Kako doći do informacije


Vodič o pristupu informacijama

 • Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Instituta.
 • Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, putem pošte, elektronske pošte, putem faksa ili neposrednom predajom u Institutu.
 • Zahtjev mora biti jasan i saržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i saržajem tražene informacije.
 • Ako zahtjev podnosi fizičko lice, lično u svoje ime ili u ime firme za koju radi, dužno je putem ličnih dokumenata dokazati svoj identitet. Ukoliko se zahtjev predaje elektronskom poštom, putem faksa ili poštom potrebno je da zahtjev ima ili memorandum sa odgovarajućim brojem protokola ili jedinsteni matični broj građanina. Zahtjev mora biti čitko potpisan.
 • Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dokaz da je zakonski zastupnik ili punomoć potpisanu od ovlaštenog lica.
 • Po prijemu zahtjeva direktor instituta zajedno sa ovlaštenim radnikom za odnose sa javnošću razmatra činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahtjeva.
 • Institut je dužan obavjestiti podