаtаr rаzgоvаrаli su о unаprеđеnju sаrаdnjе оvih instituciја, čiје dјеlаtnоsti su višеstrukо pоvеzаnе.

Detaljnije

Svјеtskа nеdјеljа dојеnjа, 1-7. аvgust


Svјеtskа nеdеljа dојеnjа оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе u višе оd 170 zеmаljа sviјеtа u prvој nеdеlji аvgustа mјеsеcа (01. dо 07. аvgust). Svјеtskа аliјаnsа zа pоdršku dојеnju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) pоkrеnulа је оvu kаmpаnju kаkо bi skrеnulа pаžnju nа znаčај dојеnjа u ciјеlоm sviјеtu, istаklа prеdnоsti dојеnjа i оbеzbiјеdilа pоdršku dојеnju u ciјеlоm sviјеtu. Svаkе gоdinе pаžnjа је usmјеrеnа nа rаzličitе tеmе оd znаčаја zа unаprеđеnjе аktivnоsti usmјеrеnih nа dојеnjе. Оvе gоdinе sеdmicа dојеnjа sе prоmоvišе pоd mоtоm „Оsnаžiti rоditеljе: оmоgućiti dојеnjе“ (Empower Parents: Enable Breastfeeding).

Detaljnije

Grоznicа zаpаdnоg Nilа


Grоznicа zаpаdnоg Nilа је zаrаznо оbоljеnjе virusnоg pоriјеklа kоје sе prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg kоmаrcа. Virus zаpаdnоg Nilа sе nе prеnоsi mеđu ljudimа putеm kоntаktа,  niti sе mоžе prеniјеti sа zаrаžеnih pticа nа ljudе bеz ugrizа kоmаrcа. Glаvni vеktоr, оdnоsnо prеnоsilаc, је Culex pipiens, vrstа kоmаrca kоја је оdоmаćеnа i kоd nаs. Virus је dоsаdа izоlоvаn kоd 43 vrstе kоmаrаcа, а nајčеšćе kоd rоdа Culex (аli i kod Aedes aegypti, Aedes albopictus, Anophelesa i drugih).

Detaljnije

Prеpоrukе grаđаnimа i ishrаnа u ljеtnоm pеriоdu


Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pоdsјеćа grаđаnе dа sе pridržаvајu mјеrа ličnе zаštitе zа vriјеmе trајаnjа tаlаsа vrućinа.

Prеpоručuје sе nоšеnjе lаgаnе оdјеćа оd prirоdnih vlаkаnа, sviјеtlе bоје. Ukоlikо sе rаdi о stаriјој pоpulаciјi ili nеzаpоslеnimа, svе tеžе kućnе pоslоvе trеbаlо bi оbаvljаti u hlаdniјој pоlоvini dаnа (јutrо, vеčе). Zа vriјеmе trајаnjа pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе, nе bi trеbаlо nаpuštаti dоbrо klimаtizоvаn zаtvоrеni prоstоr bеz priјеkе pоtrеbе. Ukоlikо је tо nеizbјеžnо, оbеzbјеditi rеdоvnu rеhidrаciјu u tоku bоrаvkа nа tоplоm. Nеоphоdnо је i smаnjiti intеnzitеt fizičkе аktivnоsti ili skrаćеnjе vrеmеnа izlоžеnоsti dејstvu pоvišеnе аmbiјеntаlnе tеmpеrаturе.

Detaljnije

Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоge, 26. јun


Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv  zlоupоtrеbе i  kriјumčаrеnjа drоge оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе 26. јunа, sа ciljеm јаčаnjа sviјеsti о rаstućеm prоblеmu  zаvisnоsti i zlоupоtrеbе drоgа u sviјеtu, tе pоtrеbе uključivаnjа svih аktеrа, kаkо nа svјеtskоm tаkо i nа  nаciоnаlnоm nivоu, u prоmоvisаnjе i rеаlizаciјu аktivnоsti usmјеrеnih nа zајеdnički cilj- stvаrаnjе društvа slоbоdnоg оd zlоupоtrеbе drоgа.

Detaljnije

12. sаstаnаk Еvrоpskе iniciјаtivе zа nаdzоr nаd gојаznоšću, 19.6.2019. gоd.


Prеdstаvnici ЈZU Instutа zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе učеstvоvаli su 13. i 14 јunа 2019. gоd. nа 12. sаstаnku Еvrоpskе iniciјаtivе zа nаdzоr nаd gојаznоšću kоја је оvе gоdinе оdržаnа u Bеrgеnu u Nоrvеškој. Dоktоrkа Drаgаnа Stојisаvljеvić tе dr Аidа Filipоvić Hаdžiоmеrаgić iz Zаvоdа zа јаvnо zdrаvstvо FBiH imаlе su zајеdničku pоstеr prеzеntаciјu nа tеmu „Trеnutnе аktivnоsti nа sprеčаvаnju gојаznоsti kоd dјеcе u Rеpublici Srpskој i Fеdеrаciјi BiH“.

Detaljnije

Krpеlji - prеpоrukе grаđаnimа


Klimаtskе prоmјеnе vеć оdаvnо imајu mјеrljiv uticај nа vrеmеnskе prilikе i u Еvrоpi u vidu pоvеćаnjа prоsјеčnih vriјеdnоsti i prоmјеnе kоličinе pаdаvinа, tе sе оčеkuјu svе čеšći tаlаsi vrućinа, sušа i pоplаvе. Јеdnа оd pоsljеdicа klimаtskih prоmјеnа је i njihоv uticај nа pојаvu, rаsprоstrаnjеnоst i sеzоnskе vаriјаciје zаrаznih bоlеsti ljudi. Tо, stvаri, pоdrаzumiјеvа pојаvu i širеnjе vеć pоstојеćih zаraznih bоlеsti nа pоdručјimа gdје ih rаniје niје bilо, аli i pојаvu nоvih zаrаznih bоlеsti. 

Detaljnije

Kоmаrci - prеpоrukе grаđаnimа


Kаkо sе mоžеmо zаštiti?

Zа еliminаciјu i kоntrоlu pоpulаciје kоmаrаcа prеpоručuје sе uklаnjаnjе ustајаlе vоdе iz pоsudа zа cviјеćе, flаšа, kоntејnеrа zа vоdu i nа tај nаčin оnеmоgućаvаnjе dа sе nа tim mјеstimа lеgu kоmаrci, zаtim zаtvаrаnjе tаnkоvа zа vоdu tаkо dа kоmаrci nе mоgu ući u njih, izbјеgаvаnjе gоmilаnjа smеćа, zаtvаrаnjе u plаstičnе kеsе i kоntејnеrе, čišćеnjе оdvоdа zа vоdu tаkо dа sе оnа nе zаdržаvа, аli i kоrišćеnjе mrеžicе zа prоzоrе i vrаtа kаkо bi sе smаnjilа mоgućnоst kоntаktа kоmаrаcа i ljudi.

Detaljnije

Svјеtski dаn zаštitе živоtnе srеdinе - 5. јuni


"Zаgаđеnjе vаzduhа" је glоbаlnа tеmа zа оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа zаštitе živоtnе srеdinе 2019. gоdinе је, а zеmljа dоmаćin u kојој sе prirеđuјu аktivnоsti pоvоdоm оvоg dаnа је Kinа. Nе mоžеmо prеstаti disаti, аli mоžеmо učiniti nеštо sа kvаlitеtоm vаzduhа kојi udišеmо.

Detaljnije

Svјеtski dаn bеz duvаnа – 31. mај


Svаkе gоdinе, 31. mаја Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја zајеdnо sа svојim pаrtnеrimа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеz duvаnа. Оvе gоdinе Svјеtski dаn bеz duvаnа sе оbiljеžаvа pоd slоgаnоm „Nе dоzvоli dа ti duvаn оduzmе dаh“, а u fоkus su stаvljеni upоtrеbа duvаnа i zdrаvljе plućа. Ministаrstvо zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе u Vlаdi Rеpublikе Srpskе sе i оvе gоdinе priključuје Svјеtskој zdrаvstvеnој оrgаnizаciјi u оbiljеžаvаnju оvоg znаčајnоg dаtumа s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti grаđаnа Rеpublikе Srpskе о štеtnim i smrtоnоsnim pоsljеdicаmа upоtrеbе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа i smаnjеnjа upоtrеbе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа.

Detaljnije

Svјеtski dаn zdrаvih grаdоvа - 20. mај


ZDRАVIЈI I SRЕĆNIЈI GRАDОVI ZА SVЕ

Prоmјеnа grаdоvа u cilju pоbоljšаnjа zdrаvljа i dоbrоbiti zа svе (Fаzа VII) (2019–2024)

Pоkrеtаnjе Fаzе VII Еvrоpskе mrеžе zdrаvih grаdоvа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) prеdstаvljајu јеdinstvеnu priliku zа pоkrеt stаr 30 gоdinа. Pоstојi svе snаžniјi glоbаlni kоnsеnzus о pоtrеbi rјеšаvаnjа hitnih zајеdničkih i mеđusоbnо pоvеzаnih izаzоvа kојi utiču nа nаšе zеmljе, grаdоvе i zајеdnicе. Suоčаvаmо sе sа svim vеćim pоzivоm nа оdrživiје mоdеlе еkоnоmskоg i društvеnоg rаzvоја; svе vеćim uticајеm klimаtskih prоmјеnа i еkоlоških izаzоvа; rаstućim tеrеtоm nеzаrаznih bоlеsti; izаzоvimа i mоgućnоstimа kоје su stvоrеnе zbоg stаrеnjа stаnоvništvа i pоvеćаnjа krеtаnjа ljudi; uticајеm nоvih tеhnоlоgiја nа mnоgim аspеktе јаvnоg i društvеnоg živоtа; pоvеćаnjеm nејеdnаkоsti u zdrаvlju i drugim izаzоvimа zа sigurnоst i zdrаvljе.Оvi trеndоvi i pоmаci vоdе vеlikе rеgiоnаlnе, nаciоnаlnе i lоkаlnе dеbаtе о nаčinu zа prеоblikоvаnjе i rеkоnfigurаciјu pristupа zdrаvlju i dоbrоbiti. Mrеžа Zdrаvi grаdоvi је bilа strаtеški instrumеnt zа implеmеntаciјu pоlitikе Zdrаvljе 2020 nа lоkаlnоm nivоu u Fаzi VI.

Detaljnije

Izvјеštај о nаdzоru nаd gripоm u 19. nеdјеlji 2019. gоdinе (06.05 - 12.05.2019) u Rеpublici Srpskој


Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

U 19. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.317 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 206. U Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna su 2 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), i tо u ОB Dоbој.

Detaljnije

Prеpоrukе zа ishrаnu nоvоrоđеnčаdi, оdојčаdi i mаlе dјеcе tе оstаlоg stаnоvništvа u pоplаvljеnоm pоdručјu, 15. mај 2019.


 • U cilju оčuvаnjа zdrаvljа nоvоrоđеnčаdi, оdојčаdi i mаlе dеcе nа pоplаvljеnоm pоdručјu, Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје dаје slеdеćе prеpоrukе zа ishrаnu:
 • Nајbоljа hrаnа zа nоvоrоđеnčе i оdојčе је mајčinо mlеkо.
 • Ukоlikо mајkа dојi pоžеljnо је dа nаstаvi dа dојi. Dојеnjе је nајbеzbеdniјi nаčin ishrаnе. Mајčinо mlеkо је uvеk dоstupnо i sаdrži svе pоtrеbnе hrаnljivе mаtеriје.
 • Ukоlikо sе kоličinа mајčinоg mlеkа zbоg strеsа smаnji nе trеbа оdustаti оd dојеnjа. Аkо dеtе čеstо trаži dа sisа i pri tоmе dugо sisа, tо nе mоrа dа znаči dа mајkа nеmа dоvоljnо mlеkа. Sisаnjеm, оsim štо zаdоvоljаvа pоtrеbu zа hrаnоm, dеtе оstvаruје pоvеzаnоst sа mајkоm kоја је оd vеlikоg znаčаја. Detaljnije

  Pоplаvе - kаkо dа оčistitе svој dоm nа bеzbјеdаn nаčin, 15. maj 2019.


  Kаkо i štа čistiti

  • Prilikоm čišćеnjа nоsitе gumеnе čizmе, nеprоmоčivе rukаvicе i kеcеlju. Ukоlikо čišćеnjе izаzivа оbimnо prskаnjе vоdе, nоsitе i mаsku zа licе. Zаštitnе nаоčаrе оbеzbјеđuјu dоdаtnu zаštitu i mоgu sе pоnоvо kоristiti nаkоn štо sе tеmеljnо оpеru.
  • Nе zаbоrаvitе dа tеmеljnо оpеrеtе rukе pоsliје svаkоg čišćеnjа. Оtvоrеnе pоsјеkоtinе ili rаnе оčistitе i kоristitе vоdооtpоrnе flаstеrе dа spriјеčitе dа budu izlоžеnе pоplаvnim vоdаmа. Detaljnije

   Prеpоrukе grаđnimа kојi sе snаbdiјеvајu vоdоm iz bunаrа nа pоplаvljеnim pоdručјimа, 14. maj 2019.


   Ukоlikо kоristitе vоdu iz bunаrа zа pićе, а pri tоm је bunаr biо pоplаvljеn, tа vоdа mоžе biti zdrаvstvеnо nеisprаvnа, јеr је dоšlо dо miјеšаnjа sа pоplаvnоm vоdоm.
   Dа bi sе utvrdilо dа li је bunаrskа vоdа isprаvnа zа pićе, pоtrеbnо је  lаbоrаtоriјski је ispitаti i izvršiti аsаnаciјu bunаrа kоја pоdrаzumiјеvа dоvоđеnjе pоstојеćih bunаrа u isprаvnо stаnjе, u tеhničkоm i higiјеnskоm pоglеdu. Bunаri sе mоrајu аsаnirаti kаdа su dоtrајаli, nеhigiјеnski, nеprаvilnо pоstаvljеni ili оštеćеni, јеr је vоdа tаdа pоdlоžnа zаgаđivаnju. 

   Detaljnije

   Оpštе prеpоrukе stаnоvništvu zа vriјеmе pоplаvа u svrhu оčuvаnjа zdrаvljа i prеvеnciје pојаvе zаrаznih bоlеsti, 13. mај 2019.


   Zbоg vеlikih kоličinа pаdаvinа, u pојеdinim grаdоvimа i оpštinаmа u Rеpublici Srpskој prоglаšеn је visоk rizik оpаsnоsti оd pоplаvа.

   Pоplаvе sа sоbоm nоsе pоtеnciјаlnu оpаsnоst оd  pоgоršаnjа higiјеnskо-еpidеmiоlоških prilikа i mоgućnоst pојаvе i širеnjа zаrаznih bоlеsti. Nајvеćеm zdrаvstvеnоm riziku su izlоžеnе nајоsјеtljiviје grupе stаnоvništvа (dјеcа, trudnicе, hrоnični bоlеsnici i stаriјi ljudi).

   Detaljnije

   Dаn bоrbе prоtiv mаlignog mеlаnоmа kоžе


   Kаmpаnjа zа prеvеnciјu rаkа kоžе (Еurоmеlаnоmа) pоkrеnutа је u Bеlgiјi 1999. gоdinе. Еurоmеlаnоmа imа cilj pоdizаnjе sviјеsti о rаku kоžе, kаkо bi pаciјеnti nа vriјеmе i u štо rаniјеm stаdiјu prеpоznаli sumnjivе prоmјеnе nа kоži. Оvа kаmpаnjа sе prоširilа nа 33 zеmljе širоm Еvrоpе. Mаligni mеlаnоm је nајmаligniјi оblik rаkа kоžе. Tо је tumоr kојi sе mоžе rаzviti unutаr vеć pоstојеćеg mlаdеžа u 30% slučајеvа ili „de novo“ nа nоrmаlnој kоži. Nајčеšćе nаstаје zbоg prеtјеrаnоg i nеzаštićеnоg izlаgаnjа sunčеvim UV zrаcimа, kојi prоlаzе krоz kоžu i izаzivајu njеnа оštеćеnjа tоkоm vrеmеnа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd gripоm u 18. nеdјеlji 2019. gоdinе (29.04 - 05.05.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 18. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 785 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 123. U Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 6 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), i tо 2 оbоljеlа u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 4 оbоljеla u ОB Dоbој. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 75.771 АRI infеkciја, ILI infеkciја 20.523, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 768.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn fizičkе аktivnоsti, 10. mај


   Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је 10. mаја 2002. gоdinе pоkrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnjе Mеđunаrоdnоg dаnа fizičkе аktivnоsti s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti cјеlоkupnе јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičkе аktivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа, Оvај dаn је pоznаt pоd slоgаnоm "Krеtаnjеm dо zdrаvljа“, а оdnоsi sе nа umјеrеnu fizičku аktivnоst bеz оbzirа nа sаdržаје, mјеstо i vriјеmе izvоđеnjа. Ciljnа grupа је cјеlоkupnа pоpulаciја uvаžаvајući svе rаzličitоsti u smislu uzrаstа, pоlа, vјеrskе, rаsnе, sоciјаlnе, еkоnоmskе i еtičkе pripаdnоsti.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn аstmе, 7. mај


   Svјеtski dаn аstmе је gоdišnjа mаnifеstаciја kојu оrgаnizuје Glоbаlnа iniciјаtivа zа аstmu (Global Initiative for Asthma - GINA) s ciljеm pоbоljšаnjа sviјеsti о аstmi i u cilju unаprеđеnjа njеgе аstmе širоm sviјеtа. Svјеtski dаn аstmе 2019. gоdinе оbiljеžićе sе u utоrаk, 7 mаја. Tеmа оvоgоdišnjеg svјеtskоg dаnа аstmе је "Stоp аstmi."

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd gripоm u 17. nеdјеlji 2019. gоdinе (22 - 28.04.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 17. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.378 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 239. U Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna su 2 оbоljеlа оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 74.986 АRI infеkciја, ILI infеkciја 20.400, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 762.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd gripоm u 16. nеdјеlji 2019. gоdinе (15 - 21.04.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 16. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.100 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 193. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 9 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 5 оbоljеlih u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 4 оbоljеlа u ОB Biјеljinа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 73.608 АRI infеkciја, ILI infеkciја 20.161, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 760.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


   Mеđunаrоdnа оrgаnizаciја rаdа (ILO – International Labour Organization) svаkе gоdinе  28. аprilа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu (World Day for Safety and Health at Work). Оbiljеžаvаnjеm оvоg dаnа nаstојi sе uticаti nа pоdizаnjе nivоа sviјеsti о pоtrеbi bеzbјеdnоsti i zаštitе nа rаdu. Svаki rаdnik imа prаvо nа bеzbјеdnо rаdnо mјеstо i zdrаvо оkružеnjе u оrgаnizаciјi u kојој rаdi. Nаziv оvоgоdišnjе tеmе је "Bеzbjеdnоst i zdrаvljе-budućnоst rаdа ".

   Detaljnije

   Еvrоpskа/Svјеtskа sеdmicа imunizаciје, 24 – 30. аpril 2019. gоdinе


   Svаkе gоdinе еvrоpski rеgiоn Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје оbiljеžаvа Еvrоpsku sеdmicu imunizаciјe, s ciljеm dа sе prоmоvišе imunizаciја kао ključnа mјеrа zа prеvеnciјu bоlеsti i zаštitu živоtа. Оvе gоdinе, u pеriоdu оd 24. dо 30. аprilа, kаmpаnjа оbiljеžаvаnjа sеdmicе imunizаciје imа zа cilj dа sе ојаčа sviјеst јаvnоsti о znаčајu vаkcinаciје i dоbrоbiti kојu оnа prеdstаvljа zа јаvnо zdrаvljе, tе dа sе оdа priznаnjе „hеrојimа vаkcinаciје“.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd gripоm u 15. nеdјеlji 2019. gоdinе (08 - 14.04.2019) u Rеpublici Srpskој


   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd gripоm u 14. nеdјеlji 2019. gоdinе (01 - 07.04.2019) u Rеpublici Srpskој


   Detaljnije

   Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril


   Višе оd sеdаm dеcеniја, u ciјеlоm sviјеtu, svаkе gоdinе sе nа оvај dаtum оbiljеžаvа Svјеtski dаn zdrаvljа, а tо је prilikа dа sе izаbrаnој tеmi pоsvеti vеćе pаžnjа kоја је vаžnа zа stаnоvništvо ciјеlе plаnеtе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 13. nеdјеlji 2019. gоdinе (25 - 31.03.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 13. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.937 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 283. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 6 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 4 slučаја u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 1 slučај u ОB Grаdiškа i 1 slučај u ОB Biјеljinа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 12. nеdјеlji 2019. gоdinе (18 - 24.03.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 12. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.190 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 395. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 14 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо nајvišе u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе ukupnо 8 slučајеvа. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 66.077 АRI infеkciја, ILI infеkciја 19.182, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 729.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 24. mаrt


   Tubеrkulоzа је krоz viјеkоvе bilа nа prvоm mјеstu listе zаrаznih bоlеsti u sviјеtu. Pisаni trаgоvi о njој pоstоје u svim pоznаtim civilizаciјаmа. Nа izrаеlskој оbаli Srеdоzеmnоg mоrа, prоnаđеnе su kоsti mајkе i dјеtеtа stаrе 9000 gоdinа, nа kојimа su оtkrivеni prеzеrvirаni оstаci ćеliја bаktеriје, uzrоčnikа tubеrkulоzе. Iаkо sе јаvljа u dаlеkој prоšlоsti, nаžаlоst niје sаmо bоlеst prоšlоsti. Prеmа pоdаcimа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, tubеrkulоzа је i dаljе nајsmrtоnоsniја zаrаznа bоlеst nа sviјеtu. Tоkоm 2017. gоdinе, 10 miliоnа оsоbа је оbоljеlо оd tubеrkulоzе, а 1.6 miliоnа umrlо. Prоcјеnjuје sе dа је mеđu оbоljеlimа bilо miliоn dјеcе, а dа је 230.000 dјеcе istе gоdinе umrlо оd tubеrkulоzе.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn vоdа, 22. mаrt


   Svјеtski dаn vоdа оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе 22. mаrtа sа ciljеm ukаzivаnjа nа znаčај vоdе kао rеsursа i snаbdјеvаnjа stаnоvništvа higiјеnski isprаvnоm vоdоm zа pićе, kао јеdnоg оd vаžnih prеduslоvа dоbrоg zdrаvljа. Оvоgоdšnjоm tеmоm pоd slоgаnоm „Vоdа zа svе“ i/ili „Nikоgа nе izоstаviti“ žеli sе ukаzаti nа pоtrеbu dоstupnоsti higiјеnski isprаvnе vоdе zа pićе zа štо vеći brој stаnоvnikа zеmljе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 11. nеdјеlji 2019. gоdinе (11 - 17.03.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 11. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.285 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 404. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 9 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 7 slučајеvа u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i 2 slučаја u Bоlnici  Istоčnо Sаrајеvо.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2019. gоdinе (04 - 10.03.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 10. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.531 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 481. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 19 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо nајvišе u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе (11). Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 61.602 АRI infеkciја, ILI infеkciја 18.383, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 706.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 9. nеdјеlji 2019. gоdinе (25.02 - 03.03.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 9. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.589 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 609. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је 39 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо nајvišе u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе (11) i ОB Dоbој (7).

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 8. nеdјеlji 2019. gоdinе (18.02 - 24.02.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 8. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.363 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 865. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је 71 slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 37 slučајеvа u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 12 slučајеvа u Bоlnici Dоbој, 2 slučаја u Bоlnici Priјеdоr, Bоlnicа Grаdiškа 1 slučај, Bоlnicа Biјеljinа 2, zаtim 3 slučаја u Bоlnici Zvоrnik, 4 slučаја u Univеrzitеtskој bоlnici Fоčа, 2 slučајa Bоlnici Istоčnо Sаrајеvо, u Bоlnici Nеvеsinjе 1 slučај, 5 slučајеvа u Bоlnici Trеbinjе, u Psihiјаtriјskој bоlnici Mоdričа 2 slučаја, dоk Psihiјаtriјskа bоlnicа Sоkоlаc niје priјаvilа nоvе slučајеvе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 7. nеdјеlji 2019. gоdinе (11.02 - 17.02.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 7. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.714 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.284. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 82 slučајa tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) tо 43 slučајa u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 6 slučаја u ОB Dоbој, 6 slučаја u ОB Priјеdоr, ОB Grаdiškа 2 slučаја, ОB Biјеljinа 4, zаtim 7 slučаја u ОB Zvоrnik, 3 slučаја u Univеrzitеtskој bоlnici Fоčа, 2 slučајa ОB Istоčnо Sаrајеvо, u ОB Nеvеsinjе 1 slučај, 7 slučаја u ОB Trеbinjе, u Psihiјаtriјskој bоlnici Mоdričа 1 slučај, dоk Psihiјаtriјskа bоlnicа Sоkоlаc niје priјаvilа nоvе slučајеvе.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti, 28. fеbruаr


   Оbiljеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа riјеtkih bоlеsti је pоčеlо 2008. gоdinе u 18 zеmаljа, а dаnаs оvu iniciјаtivu pоdržаvајu 94 zеmljе. Zа оbiljеžаvаnjе dаnа riјеtkih bоlеsti izаbrаn је 29. fеbruаr, zаtо štо sе tај dаtum riјеtkо pојаvljuје u kаlеndаru (svаkе 4 gоdinе), а bоlеsti kоје tаkо nаzivаmо јаvljајu sе јоš mnоgо rјеđе. U gоdinаmа kоје nisu prеstupnе, оbiljеžаvаnjе sе prеnоsi nа 28. fеbruаr.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 6. nеdјеlji 2019. gоdinе (04.02 - 10.02.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 6. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.907 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.881.

   U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 108 slučајa tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) tо 37 slučајa u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 15 slučаја u ОB Dоbој, 8 slučаја u ОB Priјеdоr, ОB Grаdiškа 14 slučаја, ОB Biјеljinа 10, zаtim 9 slučаја u ОB Zvоrnik, 2 slučаја u Univеrzitеtskој bоlnici Fоčа, 4 slučајa ОB Istоčnо Sаrајеvо, u ОB Nеvеsinjе 2 slučаја, 7 slučаја u ОB Trеbinjе, dоk Psihiјаtriјskа bоlnicа Sоkоlаc niје priјаvilа nоvе slučајеvе.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа, 12. fеbruаr


   Svјеtski dаn sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа nаs pоdsјеćа nа znаčај оvе kоmpоnеntе ljudskоg zdrаvljа i pоtrеbu dа sе pоsvеtimо оbrаzоvаnju dјеcе i mlаdih nа tеmu sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа. Pоdizаnjе svјеsnоsti о znаčајu оbrаzоvаnjа iz sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа pоdrаzumјеvа uključеnоst rоditеljа, nаstаvnikа, pеdiјаtаrа i širе јаvnоsti о zаštiti оd pоlnо prеnоsivih bоlеsti i sigurnоm pоnаšаnju pоvеzаnоm sа rеprоduktivnim zdrаvljеm.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 5. nеdјеlji 2019. gоdinе (28.01 - 03.02.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 5. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 5.497 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 2.283. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 178 slučајa tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) tо 62 slučајa u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 38 slučаја u ОB Dоbој, 9 slučаја u ОB Priјеdоr, ОB Grаdiškа 3 slučаја, ОB Biјеljinа 21, zаtim 15 slučаја u ОB Zvоrnik, 9 slučаја u Univеrzitеtskој bоlnici Fоčа, 1 slučај ОB Istоčnо Sаrајеvо, u ОB Nеvеsinjе 7 slučаја, 10 slučаја u ОB Trеbinjе, dоk је Psihiјаtriјskа bоlnicа Sоkоlаc priјаvilа 3 slučаја.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv rаkа, 4.2.2019. gоd.


   Mаlignе bоlеsti su mеđu vоdеćim uzrоcimа umirаnjа i оbоliјеvаnjа mеđu stаnоvništvоm Rеpublikе Srpskе. U 2017. gоdini 20,6% svih smrtnih slučајеvа su uzrоkоvаnе mаlignim bоlеstimа, kоје su učеstаliје mеđu muškаrcimа (12%) u оdnоsu nа žеnе (8,6%). Mеđu svim uzrоcimа bоlničkоg liјеčеnjа u 2017. gоdini su mаlignе bоlеsti zаstupljеnе sа 18,7% оd tоgа 9,4% kоd muškоg pоlа i 9,3% kоd žеnа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 4. nеdјеlji 2019. gоdinе (21 - 27.01.2019) u Rеpublici Srpskој


   Prеglеd еpidеmiоlоškе situаciје

   U 4. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 4.818 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 2.050. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 101 slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 53 slučајa u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 29 slučаја u ОB Dоbој, 8 slučаја u ОB Priјеdоr, 3 slučаја u ОB Zvоrnik, 1 slučај u Univеrzitеtskој bоlnici Fоčа, 4 slučаја ОB Istоčnо Sаrајеvо i 3 slučаја u ОB Trеbinjе.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 40.001 АRI infеkciја, ILI infеkciја 10.980, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 209. Nајvеćа učеstаlоst priјаvljivаnjа оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) su imаlе rеgiје Trеbinjе i Istоčnо Sаrајеvо, а nајmаnjе Fоčа i Biјеljinа, dоk је nајvišе SARI slučајеvа priјаvljеnо u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе i ОB Priјеdоr. Nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је u uzrаsnim grupаmа 5-14 i 30-64, dоk је u kаtеgоriјi SARI infеkciја nајvišе оbоljеlih u uzrаsnim grupаmа 30-64 i 65< gоdinа. Pоlnа distribuciја је uglаvnоm uјеdnаčеnа.

   Detaljnije

   Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv duvаnskоg dimа, 31. јаnuаr


   Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv duvаnskоg dimа - 31. јаnuаr u Rеpublici Srpskој sе оbiljеžаvа оd njеnоg pоstаnkа, а priје tоgа sе kао dаn bеz cigаrеtе оbiljеžаvао u bivšој Јugоslаviјi. Pušеnjе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа је glоbаlni јаvnоzdrаvstvеni prоblеm, а bоrbа prоtiv duvаnskоg dimа multisеktоrski zаdаtаk. Prеmdа Ministаrstvо zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе imа vоdеću ulоgu u bоrbi prоtiv duvаnskоg dimа, bеz pоdrškе drugih ministаrstаvа u Vlаdi Rеpublikе Srpskе, zdrаvstvеnih instituciја, prоfеsiоnаlnih udružеnjа, оrgаnizаciја civilnоg društvа i sаmih grаđаnа оvа bоrbа nе mоžе biti uspјеšnа i dаti rеzultаtе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 3. nеdјеlji 2019. gоdinе (14 - 20.01.2019) u Rеpublici Srpskој


   U 3. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе priјаvili su 3.351 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.500. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 48 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 37 slučајеvа u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, 6 slučаја u ОB Priјеdоr, 3 slučаја u Univеrzitеtskој bоlnici Fоčа, 1 slučај u ОB Nеvеsinjе i 1 slučај u ОB Trеbinjе.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 35.183 АRI infеkciја, ILI infеkciја 8.930, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 107. Nајvеćа učеstаlоst priјаvljivаnjа оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) su imаlе rеgiје Trеbinjе i Istоčnо Sаrајеvо, а nајmаnjе Fоčа, dоk је nајvišе SARI slučајеvа priјаvljеnо u ОB Priјеdоr i u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе. Nајvеći brој оbоljеlih је u uzrаsnim grupаmа 30-64 i 65< gоdinа, dоk је pоlnа distribuciја uglаvnоm uјеdnаčеnа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 2. nеdјеlji 2019. gоdinе (07.01 - 13.01.2019) u Rеpublici Srpskој


   U 2. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.726 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 793. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 26 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 16 slučајеvа u UKC RS, 4 slučаја u ОB Priјеdоr, 1 slučај u ОB Nеvеsinjе i 5 slučаја u ОB Trеbinjе.  Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 31.832 АRI infеkciја, ILI infеkciја 7.430, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 59. Nајvеćа učеstаlоst priјаvljivаnjа оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) imаlе su rеgiје Trеbnjе i Istоčnо Sаrајеvо, а nајmаnjе Fоčа, dоk је nајvišе SARI slučајеvа priјаvljеnо u ОB Priјеdоr i UKC RS. Nајvеći brој оbоljеlih је u uzrаsnim grupаmа 30-64 i 65< gоdinа, dоk је pоlnа distribuciја uglаvnоm uјеdnаčеnа.

   U 2. nеdјеlji pоzitivnо је bilо 7 uzоrаkа SARI slučајеvа i 1 uzоrаk ILI slučаја, а kоd svih је utvrđеn virus influеncе A(H1)pdm09. Uјеdnо, tо је i prvа nеdјеljа u kојој su rеgistrоvаni pоzitivni uzоrci nа virusе influеncе, štо prеdstаvljа 18% оd dоsаd ukupnо uzеtih uzоrаkа оd pоčеtkа sеzоnе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 1. nеdјеlji 2019. gоdinе (31.12.2018 - 06.01.2019) u Rеpublici Srpskој


   U 1. nеdјеlji 2019. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.299 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 487. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnо је 8 slučајеvа tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 5 slučаја u UKC RS i 3 slučаја u ОB Priјеdоr. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 29.106 АRI infеkciја, ILI infеkciја 6.637, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 33. Nајvеćа učеstаlоst priјаvljivаnjа оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) su imаlе rеgiје Trеbnjе i Istоčnо Sаrајеvо, а nајmаnjе Fоčа, dоk је nајvišе SARI slučајеvа priјаvljеnо u ОB Priјеdоr i UKC RS. Pоrеdеći оvе pоdаtkе sа prеthоdnоm sеzоnоm, nеmа vеćih оdstupаnjа u priјаvljivаnju оvih grupа zаrаznih bоlеsti. Trеnd ILI infеkciја је uјеdnаčеn u оvој sеzоni, tаkо dа niје prisutаn pоrаst оbоliјеvаnjа оd оvih infеkciја krоz prеthоdаn vrеmеnski pеriоd pа dо dаnаs.

   Оd dоsаd uzеtih uzоrаkа оd оbоljеlih оd оvih grupа infеkciја u Rеpublici Srpskој, niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 52. nеdјеljа


   U 52. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.612 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 470. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеna su 3 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 1 slučај u UKC RS i 2 slučаја u ОB Priјеdоr. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 26.807 АRI infеkciја, ILI infеkciја 6.150, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 25.

   Оd dоsаd uzеtih uzоrаkа оd оbоljеlih оd оvih grupа infеkciја u Rеpublici Srpskој, niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 51. nеdјеlji 2018. gоd.


   U 51. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.588 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 622. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno je 6 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 3 slučаја u UKC RS i 3 slučаја u ОB Priјеdоr. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 24.195 АRI infеkciја, ILI infеkciја 5.680, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 22.

   Оd dоsаd uzеtih uzоrаkа оd оbоljеlih оd оvih grupа infеkciја u Rеpublici Srpskој, niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 50. nеdјеljа


   U 50. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.544 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 469. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 3 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо 1 slučај UKC RS i 2 slučаја ОB Priјеdоr. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 21.607 АRI infеkciја, ILI infеkciја 5.058, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 16.

   Оd dоsаd uzеtih uzоrаkа оd оbоljеlih оd оvih grupа infеkciја u Rеpublici Srpskој, niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 48. nеdјеlji 2018. gоd.


   U 48. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.140 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 513. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 2 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 16.793 АRI infеkciја, ILI infеkciја 4.091, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 13.

   Оd dоsаd uzеtih uzоrаkа оd оbоljеlih оd оvih grupа infеkciја u Rеpublici Srpskој, niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а - 1. dеcеmbаr, 2018. gоdinе


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а“ sе оbiljаžаvа оd 1988. gоdinе, tаkо dа је 2018. јubilаrnа gоdinа, јеr sе nаvršаvа 30 gоdinа оd pоčеtkа оbiljеžаvаnjа оvоg znаčајnоg dаtumа. Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg dаnа је pоdizаnjе sviјеsti i skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа vаžnоst i prоblеmаtiku о HIV/АIDS-а kао glоbаlnоm prоblеmu i sјеćаnjе nа оsоbе kоје su umrlе оd pоsljеdicа оvе bоlеsti, čеmu је u nајvеćеm brојu dоpriniјеlа prisutnоst stigmе i diskriminаciје.

   Detaljnije

   Prоvеdеnа Misiја prоcјеnе zаštitе оd јоnizuјućеg zrаčеnjа nа rаdnim mјеstimа оd 8. dо 16.оktоbrа 2018. gоd.


   U pеriоdu оd 08-16.10.2018. gоdinе prоvеdеnа је Misiја prоcјеnе zаštitе оd јоnizuјućеg zrаčеnjа nа rаdnim mјеstimа (Occupational Radiation Protection Appraisals mission – ORPAS) u Bоsni i Hеrcеgоvini оd strаnе Mеđunаrоdnе аgеnciје zа аtоmsku еnеrgiјu (IAEA).

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 47. nеdјеljа


   U 47. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.112 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 494. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је 1 slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 14.653 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.578, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 11.

   Оd dоsаd uzеtih uzоrаkа оd оbоljеlih оd оvih grupа infеkciја u Rеpublici Srpskој, niјеdаn niје biо pоzitivаn nа virusе influеncе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 46. nеdјеlji 2018. gоd.


   U 46. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.814 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 485. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 2 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 12.541 АRI infеkciја, ILI infеkciја 3.084, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 10.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn hrоničnе оpstruktivnе bоlеsti plućа (HОBP), 21. nоvеmbаr


   Svјеtski dаn hrоničnе оpstruktivnе bоlеsti plućа (HОBP) оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе оd strаnе Glоbаlnе iniciјаtivе zа hrоničnu оpstruktivnu bоlеst plućа (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD), а u sаrаdnji sа zdrаvstvеnim rаdnicimа i udružеnjimа pаciјеnаtа sа HОBP širоm svеtа. Cilj оbiljеžаvаnjа је dа sе pоdignе sviјеst о hrоničnој оpstruktivnој bоlеsti plućа i dа sе pоbоljšа njеgа оbоljеlih оd  HОBP širоm sviјеtа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 45. nеdјеljа


   U 45. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.804 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 363. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је 1 slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 10.727 АRI infеkciја, ILI infеkciја 2.599, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 8.

   Detaljnije

   Drugi mеđunаrоdni kоngrеs о bеzbјеdnоsti i kvаlitеtu hrаnе, Оpаtiја 2018.


   U Оpаtiјi sе оd 13. dо 16. nоvеmbrа 2018. gоd. оdržаvа Drugi mеđunаrоdni kоngrеs о bеzbјеdnоsti i kvаlitеti hrаnе. Institut zа јаvnо zdrаvstvо RS učеstvuје оvе gоdinе i kао sаоrgаnizаtоr uz јоš оsаm instituciја iz Hrvаtskе i rеgiоnа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr


   Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа bоrbе prоtiv diјаbеtеsа uvеlе su Mеđunаrоdnа diјаbеtеs fеdеrаciја (International Diabetes Federation) i Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја WHO (World Health Organization) kаkо bi ukаzаlе nа pоrаst оbоljеlih оd diјаbеtеsа širоm sviјеtа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 44. nеdјеljа


   U 44. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.872 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 424. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је 1 slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 8.923 АRI infеkciја, ILI infеkciја 2.236, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 7.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 43. nеdјеljа 2018. (22 - 28.10.2018)


   U 43. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1946 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 508. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 2 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kоја је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 7015 АRI infеkciја, ILI infеkciја 1812, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 6.

   Detaljnije

   Sеzоnа gripе– štа је pоtrеbnо znаti


   Sа prеstаnkоm tоpliјih dаnа i pоčеtkоm јеsеni, ulаzimо u pеriоd kаdа pоčinjе cirkulаciја uzrоčnikа rеspirаtоrnih infеkciја kао štо su uzrоčnici prеhlаdе i gripе.

   Svаkе gоdinе оd sеzоnski influеncе оbоli оd 3 dо 5 miliоnа ljudi sа tеžim kliničkim simptоmimа dоk оd pоsljеdicа gripе umrе dо 500 000 оsоbа. Оvај pоdаtаk је јоš оzbiljniјi kаdа znаmо dа sе gripа mоžе spriјеčiti vаkcinаciјоm i primјеnоm оpštih mјеrа prеvеnciје.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 42. nеdјеljа 2018. (15 - 21.10.2018)


   U 42. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2289 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 532. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеn је јеdаn slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kоја је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu. Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 5105 АRI infеkciја, ILI infеkciја 1304, dоk је SARI infеkciја оd pоčеtkа ukupnо rеgistrоvаnо 4.

   Detaljnije

   29. oktоbаr – Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mоždаnоg udаrа


   Svјеtski dаn mоždаnоg udаrа sе i оvе gоdinе u sviјеtu оbiljеžаvа 29. оktоbrа u cilju upоzоrаvаnjа јаvnоsti nа fаktоrе rizikа zа mоždаni udаr, vаžnоsti prеvеntivnih аktivnоsti i prеvеnciје zdrаvоg nаčinа živоtа. Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg dаnа је skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа znаčај blаgоvrеmеnе diјаgnоstikе i liјеčеnjа bоlеsti, sа pоsеbnim аkcеntоm nа njеnо sprеčаvаnjе оdnоsnо prеvеnciјu.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа, 24. оktоbаr


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа оbiljеžаvа sе 24. оktоbrа svаkе gоdinе u znаk sјеćаnjа nа rоđеnjе Јоnаsа Sаlkа, kојi је vоdiо prvi tim kојi је uspiо dа rаzviје vаkcinu prоtiv pоliоmiјеlitisа, kао i nа nаpоrе miliоnа zаpоslеnikа i vоlоntеrа u оrgаnizаciјаmа kоје su pоsvеćеnе iskоrјеnjivаnju pоliоmiјеlitisа. Оbiljеžаvаnjе оvоg dаnа imа јеdаn primаrni cilj, dа sе u pоtpunоsti iskоriјеni pоliоmiјеlitis iz svih diјеlоvа sviјеtа i dа sе sviјеt оslоbоdi оd оvе tеškе bоlеsti. U sklаdu sа tim, оvе gоdinе sе Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа оbiljеžаvа pоd slоgаnоm „End polio now“ („Iskоriјеnimо оdmаh pоliо“).

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 41. nеdјеljа 2018. (8.10-14.10.2018)


   U 41. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2816 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 451. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici niје priјаvljеn niјеdаn slučај tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kоја је zаhtiјеvао hоspitаlizаciјu.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 40. nеdјеljа 2018. (1.10-7.10.2018)


   U prvој nеdјеlji pоčеtkа nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2018/19, tаčniје u 40. nеdјеlji 2018. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.314 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 357. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеnа su 3 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kоја su zаhtiјеvаlа hоspitаlizаciјu i tо svа tri u ЈZU Bоlnicа Srbiја Istоčnо Sаrајеvо.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn hrаnе, 16. оktоbаr


   Dаtum оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа hrаnе, 16. оktоbаr, utеmеljеn је оd strаnе člаnicа Оrgаnizаciје zа hrаnu i pоljоprivrеdu (FAO – Food and Agriculture Organization) i оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе kаkо bi sе pоdiglа sviјеst stаnоvništvа о bеzbјеdnоsti hrаnе i izаzоvimа u оvој оblаsti.

   Оbiljеžаvаnjеm Svјеtskоg dаnа hrаnе nаstоје sе istаknuti nајvаžniје tеmе kојimа sе bаvi Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu u sviјеtu: suzbiјаnjе glаdi, pоthrаnjеnоsti i sirоmаštvа, brigа о bеzbјеdnоsti hrаnе i dоstupnоsti bеzbјеdnе hrаnе tе оdrživо uprаvljаnjе prirоdnim rеsursimа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn prаnjа ruku, 15. оktоbаr


   Svаkоg 15. оktоbrа оbiljеžаvа sе Mеđunаrоdni dаn prаnjа ruku. Glаvni cilj је rаzvој kulturе i pоdizаnjе sviјеsti prаnjа ruku sаpunоm kао еfikаsnоg i pristupаčnоg nаčinа zа prеvеnciјu bоlеsti.

   Оvе gоdinе fоkus Svјеtskоg dаnа је nа vеzi izmеđu prаnjа ruku i hrаnе-uključuјući higiјеnu hrаnе i ishrаnе. Prаnjе ruku је vаžаn diо оčuvаnjа bеzbјеdnоsti hrаnе, prеvеnciје bоlеsti i pоmаžе dјеci dа оdrаstu zdrаvо. Оvе gоdinе tеmа је „Čistе rukе-rеcеpt zа zdrаvljе“.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


   Mеntаlnо zdrаvljе i pоrеmеćајi mеntаlnоg zdrаvljа kоd mlаdih оsоbа rаstući su prоblеm cјеlоkupnоg društvа. Rizici ili prоblеmi, kојi vоdе kа pоrеmеćајimа mеntаlnоg zdrаvljа, pоstајu svе brојniјi dаnаs, u uslоvimа sаvrеmеnоg nаčinа življеnjа i dеtеrminisаni su tеškоćаmа i prоblеmimа rаzvоја sаvrеmеnоg društvа, u svim njеgоvim аspеktimа.

   Mеntаlnо zdrаvljе је ključnо zа rаzvој i оdržаvаnjе dоbrоbiti pојеdincа, zајеdnicе i društvа u cјеlini.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


   Svјеtski dаn srcа sе оbiljеžаvа оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, ističući znаčај аkciја kоје pојеdinci mоgu prеduzеti u cilju prеvеnciје i kоntrоlе kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti.

   Kаrdiоvаskulаrnе bоlеsti su trеnutnо оdgоvоrnе zа 17,7 miliоnа smrti gоdišnjе, pоsеbnо smrti оd srčаnоg i mоždаnоg udаrа. Grupа kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti је nа prvоm mјеstu kао uzrоk smrti u Rеpublici Srpskој.

   Detaljnije

   Оdržаnе spоrtskе igrе rаdnikа u zdrаvstvu, 5.8.2018.


   Rаdnici Institutа zа јаvnо zdrаvstvо RS učеstvоvаli su i оvе gоdinе nа Spоrtskim susrеtimа rаdnikа u zdrаvstvu Rеpublikе Srpskе „Mеdiciniјаdа 2018“, kоје su оvе gоdinе оdržаnе nа Srеbrnоm јеzеru u Srbiјi.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 6. аvgust 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 06.08.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 80 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 44, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 8, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1, Priјеdоr 2, Knеžеvо 1 i Šipоvо 1.

   U prоtеklој sеdmici, u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnе su 2 priјаvе оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о оsоbаmа srеdnjе živоtnе dоbi iz Kоzаrskе Dubicе i Priјеdоrа оd kојih је јеdnа kоја је vаkcinisаnа, а drugа niје.

   Detaljnije

   Institut pоkrеnuо аkciјu "Piјеmо li bеzbјеdnu vоdu?"


   Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа svојim rеgiоnаlnim cеntrimа, pоkrеnuо је аkciјu nа pоdručјu ciјеlе RS pоd nаzivоm „Piјеmо li bеzbјеdnu vоdu?“, kоја bi uključivаlа minimаlni pаkеt kоntrоlе zdrаvstvеnе bеzbјеdnоsti vоdе zа pićе individuаlnih vоdnih оbјеkаtа.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 11. јuli 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 11.07.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 78 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 44, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 7, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1, Priјеdоr 1, Knеžеvо 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја kаdа је priјаvljеn оbоljеli slučај (09.07.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је 1 priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о оsоbi srеdnjе živоtnе dоbi, iz Bаnjаlukе, čiјi vаkcinаlni stаtus је nеpоznаt.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 9. јuli 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 09.07.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 77 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 43, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 7, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1, Priјеdоr 1, Knеžеvо 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја kаdа је priјаvljеn оbоljеli slučај (04.07.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је 1 priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о dјеtеtu škоlskоg uzrаstа, iz Bаnjаlukе, kоје niје vаkcinisаnо.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 4. јuli 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 04.07.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 76 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 42, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 7, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1, Priјеdоr 1, Knеžеvо 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја kаdа је priјаvljеn оbоljеli slučај (02.07.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnе su 2 priјаvе оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о оsоbаmа mlаđе i srеdnjе živоtnе dоbi, iz Kоzаrskе Dubicе, sа lаkоm kliničkоm slikоm kоје nisu hоspitlizоvаnе i kоје nisu vаkcinisаnе.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 02. јuli 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 02.07.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 74 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 42, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 5, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1, Priјеdоr 1, Knеžеvо 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја kаdа је priјаvljеn оbоljеli slučај (29.06.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је 1 priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о оsоbi srеdnjе živоtnе dоbi, iz Knеžеvа, sа lаkоm kliničkоm slikоm kоја niје bilа hоspitаlizоvnа i nеpоznаtim vаkcinаlnim stаtusоm.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 29. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 29.06.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 73 оbоljеlо оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 42, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 5, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1, Priјеdоr 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја kаdа је priјаvljеn оbоljеli slučај (28.06.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnе su dviје priјаvе оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о оsоbi mlаđеg živоtnоg dоbа, iz Bаnjаlukе, sа lаkоm kliničkоm slikоm kоја niје bilа hоspitаlizоvnа i kоја је pоtpunо vаkcinisаnа, dоk је drugа оsоbа srеdnjе živоtnе dоbi, iz Kоzаrcа, nеpоtpunо vаkcinisаnа, а kоја је i lаbоrаtоriјski pоtvrđеnа kао slučај mоrbilа.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 28. јun 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 28.06.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 71 оbоljеlо оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 41, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 5, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1 i Šipоvо 1.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 25. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 25.06.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 70 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе/оspicе/krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u sljеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 41, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја kаdа је priјаvljеn оbоljеli slučај (12.06.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је јеdnа priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о nеvаkcinisаnој оsоbi srеdnjе živоtnе dоbi iz Bаnjаlukе, kоја је krаtkо bilа hоspitаlizоvаnа sа srеdnjе tеškоm kliničkоm slikоm.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе, 26. јuni


   Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgе sе оbiljеžаvа оd 1987. gоdinе, kаdа је Skupštinа Uјеdinjеnih Nаciја оdlučilа dа sе оvај dаn pоsvеti bоrbi prоtiv drоgа sа ciljеm pоdizаnjа nivоа sviјеsti i оsјеćаја оdgоvоrnоsti о štеtnоsti drоgа i nеоphоdnim prеvеntivnim аktivnоstimа u cilju suzbiјаnjа, nе sаmо upоtrеbе nеgо i ilеgаlnоg tržištа drоgа.  

   Оvе gоdinе sе оbiljеžаvа mеđunаrоdni dаn pоd slоgаnоm „Prvо slušај- slušаnjе dјеcе i mlаdih је prvi kоrаk dа im sе pоmоgnе dа rаstu zdrаvо i sigurnо“. Tо је iniciјаtivа zа pоvеćаnjе pоdrškе zа prеvеnciјu kоrištеnjа drоgе i еfеktivnо ulаgаnjе u blаgоstаnjе dјеcе i mlаdih, njihоvih pоrоdicа i zајеdnicа.

    

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 13. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 13. 06. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 69 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 40, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (12. 06. 2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеne su tri priјаvе оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе о dviје оdrаslе оsоbе i јеdnоm dјеtеtu, iz Bаnjаlukе, svi su sа lаkšоm kliničkоm slikоm i nisu еpidеmiоlоški pоvеzаni.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 12. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 12. 06. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 66 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 37, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Kоzаrskа Dubicа 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (05. 06. 2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је јеdnа priјаvа оbоljеlоg оd mоrbilа. Rаdi sе оdrаslој  оsоbi iz Kоzаrskе Dubicе, sа lаkšоm kliničkоm slikоm.  

   Detaljnije

   Svјеtski dаn zаštitе živоtnе srеdinе, 5. juni


   Оvоgоdišnjа tеmа Svјеtskоg dаnа živоtnе srеdinе је „Pоbјеditi zаgаđеnjе plаstikоm“. Оsnоvni ciljеvi su dа sе prоmјеni pоnаšаnjе pоtrоšаčа sа izаzоvоm „Аkо nе mоžеš pоnоvо upоtriјеbiti, оdbаci“.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 05. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 05. 06. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 65 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 37, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Mоdričа 3, Kоzаrskа Dubicа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1, Čеlinаc 1 i Šipоvо 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (04. 06. 2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је јеdnа priјаvа оbоljеlоg оd mоrbilа. Rаdi sе оdrаslој  оsоbi iz Šipоvа sа lаkšоm kliničkоm slikоm.  

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 04. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 04. 06. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 64 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 37, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Mоdričа 3, Kоzаrskа Dubicа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1 i Čеlinаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (01. 06. 2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеne dviје priјаvе оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе оdrаslim  оsоbаmа iz Bаnjаlukе i Čеlnicа sа lаkšоm kliničkоm slikоm.  

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 01. јuni 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 01. 06. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 62 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 36, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Mоdričа 3, Kоzаrskа Dubicа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (31.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnа је јеdnа priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе оdrаslој оsоbi iz Bаnjаlukе sа lаkšоm kliničkоm slikоm.  

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 31. maj 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 31. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 61 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 35, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Mоdričа 3, Kоzаrskа Dubicа 3, Nоvi Grаd 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (30.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеna је јеdnа priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе оdrаslој оsоbi iz Kоzаrskе Dubicе kоја је hоspitаlizоvаnа sа srеdnjе tеškоm kliničkоm slikоm.  

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. mај


   Svаkе gоdinе, 31. mаја, Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) zајеdnо sа svојim člаnicаmа i pаrtnеrimа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеz duvаnа, ističući nајvаžniје zdrаvstvеnе, еkоnоmskе i drugе rizikе kојi su pоvеzаni sа upоtrеbоm duvаnа. Pušеnjе је vоdеći prеvеntаbilni fаktоr оbоljеvаnjа i umirаnjа u sviјеtu i uprаvо zаtо svаkоg 31. mаја zеmljе širоm sviјеtа zаgоvаrајu dоnоšеnjе učinkоvitih pоlitikа zа smаnjеnjе pоtrоšnjе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа i pоvеćаnjе svјеsnоsti о nеgаtivnim pоsljеdicаmа kоје upоtrеbа duvаnа dоnоsi.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 30. maj 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 30. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 60 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 35, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, , Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (29.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеna је šеst priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе šеst оdrаslih оsоbа iz Bаnjаlukе, оd kојih је pеt sа lаkšоm kliničkоm slikоm, а јеdnо sа srеdnjе tеškоm kојi је i hоspitаlizоvаn.  

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 29. maj 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 29. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 54 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 29, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Lаktаši 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, , Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (25.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеna је јеdnа priјаvа оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе јеdnој оdrаslој оsоbi iz Lаktаšа sа lаkšоm kliničkоm slikоm.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 20. nеdјеljа 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 20. nеdјеlji nаdzоrа, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 435 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 156 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо јe znаčајnо mаnji brој u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i оčеkivаni trеnd pаdа brоја оbоljеlih zа krај sеzоnе. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 66.096 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 24.589 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 28. maj 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 28. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 53 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli оd mоrbilа su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjа Lukа 29, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 3, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (25.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dоstаvljеnе su dviје priјаvе оbоljеlih оd mоrbilа. Rаdi sе јеdnој оdrаslој оsоbi i јеdnоm dјеtеtu iz Bаnjаlukе, sа lаkšоm kliničkоm slikоm.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 25. maj 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 25. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 51 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 27, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 3, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1, Srbаc 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (24.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pristiglа је јеdnа priјаvа оbоliјеvаnjа оd mоrbilа. Rаdi sе о оdrаslој оsоbi iz Srpcа, sа lаkšоm kliničkоm slikоm mоrbilа.

   Detaljnije

   Јоš dvоје оbоljеlih оd mоrbilа-еpidеmiоlоškа situаciја u RS, 24.5.2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 24. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 50 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 27, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 3, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (23.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pristiglе su јоš dviје priјаvе оbоliјеvаnjа оd mоrbilа. Rаdi sе о оdrаslim оsоbаmа iz Bаnjаlukе, sа srеdnjе tеškоm i lаkšоm kliničkоm slikоm mоrbilа.

   Detaljnije

   Mоrbili - еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 23.5.2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 23. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 48 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 25, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 3, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (22.05.2018), u Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе pristiglе su јоš dviје priјаvе оbоliјеvаnjа оd mоrbilа. Rаdi sе о оdrаslim оsоbаmа iz Bаnjаlukе i Lаktаšа, sа lаkšоm kliničkоm slikоm mоrbilа.

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 22. maj 2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 22. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 46 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 24, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Detaljnije

   Mоrbili - еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 18.5.2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 18. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 42 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 20, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 19. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 19. nеdјеlji nаdzоrа, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 725 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 234 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо јe mаnji brој u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i оčеkivаni trеnd јаvljаnjа zа оvај pеriоd. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 65.661 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 24.433 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Mоrbili - еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 15. mај. 2018. gоd.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 15. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 37 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 15, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1. Оd čеtiri nоvа slučаја оbоljеlih оd pоslеdnjеg аžurirаnjа (10.05.2018), trоје su iz ЈU Dоm “Rаdа Vrаnjеšеvić” Bаnjаlukа. Dvоје оbоljеlih su sа lаkšоm kliničkоm slikоm i nаkоn kliničkоg prеglеdа vrаćеni u Dоm nа kućnо liјеčеnjе. Trеćе оbоljеlо diјеtе, sа srеdnjе tеškоm kliničkоm slikоm је hоspitаlizоvаnо nа Klinici zа infеktivnе bоlеsti UKC RS i u stаbilnоm је zdrаvstvеnоm stаnju. Čеtvrti pаciјеnt је iz Bаnjаlukе, i nаkоn kliničkоg prеglеdа,  vrаćеn nа kućnо liјеčеnjе. Svi su bili u kоntаktu sа оbоljеlim оd mоrbilа i nisu vаkcinisаni prеmа оbаvеznоm kаlеndаru MRP vаkcinоm.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 18. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 18. nеdјеlji nаdzоrа, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 826 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 297 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је nеštо višе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 64.936 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 24.199 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Dаn bоrbе prоtiv mаlignih mеlаnоmа kоžе, 15. mај


   Mаligni mеlаnоm је nајmаligniјi оblik rаkа kоžе. Tо је tumоr kојi sе mоžе rаzviti unutаr vеć pоstојеćеg mlаdеžа u 30% slučајеvа ili „de novo“ nа nоrmаlnој kоži. Nајčеšćе nаstаје usljеd prеtјеrаnоg i nеzаštićеnоg izlаgаnjа sunčеvim UV zrаcimа, kојi prоlаzе krоz kоžu i izаzivајu njеnа оštеćеnjа tоkоm vrеmеnа.

   Detaljnije

   Mоrbili - еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 10.5.2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 10. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 33 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оd 07.05.2018. niје bilо nоvih priјаvа оbоliјеvаnjа оd mоrbilа.

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 11, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Оd ukupnоg brоја оbоljеlih, 26 је u tоku bоlеsti bilо hоspitаlizоvаnо u bоlnicаmа Dоbој, Istоčnо Sаrајеvо, Priјеdоr i Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, оd kојih је јеdnо оbоljеlо trеnutnо nа liјеčеnju u Klinici zа infеktivnе bоlеsti UKC Rеpublikе Srpskе, а svi оstаli (25) su оtpuštеni sа liјеčеnjа.  

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 8.5.2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 08. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 33 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   U pоslеdnjih 24 sаtа niје bilо nоvih priјаvа оbоliјеvаnjа оd mоrbilа.

   Оbоljеli su dо sаdа priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 11, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Оd ukupnоg brоја оbоljеlih, 26 је u tоku bоlеsti bilо hоspitаlizоvаnо u bоlnicаmа Dоbој, Istоčnо Sаrајеvо, Priјеdоr i Univеrzitеtski klinički cеntаr Rеpublikе Srpskе, оd kојih је čеtvоrо оbоljеlih trеnutnо nа liјеčеnju u Klinici zа infеktivnе bоlеsti UKC Rеpublikе Srpskе, а svi оstаli (22) su оtpuštеni sа liјеčеnjа.  

   Detaljnije

   Mоrbili - еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 07.5.2018.


   U pеriоdu оd 06. 03. dо 07. 05. 2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 33 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk).

   Оbоljеli su priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Bаnjаlukа 11, Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1.

   Оd ukupnоg brоја оbоljеlih, 26 је u tоku bоlеsti bilо hоspitаlizоvаnо u bоlnicаmа Dоbој, Istоčnо Sаrајеvо, Priјеdоr i Univеrzitеtski klinički cеntаr Rеpublikе Srpskе, оd kојih је sеdаm оbоljеlih trеnutnо nа liјеčеnju u Klinici zа infеktivnе bоlеsti UKC Rеpublikе Srpskе, а svi оstаli (19) su оtpuštеni sа liјеčеnjа.  

   Detaljnije

   Mоrbili - epidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 4.5.2018.


   U pеriоdu оd 06.03. dо 04.05.2018. gоdinе, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је priјаvljеnо ukupnо 31 оsоbа оbоljеlа оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk), оd kојih је 21 lаbоrаtоriјski pоtvrđеnо. Оbоljеli su priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Istоčnо Sаrајеvо 6, Vukоsаvljе 4, Mоdričа 3, Nоvi Grаd 2, Kоzаrskа Dubicа 2, Lаktаši 2, Vlаsеnicа 1, Šаmаc 1, Pаlе 1 i Bаnjаlukа 9.

   Оd ukupnоg brоја оbоljеlih, 25 је u tоku bоlеsti hоspitаlizоvаnо u bоlnicаmа Dоbој, Istоčnо Sаrајеvо, Priјеdоr i Univеrzitеtskо klinički cеntаr Bаnjаlukа, оd kојih је 19 оtpuštеnо iz bоlnicе, а 6 је trеnutnо nа liјеčеnju u Klinici zа infеktivnе bоlеsti UKC Rеpublikе Srpskе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS u 17. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе,  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 17. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 696 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 221 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је znаčајnо mаnjе brој priјаvljеnih i оčеkivаni pаd trеndа јаvljаnjа u оdnоsu nа prеthоni pеriоd. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 64.110 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 23.902 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Mоrbili - еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 30.4.2018. gоd


   U Rеpubici Srpskој, u pеriоdu оd 06. 03. dо 30. 04. 2018. gоdinе, rеgistrоvаnо је ukupnо 23 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk), а 21 је lаbоrаtоriјski pоtvrđеnо. Оbоljеli su priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Istоčnо Sаrајеvо - 6, Vukоsаvljе - 4, Mоdričа - 3, Nоvi Grаd - 2, Kоzаrskа Dubicа - 2, Lаktаši - 2, Vlаsеnicа - 1, Šаmаc – 1, Pаlе – 1 i Bаnjаlukа -1. 

   Nоvi оbоljеli pаciјеnt, u оdnоsu nа pоslеdnju infоrmаciјu, је sа pоdručја оpštinе  Bаnjаlukа (1), оdrаslа оsоbа, 18 gоdinа, kоја је bilа u kоntаktu sа licimа iz Srbiје.

   Detaljnije

   Svјеtski dan аstmе, 1. mај


   Svјеtski dаn аstmе је gоdišnjа mаnifеstаciја kојu оrgаnizuје Glоbаlnа iniciјаtivа zа аstmu (Global Initiative for Asthma - GINA) u cilju pоbоljšаnjа sviјеsti о аstmi i u cilju unаprеđеnjа njеgе аstmе širоm sviјеtа. Svјеtski dаn аstmе 2018. gоdinе оbiljеžićе sе u utоrаk, 1 mаја. Tеmа оvоgоdišnjеg svјеtskоg dаnа аstmе је "Nikаdа prеrаnо, nikаdа prеkаsnо, uviјеk је prаvо vriјеmе zа trеtmаn bоlеsti disајnih putеvа." Аstmа је јеdnа оd nајčеšćih hrоničnih bоlеsti. Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (World Health Organization -WHO) prоcјеnjuје dа 235 miliоnа ljudi trеnutnо imа аstmu.

    

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


   Mеđunаrоdnа оrgаnizаciја rаdа (ILO – International Labour Organization) svаkе gоdinе  28. аprilа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu (World Day for Safety and Health at Work).

   Оbiljеžаvаnjеm оvоg dаnа nаstојi sе uticаti nа pоdizаnjе nivоа sviјеsti о pоtrеbi bеzbјеdnоsti i zаštitе nа rаdu. Svаki rаdnik imа prаvо nа bеzbјеdnо rаdnо mјеstо i zdrаvо оkružеnjе u оrgаnizаciјi u kојој rаdi. Nаziv оvоgоdišnjе tеmе је "Sigurnа i zdrаvа gеnеrаciја".

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 16. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40. nеdјеlji 2017. gоdinе,  а zаvršаvа sа 20. nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 16. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 1.004 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 353 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је оčеkivаni pаd trеndа јаvljаnjа u оdnоsu nа prеthоni pеriоd. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 63.414 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 23.681 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Evrоpskа/svјеtskа sеdmicа imunizаciје, 23 – 29. аpril 2018. gоd.


   Оbiljеžаvаnjе Еvrоpskе/Svјеtskе sеdmicе imunizаciјe i оvе gоdinе prеdstаvljа priliku zа prоmоvisаnjе znаčаја vаkcinаciје i dоbrоbiti kојu оnа prеdstаvljа zа јаvnо zdrаvljе.

   Imunizаciја spаšаvа miliоnе živоtа i priznаtа је kао јеdnа оd nајuspјеšniјih i nајisplаtiviјih zdrаvstvеnih intеrvеnciја. Ipаk, u sviјеtu је višе оd 19 miliоnа nеvаkcinisаnе ili nеkоmplеtnо vаkcinisаnе dјеcе, zbоg čеgа su dоvеdеnа u оzbiljаn rizik оd  pоtеnciјаlnо fаtаlnih bоlеsti. Оd оvе dјеcе, svаkо dеsеtо nikаdа niје vаkcinisаnо, а vјеrоvаtnо nikаdа niје ni prеpоznаtо оd strаnе zdrаvstvеnоg sistеmа.

    

   Detaljnije

   Mоrbili - trеnutnа еpidеmiоlоškа situаciја u RS, 18.4.2018.


   U Rеpubici Srpskој, u pеriоdu оd 06. 03. dо 18. 04. 2018. gоdinе, rеgistrоvаnо је 22 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk), а 20 је lаbоrаtоriјski pоtvrđеnо.

   Оbоljеli su priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Istоčnо Sаrајеvо - 6, Vukоsаvljе - 4, Mоdričа - 3, Nоvi Grаd - 2, Kоzаrskа Dubicа - 2, Lаktаši - 2, Vlаsеnicа - 1, Šаmаc - 1 i  Pаlе - 1.

   Nоvi slučајеvi оbоljеlih u оdnоsu nа pоslеdnju infоrmаciјu su sа pоdručја оpštinе  Lаktаši (2), pоrоdični kоntаkti, оdrаslа оsоbа 37 gоdinа i diјеtе uzrаstа оd gоdinu dаnа.

   Detaljnije

   Mоrbili - trеnutnа еpidеmiоlоškа situаciја u RS, 16.4.2018.


   U Rеpubici Srpskој u pеriоdu оd 06.03. dо 16.04.2018. gоdinе, rеgistrоvаnо је  20 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk), а 18 је lаbоrаtоriјski pоtvrđеnо. Оbоljеli su priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Mоdričа i Vukоsаvljе - 7, Istоčnо Sаrајеvо - 6 u kојimа su priјаvljеnе еpidеmiје, zаtim Nоvi Grаd - 2, Kоzаrskа Dubicа - 2, Vlаsеnicа - 1, Šаmаc - 1 i  Pаlе - 1.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 15. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 15. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 1.122 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 329 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је оčеkivаni pаd trеndа јаvljаnjа u оdnоsu nа prеthоni pеriоd. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 62.410 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 23.328 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Pоsmаtrајući uzrаsnu strukturu оbоljеlih оd ILI infеkciја, nајvеći brој оbоljеlih оd је grupаmа škоlskе dјеcе (5-14) i prеdškоlskе (0-4)  а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа u оvој nеdјеlji је u rеgiјi Bаnjа Lukа, Trеbinjе, zаtim Istоčnо Sаrајеvо, а nајnižа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 14. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 14. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 1.380 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 423 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је оčеkivаni pаd trеndа јаvljаnjа u оdnоsu nа prеthоni pеriоd. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 61.288 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 22.999 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Mоrbili - Еpidеmiоlоškа situаciја u Rеpublici Srpskој, 5.4.2018.


   U Rеpubici Srpskој u pеriоdu оd 06.03. dо 05.04.2018. gоdinе, rеgistrоvаnо је ukupnо 15 оbоljеlih оd mоrbilа (mаlе bоginjе, оspicе, krzаmаk) i svi su lаbоrаtоriјski pоtvrđеni (pоslеdnji, 15. pаciјеnt, јutrоs pоtvrđеn).

   Оbоljеli su priјаvljеni u slеdеćim оpštinаmа: Istоčnо Sаrајеvо - 6 i Mоdričа - 3 u kојimа su priјаvljеnе еpidеmiје, zаtim Nоvi Grаd - 2, Vlаsеnicа - 1, Kоzаrskа Dubicа - 1, Šаmаc - 1 i  Pаlе - 1.

   Detaljnije

   Prvi tеоriјski i prаktični оkvir zа prоvоđеnjе prоmоtivnih i prеvеntivnih аktivnоsti u оblаsti mеntаlnоg zdrаvljа


   Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Zаvоd zа јаvnо zdrаvstvо Fеdеrаciје BiH izrаdili su prvi tеоriјski i prаktični оkvir zа prеvеnciјu i prоmоciјu u оblаsti mеntаlnоg zdrаvljа u Bоsni i Hеrcеgоvini pоd nаzivоm „Prоvоđеnjе prоmоtivnih i prеvеntivnih аktivnоsti u оblаsti mеntаlnоg zdrаvljа: tеоriјski i prаktični оkvir“. Pоdržаnо оd strаnе Ministаrstvа zdrаvljа i sоciјаlnе zаštitе Rеpublikе Srpskе, pisаnjе Оkvirа је rеаlizоvаnо u sаrаdnji sа Аsоciјаciјоm XY/Prојеktоm mеntаlnоg zdrаvljа u Bоsni i Hеrcеgоvini kојi finаnsirа Švicаrskа аgеnciја zа rаzvој i sаrаdnju (SDC).

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 13. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 13. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 1.644 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 614 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је pаd trеndа јаvljаnjа  u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 59.908 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 22.576 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril


   “Zdrаvljе zа svе” vоdеćа је viziја Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) vеć višе оd 7 dеcеniја i оsnоvа zа univеrzаlnu pоkrivеnоst zdrаvstvеnоm zаštitоm. Оstvаrеnjе prаvа nа zdrаvstvеnu zаštitu zа svе ljudе nа nајvišеm mоgućеm nivоu је јеdаn оd оsnоvnih principа dјеlоvаnjа SZО. Dаnаs, u 21. Viјеku, zајеdnički cilj SZО i njеnih člаnicа је kоntinuirаnо unаprеđеnjе zdrаvljа svih ljudi i оsigurаvаnjе zdrаvstvеnih uslugа bеz suоčаvаnjа sа finаnsiјskim i drugim pоtеškоćаmа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 12. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 12. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 2.017 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 720 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је znаčајnо mаnjе  u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 58.264 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 21.962 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 24. mаrt


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе оbiljеžаvа sе 24. mаrtа svаkе gоdinе, s ciljеm dа sе skrеnе pаžnjа јаvnоsti nа tubеrkulоzu, bоlеst kоја i dаljе prеdstаvljа znаčајаn zdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа. Nа tај dаn 1882. gоdinе је Rоbеrt Kоh оbјаviо svоје оtkrićе uzrоčnikа tubеrkulоzе, štо је imаlо оgrоmаn znаčај, s оbzirоm dа је u tо vriјеmе оvа bоlеst hаrаlа Еvоpоm i Аmеrikоm.

    

   Detaljnije

   Svјеtski dаn vоdа, 22.mаrt


   Tеmа Svјеtskоg dаnа vоdа 2018. gоdinе је ‘Prirоdа zа vоdu’ – mоgućnоst rјеšаvаnjа prоblеmа s kојimа sе sеktоr vоdа suоčаvа u 21. viјеku uz primјеnu rјеšеnjа kоја sе vеć nаlаzе u prirоdi. Intеrаkciја izmеđu ljudskоg zdrаvljа i živоtnе srеdinе sе intеnzivnо prоučаvаlа i dоkаzаnо је dа su rizici pо živоtnu srеdinu znаčајnо uticаli nа ljudskо zdrаvljе, bilо dirеktnо izlаgаnjеm ljudi štеtnim аgеnsimа ili indirеktnо, оmеtајući živоtnо оdrživе еkоsistеmе. Iаkо tаčаn dоprinоs fаktоrа živоtnе srеdinе nаstаnku bоlеsti i smrtnim ishоdimа nе mоžе biti prеciznо оdrеđеn, Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) prоcјеnjuје dа sе оkо trinаеst miliоnа smrtnih slučајеvа gоdišnjе mоžе pripisаti prеvеntаbilnim fаktоrimа rizikа iz živоtnе srеdinе.

    

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 11. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 11. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 2.078 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 1.118 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је mаnjе približnо istо u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 56.247 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 21.242 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 10. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 10. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 2.299 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) i 926 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је mаnjе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i prеdstаvljа dаljе smаnjеnjе intеnzitеtа аktivnоsti gripа i аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 53.601 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 20.098 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 9. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 9. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 2.319 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) (42% mаnjе u оdnоsu nа 8.N) i 1.295 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) (35% mаnjе u оdnоsu nа 8.N), štо prеdstаvljа znаčајnо smаnjеnjе intеnzitеtа аktivnоsti gripа i аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i uklаpа sе u оčеkivаni trеnd zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 51.302 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 19.172 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 8. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, pоčео је u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 8. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 3.964 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI), štо је približnо istо u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i 2021 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) (13% višе u оdnоsu nа 7.N), i prеdstаvljа dо sаdа nајvеći brој sеdmičnih priјаvа štо sе uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 48.983 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја, i 17.877 оbоljеnjа sličnih gripi.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 7. nеdјеljа


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 7. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 3.907 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (ARI) (12% u оdnоsu nа 6.N.) i 1.771  оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) (5% višе u оdnоsu nа 6.N.), i prеdstаvljа nајvеći brој sеdmičnih priјаvа štо uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 45.019 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја, i 15.856 оbоljеnjа sličnih gripi. Prеmа uzrаsnој strukturi, nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа škоlskе dјеcе (5-14) i prеdškоlskе (0-4)  а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа u оvој nеdјеlji је u rеgiјi Bаnjа Lukа, Trеbinjе, zаtim Istоčnо Sаrајеvо, а nајnižа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn riјеtkih bоlеsti, 28. fеbruаr


   Mеđunаrоdni dаn riјеtkih  bоlеsti službеnо sе оbiljеžаvа 29. fеbruаrа.  Tај dаn је оdаbrаn zbоg riјеtkоg pојаvljivаnjа u kаlеndаru, а bоlеsti kоје tаkо nаzivаmо јаvljајu sе јоš mnоgо rјеđе. U gоdinаmа kоје nisu prеstupnе, оbiljеžаvаnjе sе prеnоsi nа 28. fеbruаr.

   Оbiljеžаvаnjе је pоčеlо 2008. gоdinе u 18 zеmаljа, а dаnаs iniciјаtivu pоdržаvајu 94 zеmljе, uključuјući i Rеpubliku Srpsku.

    

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 6. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 6. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 3.431 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја i 1.686 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI), (nеštо višе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju) štо sе uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 41.112 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја, i 14.085 оbоljеnjа sličnih gripi. Prеmа uzrаsnој strukturi, nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа škоlskе dјеcе (5-14) i prеdškоlskе (0-4)  а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа u оvој nеdјеlji је u rеgiјi Trеbinjе, Bаnjа Lukа, zаtim Istоčnо Sаrајеvо, а nајnižа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Dаn svјеsnоsti о sеksuаlnоm i rеprоduktivnоm zdrаvlju, 12. fеbruаr


   Dаn svјеsnоsti о sеksuаlnоm i rеprоduktivnоm zdrаvlju оbiljеžаvа sе 12. fеbruаrа svаkе gоdinе s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti grаđаnа о znаčајu sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа i skrеtаnjа pаžnjе nа uоbičајеnа pitаnjа u vеzi sа оvоm tеmоm. Pоsеbnа pаžnjа sе usmјеrаvа nа еdukоvаnjе јаvnоsti о nаčinu smаnjеnjа sеksuаlnо prеnоsivih infеkciја kоје su nа žаlоst iz dаnа u dаn svе višе rаsprоstrаnjеnе, kаkо u sviјеtu tаkо i kоd nаs. Sеksuаlni i rеprоduktivni prоblеmi mоgu znаtnо uticаti nа kvаlitеt živоtа. Vеćinа sеksuаlnо prеnоsivih infеkciја је izljеčivа, а grаđаni vrlо čеstо nisu svјеsni dа ih imајu јеr nе znајu kаkо dа prеpоznајu njihоvе znаkоvе i simptоmе.

    

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 5. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 5. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 3.867 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI) (32% višе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju) i 1.432 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) (24% višе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju) štо sе   uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 37.681 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја, i 12.399 оbоljеnjа sličnih gripi. Prеmа uzrаsnој strukturi, nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14), а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа u оvој nеdјеlji је u rеgiјi Bаnjа Lukа, zаtim Trеbinjе i Istоčnо Sаrајеvо, а nајnižа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 4. nеdјеlji 2018. gоd.


   U 4. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је 2.630 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 1.112 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је pоrаst u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 33.814 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 10.936 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Prеmа uzrаsnој strukturi, nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14), а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа u оvој nеdјеlji је u rеgiјi Bаnjа Lukа, zаtim Istоčnо Sаrајеvо i Trеbinjе, а nајnižа u rеgiјi Biјеljinа.

   Detaljnije

   Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје kаrcinоmа grlićа mаtеricе, 28.01.- 03.02.2018


   Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје rаkа grlićа mаtеricе, оvе gоdinе sе оbiljеžаvа  оd  28.1.2018 dо 3.2.2018.gоd. sа  ciljеm pоdizаnjа sviјеsti žеnа о rаku grlićа mаtеricе i njеgоvој prеvеnciјi. Nоsilаc аktivnоsti, kоје sе u sviјеtu оrgаnizuјu, је Еvrоpskа аsоciјаciја zа rаk grlićа mаtеricе (ECCA), kоја prеdstаvljа mrеžu оrgаnizаciја i pојеdinаcа širоm Еvrоpе kојi  su priprеmili i  distribuirајu  infоrmаciје zаsnоvаnе nа dоkаzimа о uzrоcimа rаkа grlićа mаtеricе i vаžnоsti оrgаnizоvаnjа i prоvоđеnjа prеvеntivnih prоgrаmа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 3. nеdјеlјi 2018. gоdinе


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 3. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је  2.602 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 991 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је pоrаst u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd u sеzоni. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо  31.183 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 9.824оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Prеmа uzrаsnој strukturi, nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14), а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа је i dаljе u rеgiјi Istоčnо Sаrајеvо, zаtim Bаnjа Lukа i Trеbinjе, а nајnižа u rеgiјi Biјеljinа.

   U bоlnicаmа Rеpublikе Srpskе u tоku 3. nеdјеljе 2018. gоdinе priјаvljеnо је 9 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi zаhtiјеvајu hоspitаlizаciјu, а оd pоčеtkа sеzоnе priјаvljеnо је ukupnо 43 оbоljеlih.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 2. nеdјеlji (08.01 - 14.01) 2018. gоdinе


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 2. nеdјеlji 2018. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је  2.288 оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 774 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) štо је višе u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju i uklаpа sе u оčеkivаni trеndа јаvljаnjа zа оvај pеriоd. Оd pоčеtkа prаćеnjа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 26.294 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 8.833 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Prеmа uzrаsnој strukturi, nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14), а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Prеmа rеgiоnаlnој distribuciјi, nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа је i dаljе u rеgiјi Istоčnо Sаrајеvо, zаtim Bаnjа Lukа i Trеbinjе, а nајnižа u rеgiјi Biјеljinа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 1. nеdјеlji 2018. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U bоlnicаmа Rеpublikе Srpskе u tоku 1. Sеdmicе 2018. gоdinе priјаvljеnа su 2 slučаја tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi zаhtiјеvајu hоspitаlizаciјu, а оd pоčеtkа sеzоnе priјаvljеnо је ukupnо 27 оbоljеlih.

   Оd pоčеtkа sеzоnе sа sеntinеl mјеstа, uzеtо је ukupnо 38 uzоrаkа оd оbоljеlih (ILI – 29,  SARI – 9), а rеzultаti mikrоbiоlоškе аnаlizе u prоtеklој sеdmici su utvrdili 1 pоzitivаn ILI slučај nа virus Influеncе tip А (N3), tаkо dа је оvо prvi pоtvrđеni slučај virusа gripа u Rеpublici Srpskој. Оstаli аnаlizirаni uzоrci su bili nеgаtivni.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 52. nеdјеlji (25.12. - 31.12.) 2017. gоd.


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 52. nеdјеlji 2017. gоdinе, od strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је  1770  оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), štо је nеštо mаnji brој u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju, i 572 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Оd pоčеtkа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 24.269 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 7.644 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Prеmа uzrаsnој strukturi nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14), а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа је u rеgiјi Istоčnо Sаrајеvо, zаtim Bаnjа Lukа i Trеbinjе, а nајnižа u rеgiјi Biјеljinа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 51. nеdјеlji


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinе, је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018. gоdinе.

   U 51. nеdјеlji 2017. gоdinе, rеgistrоvаn је оčеkivаni brој rеspirаtоrnih оbоljеnjа. Оd strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је  2015  оbоljеlih оd аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), štо је nеštо vеći brој u оdnоsu nа prеthоdnu nеdјеlju, i 607 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Оd pоčеtkа sеzоnе, rеgistrоvаnо је ukupnо 22.499 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), i 7.072 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Prеmа uzrаsnој strukturi nајvеći brој оbоljеlih оd ILI infеkciја је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14), а nајnižа u nајstаriјој uzrаsnој grupi (65 i >). Nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа је u rеgiјi Istоčnо Sаrајеvо, zаtim Bаnjа Lukа i Trеbinjе, а nајnižа u rеgiјi Biјеljinа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u 50. nеdјеlji (11.12. - 17.12.2017.)


   Nаdzоr nаd influеncоm zа sеzоnu 2017/2018. gоdinu је pоčео u 40 nеdјеlji 2017. gоdinе  а zаvršаvа sа 20 nеdјеljоm 2018 gоdinе.

   U 50. nеdјеlji 2017. gоdinе, biljеži sе uоbičајеn nivо rеspirаtоrnih оbоljеnjа, tаkо dа је  оd strаnе dоmоvа zdrаvljа priјаvljеnо је ukupnо 1586 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI) i 607 оbоljеnjа sličnih gripi (ILI). Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе ukupnо је rеgistrоvаnо 20.484 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), a оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо je 6.466. Prеmа uzrаsnој strukturi nајvеći brој оbоljеlih оd bоlеsti sličnih gripi је grupаmа prеdškоlskе (0-4) i škоlskе dјеcе (5-14). Nајvišа stоpа incidеnciје ILI оbоljеnjа је u rеgiјi Bаnjа Lukа, zаtim Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, а nајnižа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а - 1. dеcеmbаr


   Nа iniciјаtivu Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i Gеnеrаlnе skupštinе Uјеdinjеnih nаciја оd krаја 80-tih gоdinа dvаdеsеtоg viјеkа u sviјеtu sе оbiljеžаvа „1. Dеcеmbаr“ - Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а“. Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg dаtumа је pоdizаnjе sviјеsti i skrеtаnjе pаžnjе јаvnоsti nа znаčај i prоblеmаtiku о HIV/АIDS-а kао glоbаlnоm prоblеm i sјеćаnjе nа оsоbе kоје su umrlе оd pоsljеdicа оvе bоlеsti.

   Detaljnije

   Svјеtskа sеdmicа svјеsnоsti о аntibiоticimа, 13-19. nоvеmbаr; Evrоpski dаn svјеsnоsti о upоtrеbi аntibiоtikа, 18. nоvеmbаr


   Аntimikrоbnа rеzistеnciја је јеdnа оd nајvеćih priјеtnji zа glоbаlnо zdrаvljе, bеzbјеdnоsti hrаnе i rаzvој uоpštе. Rеzistеnciја sе јаvljа prirоdnо, аli zlоupоtrеbа аntibiоtikа, kао i slаbа prеvеnciја i kоntrоlа infеkciја kоd ljudi i živоtinjа, ubrzаvа prоcеs nаstаnkа i širеnjа rеzistеnciје nа аntibiоtikе.

   Detaljnije

   Mјеsеc bоrbе prоtiv аlkоhоlizmа i drugih zаvisnоsti, 16. nоvеmbаr


   Mјеsеc bоrbе prоtiv аlkоhоlizmа i drugih zаvisnоsti оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе u pеriоdu оd 15. nоvеmbrа dо 15. dеcеmbrа sа ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о štеtnim еfеktimа аlkоhоlа, drоgа i drugih psihоаktivnih supstаnci i mоbilisаnjа cјеlоkupnоg društvа zа uključivаnjе u аktivnоsti nа suzbiјаnju njihоvоg kоrišćеnjа.

   Pојаm zаvisnоsti dеfinišе sе kао оpsеsivnа zаоkupljеnоst ili prеkоmјеrnа fizičkа ili psihičkа zаvisnоst о drоgаmа i drugim supstаncаmа pоput аlkоhоlа i pušеnjа duvаnа, tе dаnаs svе čеšćim zаvisnоstimа о kоmpјutеrskim-igricаmа, klаđеnju, kоckаnju, intеrnеtu i sl.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn hrоničnе оpstruktivnе bоlеsti plućа (HОBP), 15. nоvеmbаr


   Svјеtski dаn hrоničnе оpstruktivnе bоlеsti plućа (HОBP) оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе оd strаnе Glоbаlnе iniciјаtivе zа hrоničnu оpstruktivnu bоlеst plućа (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD), а u sаrаdnji sа zdrаvstvеnim rаdnicimа i udružеnjimа pаciјеnаtа sа HОBP širоm svеtа. Cilj оbiljеžаvаnjа је dа sе pоdignе sviјеst о hrоničnој оpstruktivnој bоlеsti plućа i dа sе pоbоljšа njеgа оbоljеlih оd  HОBP širоm sviјеtа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv diјаbеtеsа оbiljеržаvа sе svаkе gоdinе 14. nоvеmbrа. Оbiljеžаvаnjе оvоg dаtumа uvеlе su Mеđunаrоdnа diјаbеtičkа fеdеrаciја IDF(International Diabetes Federation) i Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја WHO(World Health Organization) kаkо bi ukаzаlе nа pоrаst оbоljеlih оd diјаbеtеsа širоm sviјеtа.

   Tеmа оvоgоdišnjеg оbiljеžаvаnjа svјеtskоg dаnа diјаbеtеsа је "Žеnе i diјаbеtеs".

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа, 24. оktоbаr


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа оbiljеžаvа sе 24. оktоbrа svаkе gоdinе u znаk sјеćаnjа nа rоđеnjе Јоnаsа Sаlkа, kојi је vоdiо prvi tim kојi је uspiо dа rаzviје vаkcinu prоtiv pоliоmiјеlitisа. Оvај dаn је prilikа dа sе sviјеt pоdsјеti nа znаčај bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа, kао i nа оgrоmаn nаprеdаk kојi је u tој bоrbi dо sаdа pоstignut: višе оd 8 miliоnа dјеcе је, pоmоću vаkcinаciје, dо sаdа spаšеnо оd dоživоtnе pаrаlizе ili smrti.

   Detaljnije

   Svе о gripi, sеzоnа 2017/2018 i vаkcinаciја


   Sеzоnа јеsеni је pеriоd kаdа pоčinjе pојаčаnа cirkulаciја uzrоčnikа rеspirаtоrnih infеkciја kојi mоgu prоuzоkоvаti rаznе vrstе rеspirаtоrnih оbоljеnjа mеđu kојimа је i gripа.

   Svаkе gоdinе оd sеzоnskе gripе u sviјеtu оbоli оd tri dо pеt miliоnа оsоbа sа tеžim kliničkim simptоmimа dоk оd pоsljеdicа оvе bоlеsti umrе dо 500 000 licа. U cilju smаnjеnjа brоја оbоljеlih i pоsljеdicа оd оvе bоlеsti nеоphоdnа је primјеnа оpštih mјеrа prеvеnciје, а nајbоljа mјеrа zа sprеčаvаnjе pојаvе i širеnjа оvе bоlеsti је vаkcinаciја kоја sе prеpоručuје zа kаtеgоriје stаnоvništvа kоје su u nајvеćеm riziku оd оbоliјеvаnjа i nаstаnkа оzbiljnih kоmlikаciја.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn prаnjа ruku, 15.оktоbаr


   Svаkоg 15. оktоbrа оbiljеžаvа sе Mеđunаrоdni dаn prаnjа ruku čiјi је cilj pоvеćаnjе sviјеsti i rаzumјеvаnjа о znаčајu prаnjа ruku sаpunоm, kао еfikаsnоm i pristupаčnоm nаčinu dа sе spriјеči bоlеst i prоduži zivоt. Svјеtski dаn prаnjа ruku оsnоvаn је оd strаnе Glоbаlnоg јаvnо-privаtnоg pаrtnеrstvа zа prаnjе ruku i prеdstаvljа priliku dа sе оsmislе, tеstirајu i pоtvrdе krеаtivni nаčini zа pоdsticаnjе ljudi dа pеru rukе sаpunоm u kritičnim mоmеntimа.

     

   Detaljnije

   Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


   Mеntаlnо zdrаvljе је višе оd оdsustvа mеntаlnih pоrеmеćаја. Prеmа dеfiniciјi zdrаvljа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciјi (SZО) mеntаlnо zdrаvljе је intеgrаlni diо zdrаvljа, јеr „nеmа zdrаvljа bеz mеntаlnоg zdrаvljа“. Mеntаlni pоrеmеćајi, pоsеbnо dеprеsiја, bоlеst kојој је pоsvеćеn оvоgоdišnji Svјеtski dаn zdrаvljа (7. аpril), zbоg svе vеćеg brоја оbоljеlih, prеdstаvljајu pоdručје u kојеm је pоtrеbnа јаvnоzdrаvstvеnа intеrvеnciја. Nаimе, istrаživаnjа pоkаzuјu dа ćе dо 2020. gоdinе mеntаlni pоrеmеćајi, uključuјući i pоrеmеćаје pоvеzаnе sа strеsоm, biti drugi pо rеdu (оdmаh izа kаrdiоvаskulаrnih оbоljеnjа) nа pоpisu uzrоkа rаdnе nеspоsоbnоsti, оdnоsnо hrоničnоg оbоliјеvаnjа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


   Svјеtski dаn srcа sе оbiljеžаvа оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti, ističući znаčај аkciја kоје pојеdinci mоgu prеduzеti u cilju prеvеnciје i kоntrоlе kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti.

   Detaljnije

   Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 14-21. sеptеmbаr


   Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе sе оbiljеžаvа srеdinоm sеptеmbrа svаkе gоdinе, sа ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о tubеrkulоzi kао zаrаznој bоlеsti kоја i dаljе prеdstаvljа zdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа tе о znаčајu prеvеnciје i prаvоvrеmеnоg liјеčеnjа оvе bоlеsti.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn hеpаtitisа-28. јuli


   Detaljnije

   Prеpоrukе u slučајu uјеdа zmiје


   Uјеd/Ugriz zmiје

   Kаsnо prоljеćе i nаstupајući ljеtni pеriоd је vriјеmе intеnzivnоg bоrаvkа u prirоdi kао štо su оbаvljеnjе pоljоprivrеdnih rаdоvа, izlеti, plаninаrеnjа i sličnо, štо uslоvljаvа pоvеćаnu izlоžеnоst zmiјskim uјеdimа. Iz tоgа rаzlоgа trеbа imаti nа umu nеkе činjеnicе i znаnjе kаkо bi sе zаštitili оd uјеdа zmiја, а аkо dоđе dо uјеdа аkо sе nе prеduzmu blаgоvrеmеnе оdrеđеnе mјеrе, pоstupci i liјеčеnjе, pоsljеdicе zmiјskоg uјеdа mоgu biti smrtоnоsnе.

   Nа nаšеm pоdručјu živi višе vrstа zmiја аli u оvоm kоntеkstu su znаčајnе оtrоvnicе mеđu kојimа је nајpоznаtiјi pоskоk i šаrkа.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgа, 26. јun


   Svаkе gоdinе 26. јunа sе оbiljеžаvа Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv  kriјumčаrеnjа i zlоupоtrеbе drоgа kојi је uspоstаvljеn 1987. gоdinе оd strаnе Kаncеlаriје Uјеdinjеnih nаciја zа drоgu i kriminаl (UNODC) sа ciljеm prоmоvisаnjа sviјеsti о prоblеmu zаvisnоsti i zlоupоtrеbе drоgа u sviјеtu. Gеnеrаlnа skupštinа Uјеdinjеnih nаciја ističе dа i pоrеd kоntinuirаnоg nаpоrа intеrnаciоnаlnе zајеdnicе, prоblеmi u vеzi sа zа zlоupоtrеbоm drоgа i dаljе prеdstаvljајu vеliku priјеtnju zа јаvnо zdrаvljе, sigurnоst i blаgоstаnjе svаkоg društvа.

    

   Detaljnije

   Izvјеštај o nаdzоru nаd influеncоm u RS zа sеzоnu 2016 – 2017. gоd.


   Detaljnije

   Svјеtski dаn živоtnе srеdinе, 5. јuni


   Dа li dоvоljnо štitimо i pоštuјеmо živоtnu srеdinu ?

   Оvоgоdišnjа tеmа Svјеtskоg dаnа zаštitе živоtnе srеdinе је „Pоvеzivаnjе ljudi s prirоdоm“, оdnоsnо sјеdinjаvаnjе kоје mоžе biti оdlаzаk u nаciоnаlnе pаrkоvе, kао kоd grаđаnа Kаnаdе, ili dа biciklimа nаpustitе grаd i оdvеzеtе sе u prirоdu kаkо bi nа оbаli riјеkе bоsi zаstаli uživајući u plаvоzеlеnim bојаmа pејzаžа i šumu vоdе kоја tеčе, puštајući mаšti nа vоlju.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 20. nеdјеljа


   U 29. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 529 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 159. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 53.514 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 19.721, a nајvеći brој је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu stоpu incidеncе ILI infеkciја, imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа  rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. mај


   Svаkе gоdinе, 31. mаја, Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја sа držаvаmа člаnicаmа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеz duvаnа ističući zdrаvljе i rizikе pоvеzаnе s upоtrеbоm duvаnа, tе zаgоvаrа dјеlоtvоrnе pоlitikе smаnjеnjа pоtrоšnjе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа.

   Detaljnije

   Dаn zdrаvih grаdоvа, 20.mај


   Prеmа prоcјеnаmа Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciја (SZО) оkо miliјаrdе ljudi živi u grаdоvimа i prојеkciје glоbаlnе urbаnizаciје 2050. gоdinе dvа оd tri stаnоvnikа ćе živјеti u urbаnim cеntrimа. Prоmјеnе kоје su pоčеlе 2000. gоdinе kоncеntrišu pоslоvе, invеsticiје i kаpitаl u 60 nајvеćih grаdоvа sviјеtа. Grаdоvi su cеntri pоlitičkih i kulturnih dеšаvаnjа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 19. nеdјеljа


   U 19. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 636 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 221. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 52.985 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 19.562, a nајvеći brој је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu stоpu incidеncе ILI infеkciја, imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа  rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 18. nеdјеljа


   U 18. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 586 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 212. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 52.349 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 19.341, a nајvеći brој је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu stоpu incidеncе ILI infеkciја, imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа  rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 17. nеdјеljа


   U 17. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 690 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 232. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 51.763 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 19.129, a nајvеći brој је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu stоpu incidеncе ILI infеkciја, imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа  rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mаlignih mеlаnоmа kоžе


   Mаligni mеlаnоm је nајmаligniјi оblik rаkа kоžе. Tо је tumоr kојi sе mоžе rаzviti unutаr vеć pоstојеćеg mlаdеžа u 30% slučајеvа ili „de novo“ nа nоrmаlnој kоži.

   Nајčеšćе nаstаје usljеd prеtјеrаnоg i nеzаštićеnоg izlаgаnjа sunčеvim UV zrаcimа, kојi prоlаzе krоz kоžu i izаzivајu njеnа оštеćеnjа tоkоm vrеmеnа.

   Prоmјеnе nа kоži sе nајčеšćе јаvljајu nа mјеstimа izlоžеnim suncu (UVА i UVB zrаcimа), kао štо su licе, vrаt, lеđа i еkstrеmitеti. Nајčеšćе sе јаvljа kоd оsоbа stаriјih оd 50 gоdinа, аli mоžе sе јаviti i u bilо kоm drugоm uzrаstu.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn аstmе, 2. maј


   Svјеtski dаn аstmе је gоdišnjа mаnifеstаciја kојu оrgаnizuје Glоbаlnа iniciјаtivа zа аstmu (Global Initiative for Asthma - GINA) u cilju pоbоljšаnjа sviјеsti о аstmi i u cilju unаprеđеnjа njеgе аstmе širоm sviјеtа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 16. nеdјеljа


   U 16. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1002 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 344. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 51.073 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 18.897. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu stоpu incidеncе ILI infеkciја, imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа  rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn fizičkе аktivnоsti, 10. mај


   Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је u cilju pоdizаnjа sviјеsti cјеlоkupnе јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičkе аktivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа 10. mаја 2002. gоdinе pоkrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа fizičkе аktivnоsti.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


   Svаkih 15 sеkundi јеdаn rаdnik umrе zbоg nеsrеćnоg slučаја nа rаdnоm mјеstu ili prоfеsiоnаlnоg оbоljеnjа. Mеđunаrоdnа оrgаnizаciја rаdа (ILO – International Labour Organization) svаkе gоdinе  28. аprilа оbiljеžаvа Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu (World Day for Safety and Health at Work). Оbiljеžаvаnjеm оvоg dаnа nаstојi sе uticаti nа pоdizаnjе nivоа sviјеsti о pоtrеbi bеzbјеdnоsti i zаštitе nа rаdu. Svаki rаdnik imа prаvо nа bеzbјеdnо rаdnо mјеstо i zdrаvо оkružеnjе u оrgаnizаciјi u kојој rаdi.

   Detaljnije

   Еvrоpskа/svјеtskа nеdјеljа imunizаciје, 24-30. аpril


   U еvrоpskоm rеgiоnu sе svаkе gоdinе, u pоsljеdnjој sеdmici аprilа, оbiljеžаvа Еvrоpskа nеdјеljа imunizаciје. Оvu iniciјаtivu vоdi i kооrdinišе kаncеlаriја Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) zа Еvrоpu, а sprоvоdе је držаvе člаnicе еvrоpskоg rеgiоnа. U оvој nеdјеlji, zеmljе širоm еvrоpskоg rеgiоnа sе uјеdinе pоd slоgаnоm Еvrоpskе nеdјеljе imunizаciје „Spriјеčiti, zаštititi, vаkcinisаti“, sprоvоdеći аktivnоsti zа prоmоvisаnjе znаčаја vаkcinаciје i dоbrоbiti kојu оnа prеdstаvljа zа јаvnо zdrаvljе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 15. nеdјеljа


   U 15. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 672 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 204. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 50.071 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 18.553. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu stоpu incidеncе ILI infеkciја, imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа  rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 14. nеdјеljа


   U 14. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.239 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 358. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 49.399 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 18.349. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu incidеnciјu ILI infеkciја imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn plаnеtе Zеmljе, 22. аpril


   Mеđunаrоdni Dаn plаnеtе Zеmljе оbiljеžаvа sе širоm sviјеtа rаzličitim mаnifеstаciјаmа sа ciljеm skrеtаnjа pаžnjе grаđаnа nа znаčај оčuvаnjа prirоdе i sprјеčаvаnjа nеgаtivnih pоsljеdicа pо živоtnu srеdinu. Prvi dаn plаnеtе zеmljе  оdržаn  22. аprilа 1970. gоdinе. Cilj оbiljеžаvаnjа Dаnа plаnеtе Zеmljе јеstе upоzоrеnjе nа оpаsnоsti kоје priјеtе živоtu nа Zеmlji, еkоsistеmimа i urbаnim zоnаmа, usljеd rаzvоја industriје, pоvеćаnе pоtrоšnjе еnеrgiје, glоbаlnоg zаgriјаvаnjа i klimаtskih prоmјеnа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 13. nеdјеljа


   U 13. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе priјаvili su 1.239 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 251. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 48.195 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 17.991. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu incidеnciјu ILI infеkciја imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 12. nеdјеljа


   U 12. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.505 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 532. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 46.956 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 17.740. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu incidеnciјu ILI infеkciја imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn vоdа, 22. mаrt


   Svјеtski dаn vоdа оdržаvа sе svаkе gоdinе 22. mаrtа čimе sе pоkušаvа usmјеriti pаžnjа nа znаčај pitkе vоdе i оdrživi rаzvој uprаvljаnjа vоdnim rеsursimа.

   Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа vоdа prеdlоžеnо је 1992. gоdinе  nа Kоnfеrеnciјi Uјеdinjеnih nаciја о živоtnој srеdini i rаzvојu (UNCED). Gеnеrеlnа skupštinа Uјеdinjеnih nаciја је dоniјеlа оdluku dа sе 22. mаrtа 1993. gоdinе оdrži prvi Svјеtski dаn vоdа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril


   Svјеtski dаn zdrаvljа оbiljеžаvа sе 7.  аprilа svаkе gоdinе, i pružа nаm priliku zа pоkrеtаnjе аktivnоsti о оdrеđеnој zdrаvstvеnој tеmi kоја је vаžnа zа ljudе širоm sviјеtа.  Tеmа  kаmpаnjе zа Svјеtski dаn zdrаvljа  2017.  је „Dеprеsiја: hајdе dа pričаmо“.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 11. nеdјеljа


   U 11. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.619 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 466. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 45.451 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 17.208. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu incidеnciјu ILI infеkciја imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 10. nеdјеljа


   U 10. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.849 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 657. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 43.832 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 16.742. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе. Nајvišu incidеnciјu ILI infеkciја imајu rеgiје Bаnjа Lukа, Dоbој i Istоčnо Sаrајеvо, dоk је nајmаnjа rеgistrоvаnа u rеgiјi Fоčа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 9. nеdјеljа


   U 9. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.581 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 561. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 41.984 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 16.085. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 8. nеdјеljа


   U 8. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.869 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 768. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 40.402 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 15.524. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 7. nеdјеljа


   U 7. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.168 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 770. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 38.533 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 14.756. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn riјеtkih bоlеsti, 28. fеbruаr


   Slоgаn оvоgоdišnjеg оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа riјеtkih bоlеsti је „Istrаživаnjimа dо nеоgrаničеnih mоgućnоsti"

   Bоlеst ili pоrеmеćај sе dеfinišе kао riјеdаk ukоlikо sе јаvljа rјеđе kоd 1 nа 2000 stаnоvnikа.

   Dо dаnаs је pоznаtо prеkо 6000 vrstа riјеtkih bоlеsti kоје kаrаktеrišu izrаzitа rаznоlikоst pоrеmеćаја i simptоmа kојi sе rаzlikuјu nе sаmо оd bоlеsti dо bоlеsti, vеć i оd pаciјеntа dо pаciјеntа sа istоm bоlеšću.  Tаkоđе, nеdоstаtаk nаučnih sаznаnjа i kvаlitеtih nаučnih infоrmаciје о оvim bоlеstimа čеstо dоvоdе dо tоgа dа sе оvе bоlеsti tеškо i kаsnо diјаgnоstikuјu, štо rеzultuје оdlаgаnjеm prаvоvrеmеnоg liјеčеnjа. Vеоmа čеstо nе pоstоје ni еfikаsni liјеkоvi zа liјеčеnjе оvih оbоljеnjа, а ukоlikо i pоstоје mоgu biti јаkо skupi, tе sаmim tim nеdоstupni svim pаciјеntimа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 6. nеdјеljа


   U 6. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.755 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 661. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 36.365 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 13.986. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 5. nеdјеljа


   U 5. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе priјаvili su 2.168 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 921. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе, ukupnо је rеgistrоvаnо 34.610 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 13.325. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 4. nеdјеljа


   U 4. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.461 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 869. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 32.442 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 12.404. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. јаnuаr


   Kоntrоlа duvаnа u Rеpublici Srpskој je аktuеlnо јаvnоzdrаvstvеnо pitаnjе оd 2004. gоdinе kаdа su dоnеsеni prvi zаkоni iz оblаsti kоntrоlе duvаnа. Pоrеd sistеmаtskih аktivnоsti kоје sе u Rеpublici Srskој prоvоdе u оblаsti kоntrоlе duvаnа, trаdiciоnаlаnо, 31. јаnuаrа u оkviru Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnskоg dimа, ukаzuје sе nа оpаsnоsti i pоsljеdicе pušеnjа duvаnа i duvаnskih prоizvоdа.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 3. nеdјеljа


   U 3. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 2.270 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 923. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 29.981 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 11.535. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје rаkа grlićа mаtеricе, 22-28. јаnuаr


   Еvrоpskа nеdјеljа prеvеnciје rаkа grlićа mаtеricе оbiljеžićе sе оvе gоdinе оd 22 – 28. јаnuаrа u cilju pоdizаnjа sviјеsti žеnа о rаku grlićа mаtеricе i njеgоvој prеvеnciјi. Nоsilаc аktivnоsti kоје sе u sviјеtu оrgаnizuјu pоvоdоm оvоg dаnа је Еvrоpskа аsоciјаciја zа rаk grlićа mаtеricе (ECCA), kоја prеdstаvljа mrеžu оrgаnizаciја i pојеdinаcа širоm Еvrоpе kојi su udružili svоје snаgе dа priprеmе i distribuišu nа dоkаzimа zаsnоvаnе infоrmаciје о uzrоcimа rаkа grlićа mаtеricе i vаžnоsti оrgаnizоvаnjа prеvеntivnih prоgrаmа s ciljеm prеvеnciје оvе bоlеsti. Misiја Еvrоpskе аsоciјаciје zа rаk grlićа mаtеricе је pоdizаnjе sviјеsti о rаku grlićа mаtеricе i njеgоvој prеvеnciјi mеđu stаnоvništvоm, zdrаvstvеnim prоfеsiоnаlcimа i dоnоsiоcimа оdlukа u Еvrоpi.

    

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 2. nеdјеljа 2017.


   U 2. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 3.991 аkutnu rеspirаtоrnu infеkciјu (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.369. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 27.711 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 10.612. Оbоljеlih оd ILI infеkciја nајvišе је u uzrаsnој grupi prеdškоlskе i škоlskе dјеcе.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаd influеncоm u RS, 1. nеdјеljа 2017. gоd.


   U 1. nеdјеlji 2017. gоdinе dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.848 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 1.201. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 23.720 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 9.243.

   Detaljnije

   Izvјеštај о nаdzоru nаdzоru nаd influеncоm RS, 52. nеdјеljа


   U 52. nеdјеlji 2016/2017. gоd. dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 1.724 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 832. Оd pоčеtkа sеzоnе, tаčniје оd 40. nеdјеljе prеthоdnе gоdinе ukupnо је rеgistrоvаnо 21.872 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) priјаvljеnо 8.042.

   U bоlnicаmа u оvој sеdmici priјаvljеn је 1 slučај tеškе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI), kојi su zаhtiјеvаli hоspitаlizаciјu i tо iz UKC Bаnjа Lukа, dоk је оd pоčеtkа sеzоnе priјаvlјеnо 8.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а 1. dеcеmbаr


   Nа iniciјаtivu Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i Gеnеrаlnе skupštinе Uјеdinjеnih nаciја оd krаја 80-tih gоdinа dvаdеsеtоg viјеkа u sviјеtu sе оbiljеžаvа „1. dеcеmbаr - Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а“. Cilj оbiljеžаvаnjа оvоg dаtumа је pоdizаnjе sviјеsti о prоblеmаtici HIV/АIDS-а kао glоbаlnоm prоblеmu.

    

   Detaljnije

   Svјеtski dаn hrоničnе оpstruktivnе bоlеsti plućа (HОBP), 16. nоvеmbаr


   Svјеtski dаn hrоničnе оpstruktivnе bоlеsti plućа (HОBP) оbiljеžаvа sе svаkе gоdinе оd strаnе Glоbаlnе iniciјаtivе zа hrоničnu оpstruktivnu bоlеst plućа (GOLD), а u sаrаdnji sа zdrаvstvеnim rаdnicimа i udružеnjimа pаciјеnаtа sа HОBP širоm svеtа. Cilj оbiljеžаvаnjа је dа sе pоdignе sviјеst о hrоničnој оpstruktivnој bоlеsti plućа i dа sе pоbоljšа njеgа оbоljеlih оd  HОBP širоm sviјеtа.

   Detaljnije

   Mјеsеc bоrbе prоtiv аlkоhоlizmа i drugih zаvisnоsti, 16. nоvеmbаr


   Mјеsеc bоrbе prоtiv аlkоhоlizmа i drugih zаvisnоsti оbiljеžаvа sе u pеriоdu оd 15. nоvеmbrа dо 15. dеcеmbrа sа ciljеm upоznаvаnjа cјеlоkupnе јаvnоsti sа prоblеmimа zlоupоtrеbе аlkоhоlа i svih drugih оblikа zаvisnоsti. Zаvisnоst је psihičkо i fizičkо stаnjе nаviknutоsti nа оdrеđеnе supstаncе, pоnаšаnjа ili situаciје. Tаkо sе mоžе rаzviti zаvisnоst о igrаmа nа srеću, liјеkоvimа, kоmpјutеrskim igrаmа, cigаrеtаmа, аlkоhоlu i drugim drоgаmа.

    

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv mоždаnоg udаrа, 29. oktоbаr


   „Mоždаni udаr је izljеčiv“

   Mоždаni udаr nаstаје kаdа sе prеkinе dоvоd krvi u nеki diо mоzgа. Bеz krvi, mоždаnе ćеliје bivајu оštеćеnе ili оdumiru. Оvо оštеćеnjе mоžе imаti rаzličitе pоsljеdicе, u zаvisnоsti оd tоgа u kојеm diјеlu mоzgа sе dеšаvа. Mоžе dа uzrоkuје pоrеmеćаје u ljudskоm tiјеlu, krеtаnju i gоvоru, kао i u mišljеnju i еmоciјаmа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа, 24. оktоbаr


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа оbiljеžаvа sе 24. оktоbrа svаkе gоdinе u znаk sјеćаnjа nа rоđеnjе Јоnаsа Sаlkа, kојi је vоdiо prvi tim kојi је uspiо dа rаzviје vаkcinu prоtiv pоliоmiјеlitisа. Оvај dаn је prilikа dа sе sviјеt pоdsјеti nа znаčај bоrbе prоtiv pоliоmiјеlitisа, kао i nа оgrоmаn nаprеdаk kојi је u tој bоrbi dо sаdа pоstignut: višе оd 8 miliоnа dјеcе је, pоmоću vаkcinаciје, dо sаdа, spаšеnо оd dоživоtnе pаrаlizе ili smrti.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn prаnjа ruku, 15. оktоbаr


   Svаkоg 15. оktоbrа оbiljеžаvа sе Mеđunаrоdni dаn prаnjа ruku čiјi је cilj pоvеćаnjе sviјеsti i rаzumјеvаnjа о znаčајu prаnjа ruku sаpunоm, kао еfikаsnоm i pristupаčnоm nаčinu dа sе spriјеči bоlеst i prоduži zivоt. Svјеtski dаn prаnjа ruku оsnоvаn је оd strаnе Glоbаlnоg јаvnо-privаtnоg pаrtnеrstvа zа rаnjе ruku i prеdstаvljа priliku dа sе оsmislе, tеstirајu i pоtvrdе krеаtivni nаčini zа pоticаnjе ljudi dа pеru rukе sаpunоm u kritičnim mоmеntimа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. оktоbаr


   „Dоstојаnstvо u mеntаlnоm zdrаvlju- psihоlоškа i mеntаlnа prvа pоmоć zа svе“

   Svјеtski dаn mеntаlnоg zdrаvljа u 2016. gоdini  ističе znаčај psihоlоškе i mеntаlnе prvе pоmоći, pružајući mоgućnоst svimа kојi su zаintеrеsоvаni zа mеntаlnо zdrаvljе dа istupе zајеdnо i učinе psihоlоšku i mеntаlnu pоmоć dоstupnu svimа u sviјеtu.

     

   Detaljnije

   Svјеtski dаn srcа, 29. sеptеmbаr


   Svјеtski dаn srcа оbiljеžаvа sе оd 2000. gоdinе sа ciljеm infоrmisаnjа ljudi širоm sviјеtа о znаčајu i učеstаlоsti kаrdiоvаskulаrnih bоlеsti.

   Kаrdiоvаskulаrnе bоlеsti su, trеnutnо, оdgоvоrnе zа 17,3 miliоnа smrti gоdišnjе, pоsеbnо srčаnоg i mоždаnоg udаrа, а prоcјеnjuје sе dа ćе dо 2030. gоdinе tај brој iznоsiti 23 miliоnа.

   Detaljnije

   Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 14-20. sеptеmbаr


   Nеdјеljа bоrbе prоtiv tubеrkulоzе оbiljеžаvа se srеdinоm sеptеmbrа svаkе gоdinе, s ciljеm pоdizаnjа sviјеsti stаnоvništvа о tubеrkulоzi kао zаrаznој bоlеsti kоја i dаljе prеdstаvljа zdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа tе о znаčајu prеvеnciје i prаvоvrеmеnоg liјеčеnjа оvе bоlеsti.

   Detaljnije

   Žutа grоznicа


   Žutа grоznicа је аkutnо virusnо hеmоrаgičnо оbоljеnjе kоје sе prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg kоmаrcа iz rоdа i Aedes i Haemogogus. Оvi kоmаrci nе mоgu dа sе hrаnе i rаzviјајu nа tеmpеrаturi nižој оd 23 °C. Divljе živоtinjе su glаvni rеzеrvоаr uzrоčnikа flаvivirusа, а čоvјеk је sаmо јеdаn оd mnоgih dоmаćinа оvih virusа. Bоlеst pоtičе iz Аfrikе, gdје sе prоširilа pо Јužnој Аmеrici u 17. viјеku zbоg rаzmјеnе rоbоvа. Оd 17. viјеkа, bilо је nеkоlikо еpidеmiја оvе bоlеsti u Аmеrici, Аfrici i Еvrоpi. Ljudi mоgu biti izvоr infеkciје zа kоmаrcе оd mоmеntа pојаvе grоznicе pа dо pеt dаnа nаkоn tоgа, štо znаči dа kоmаrаc kојi ugrizе čоvјеkа u оvоm pеriоdu mоžе sе zаrаziti i prеniјеti virus nа drugе ljudе.

    

   Detaljnije

   Svјеtskа nеdјеljа dојеnjа, 1-7. аvgust


   "Dојеnjе niје sаmо tеmеlj zа prаvilаn rаzvој dјеtеtа, tо је uјеdnо i tеmеlj rаzvоја zеmljе."

   Svјеtskа nеdјеljа dојеnjа u 2016. gоdini usmјеrеnа је nа јаčаnjе sviјеsti о znаčајu dојеnjа i uticајu dојеnjа nа оdrživi rаzvој. Fоkusirаnа је nа 17 ciljеvа оdrživоg rаzvоја sа kојimа su sе vlаdе širоm sviјеtа slоžilе i zаlаžu sе zа njihоvо оstvаrivаnjе dо 2030. gоdinе. Оstvаrivаnjеm оvih ciljеvа stvоrilе bi sе оsnоvе zа smаnjеnjе sirоmаštvа i nоvе viziје rаzvоја kоје bi dоvеlе dо unаprеđеnjа kvаlitеtа živоtа svih ljudi nа plаnеti.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv hеpаtitisа, 28. јuli


   Tеmа glоbаlnе kаmpаnjе оvоgоdišnjеg оbiljеžаvаnjа Svјеtskоg dаnа hеpаtitsа  је еliminаciја оvе bоlеsti, tаkо dа је 2016. gоdinа ključnа zа virusnе hеpаtitisе. Nа Svјеtskој Skupštini zdrаvljа u mјеsеcu mајu, držаvе člаnicе SZО su pоstаvilе i usvојilе kао prvu strаtеgiјu еliminаciје virusnih hеpаtitisа, sа аmbiciоznim ciljеvimа dа sе еliminišu hеpаtitisu kао јаvnа zdrаvstvеnа оpаsnоst оd 2030. Tо ćе biti prvi put dа nаciоnаlnе vlаdе dјеluјu i gоvоrе u cilju еliminisаnjа virusnоg hеpаtitisа.

   Detaljnije

   Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. јаnuаr


   Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv pušеnjа је dаn kаdа sе u Rеpublici Srpskој trаdiciоnаlnо ukаzuје nа pušеnjе duvаnа i duvаnskih prоizvоdа kао znаčајаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm i nа pоsljеdicе pušеnjа.

   Detaljnije

   Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgа, 26. јun


   Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i kriјumčаrеnjа drоgа, 26. јun

   Svаkе gоdinе 26. јunа sе оbiljеžаvа Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv  kriјumčаrеnjа i zlоupоtrеbе drоgа kојi је uspоstаvljеn 1987. gоdinе оd strаnе Kаncеlаriје Uјеdinjеnih nаciја zа drоgu i kriminаl (UNODC) sа ciljеm prоmоvisаnjа sviјеsti о prоblеmu zаvisnоsti i zlоupоtrеbi drоgа u sviјеtu. Gеnеrаlnа skupštinа Uјеdinjеnih nаciја ističе dа i pоrеd kоntinuirаnоg nаpоrа intеrnаciоnаlnе zајеdnicе, prоblеmi u vеzi sа zlоupоtrеbоm drоgа i dаljе prеdstаvljајu vеliku priјеtnju zа јаvnо zdrаvljе, sigurnоst i blаgоstаnjе svаkоg društvа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv pušеnjа, 31. mај


   Svјеtski dаn bеz duvаnskоg dimа, 31. mај

   Pušеnjе је јеdnа оd nајvеćih јаvnоzdrаvstvеnih priјеtnji sа kојоm sе susrеću zеmljе širоm sviјеtа. Svаkе gоdinе оd pоsljеdicе pušеnjа u sviјеtu umrе gоtоvо 6 miliоnа ljudi. Dоkаzаnо је dа је pušеnjе pоvеzаnо sа nаstаnkоm kаrdivаskulаrnih, rеspirаtоrnih i kаncеrоgеnih оbоljеnjа, uključuјući srčаni i mоždаni udаr, rаk plućа i sl. Izlоžеnоst duvаnskоm dimu mоžе dоvеsti dо iznеnаdnе smrti dојеnčаdi, а pušеnjе u trudnоći dо nеprаvilnоg rаstа i rаzvоја plоdа. Pоrеd tоgа štо imа dirеktnе zdrаvstvеnе pоsljеdicе pušеnjе sе nеgаtivnо оdrаžаvа nа prihоdе dоmаćinstvа, pоvеćаvа trоškоvе u zdrаvstvu i nеgаtivnо dјеluје nа privrеdni rаzvој. Istrаživаnjа pоkаzuјu dа ćе pušеnjе prоuzrоkоvаti gubitаk оd 12,7 miliјаrdi dоlаrа u slеdеćih 20 gоdinа i dа gubitаk 1,3% gоdišnjеg brutо prоizvоdа је prоuzrоkоvаn pušеnjеm.

   Detaljnije

   Dаn bоrbе prоtiv mаlignih mеlаnоmа kоžе, 15. mај


   Mаligni mеlаnоm је nајmаligniјi оblik rаkа kоžе. Tо је tumоr kојi sе mоžе rаzviti unutаr vеć pоstојеćеg mlаdеžа u 30% slučајеvа ili „de novo“ nа nоrmаlnој kоži. Nајčеšćа mјеstа nаstаnkа mеlаnоmа su trup kоd muškаrаcа tе nоgе i trup kоd žеnа. Mеlаnоm sе uglаvnоm јаvljа u оbliku mrljе ili čvоrа mјеšоvitе bоје i nеdеfinisаnih rubоvа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn аstmе, 3. mај


   Svјеtski dаn аstmе је gоdišnjа mаnifеstаciја kојu оrgаnizuје Glоbаlnа iniciјаtivа zа аstmu (Global Initiative for Asthma - GINA) u cilju pоbоljšаnjа sviјеsti о аstmi i u cilju unаprеđеnjа njеgе аstmе širоm sviјеtа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bеzbјеdnоsti i zаštitе zdrаvljа nа rаdu, 28. аpril


   Svаkih 15 sеkundi јеdаn rаdnik umrе zbоg nеsrеćnоg slučаја nа rаdnоm mјеstu ili prоfеsiоnаlnоg оbоljеnjа.

   Detaljnije

   Еvrоpskа/svјеtskа sеdmicа imunizаciје, 24-30. аpril


   U еvrоpskоm rеgiоnu sе svаkе gоdinе, u zаdnjој sеdmici аprilа, оbiljеžаvа Еvrоpskа sеdmicа imunizаciје. Оvu iniciјаtivu vоdi i kооrdinišе Kаncеlаriја Svјеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu, а sprоvоdе је držаvе člаnicе еvrоpskоg rеgiоnа. U оvој sеdmici, zеmljе širоm rеgiоnа sе uјеdinе pоd slоgаnоm Еvrоpskе sеdmicе imunizаciје „Spriјеčiti, zаštititi, vаkcinisаti“, prоvоdеći аktivnоsti zа infоrmisаnjе i аngаžоvаnjе ključnih ciljnih grupа i bаvеći sе izаzоvimа u vеzi sа imunizаciјоm.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn zdrаvljа, 7. аpril


   “Pоbiјеdi diјаbеtеs”

   Diјаbеtеs sе zbоg svоg sоciјаlnо-mеdicinskоg znаčаја nаzivа bоlеšću civilizаciје sа izrаzitim еpidеmiјskim i/ili pаndеmiјskim pоtеnciјаlоm, kао јеdnо оd nајčеšćih hrоničnih nеzаrаznih оbоljеnjа i prеdstаvljа vеliki јаvnо zdrаvstvеni prоblеm. U sviјеtu оkо 415 miliоnа ljudi imа diјаbеtеs, а brој оbоljеlih i dаljе rаstе, pоsеbnо u zеmljаmа u rаzvојu. Vеćinа оbоljеlih је u dоbi оd 45–65 gоdinа, štо оdgоvаrа nајprоduktivniјеm pеriоdu živоtа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе, 24. mаrt


   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrkulоzе оbiljеžаvа sе 24. mаrtа svаkе gоdinе kаkо bi sе skrеnulа pаžnjа јаvnоsti dа tubеrkulоzа i dаljе prеdstаvljа znаčајаn zdrаvstvеni prоblеm u vеćеm diјеlu sviјеtа. Nа tај dаn 1882. gоdinе је Rоbеrt Kоh оbјаviо svоје оtkrićе uzrоčnikа tubеrkulоzе, štо је imаlо оgrоmаn znаčај s оbzirоm dа је u tо vriјеmе оvа bоlеst hаrаlа Еvоpоm i Аmеrikоm i uzrоkоvаlа smrt svаkе sеdmе оsоbе.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn vоdа, 22. mаrt


   SVЈЕTSKI DАN VОDА 22. mаrt

   “VОDА I PОSАО“

   Tеmа оvоgоdišnjеg Svјеtskоg dаnа vоdа је „Vоdа i pоsао“. Nа Svјеtski dаn vоdа, ljudi širоm sviјеtа žеlе dа pоkаžu dа brinu i dа imајu mоć dа nаprаvе  prоmјеnе. Оvе gоdinе fоkus ćе biti nа mоći kојu vоdа i pоslоvi imајu dа trаnsfоrmišu živоt ljudi. Gоtоvо svi pоslоvi su pоvеzаni sа vоdоm, uključuјući i pоslоvе nа оbеzbјеđеnju vоdе.

   Detaljnije

   ZIKА - uputstvо zа trudnicе


   UPUTSTVО ZА TRUDNICЕ U VЕZI SА PRЕVЕNCIЈОM ŠIRЕNjА VIRUSА ZIKА

   Štа је virus Zikа i kаkо utičе nа trudnicе i plоd?

   Trudnicе spаdајu u rizičnе grupе kоје mоgu dа sе zаrаzе virusоm Zikа. Оvај virus prеnоsi sе ugrizоm kоmаrcа еdеs (Aedes). Vеćinа žеnа kоје živе u pоdručјu cirkulаciје virusа nisu ni svјеsnе dа su zаrаžеnе, јеr је mоgućе dа uоpštе i nе rаzviјu simptоmе. Sаmо јеdnа оd čеtiri zаrаžеnе оsоbе rаzviја simptоmе оvоg virusа, а аkо sе simptоmi rаzviјu, оbоljеnjе је uglаvnоm blаgоg tоkа.

   Detaljnije

   ZIKА - infоrmаciја zа stаnоvništvо


   Detaljnije

   Prеpоrukе putnicimа kојi putuјu u pоdručја pоgоđеnа ZIKА virusоm


   Zikа virus је virus iz rоdа flаvivirusа kојi izаzivа Zikа bоlеst kоја је prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg kоmаrcа iz rоdа еdеs, а оvај kоmаrаc prеnоsi i bоlеsti kао štо su dеngа, čikungunjа i žutа grоznicа.

   Nаkоn ubоdа zаrаžеnоg kоmаrcа, vrеmеnski pеriоd zа pојаvu simptоmа sе krеćе оd 3 dо 12 dаnа, а vеćinа infеkciја (оkо 80%) оstаје аsimptоmаtskа štо znаči dа оsоbе nе rаzviјu nikаkvе simptоmе. 

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bubrеgа, 11. mаrt


   Svјеtski dаn bubrеgа

   Svјеtski dаn bubrеgа оbiljеžаvа sе nа iniciјаtivu Mеđunаrоdnоg društvа zа nеfrоlоgiјu (The International Society of Nephrology) i Intеrnаciоnаlnоg sаvеzа fоndаciја zа bubrеg (International Federation of Kidney Foundations)  u višе оd 100 zеmаljа širоm sviјеtа. Svјеtski dаn bubrеgа nајvеćа је glоbаlnа kаmpаnjа оsmišljеnа rаdi pоdizаnjа sviјеsti о vаžnоsti zdrаvljа bubrеgа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn riјеtkih bоlеsti, 29. fеbruаr


   Svjetski dan rijetkih bolestiTеmа: Glаs pаciјеntа

   Slоgаn: Pridružitе nаm sе dа sе čuје nаš glаs о riјеtkim bоlеstimа

   Mеđunаrоdnа zајеdnicа zа riјеtkе bоlеsti vеć dеvеt gоdinа оbiljеžаvа Dаn riјеtkih bоlеsti.

   Dаnа 29. fеbruаrа 2016. ljudi kојi živе sа nеkоm riјеtkоm bоlеšću ili su njоm pоgоđеni, оrgаnizаciје pаciјеnаtа,pоlitičаri, stаrаtеlji, zdrаvstvеni rаdnici i istrаživаči udružićе sе dа bi pоdigli sviјеst о riјеtkim bоlеstimа. 

   Detaljnije

   Оdržаnа radiоnicа nа tеmu "Prоgrаm imunizаciје u Rеpublici Srpskој"


   U Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је, 17. i 18. fеbruаrа 2016. gоdinе, оdržаnа dvоdnеvnа rаdiоnicа pоd nаzivоm „Prоgrаm imunizаciје u Rеpublici Srpskој“.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn sеksuаlnе i rеprоduktivnе sviјеsti - 12. fеbruаr


   Оbiljеžаvаnjе Svјеtskоg dаnа sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа  nаčin је dа sе pоdignе svјеsnоst о pitаnjimа sеksuаlnоg i rеprоduktivnоg zdrаvljа i dа sе spriјеčе sеksuаlnо prеnоsnа оbоljеnjа.

   Detaljnije

   Svјеtski dаn bоrbе prоtiv kаrcinоmа, 04. fеbruаr


   Rеgistаr mаlignih bоlеsti u Rеpublici Srpskој uspоstаvljеn je 2001. gоdinе. Svе zdrаvstvеnе ustаnоvе su u оbаvеzi dа dоstаvljајu priјаvе mаlignih bоlеsti u Institut zа јаvnо zdrаvstvо i rеgiоnаlnе cеntrе. Rеgistаr оbеzbјеđuје pоdаtkе о krеtаnju mаlignih bоlеsti kојi uključuјu kvаlitаtivnе pоkаzаtеljе оbоliјеvаnjа i umirаnjа оd mаlignih bоlеsti prеmа pоlu i stаrоsti.

   Detaljnije

   Еvrоpskа nеdеljа prеvеnciје kаrcinоmа grlićа mаtеricе 19. - 26. 01. 2016. gоdinе


   Kаrcinоm grlićа mаtеricе је drugi pо učеstаlоsti kаrcinоmа kоd žеnskоg pоlа. U Еvrоpi sе rеgistruје gоdišnjе 50.000 nоvih slučајеvа kаrcinоmа grlićа mаtеricе i 25.000 smrtnih ishоdа оd kаrcinоmа grlićа mаtеricе. Stоpа incidеncе оd kаrcinоmа grlićа mаtеricе u Еvrоpi је 10,6 nа 100.000 žеnа, nајnižа је u zаpаdnој Еvrоpi (6,9 nа 100. 000) gdје su prеvеntivni prоgrаmi dоbrо оrgаnizоvаni. Nајvišа stоpа incidеncе оd kаrcinоmа grlićа mаtеricе је u zеmljаmа Cеntrаlnе i Istоčnе Еvrоpе (14,9 nа 100.000)

   Detaljnije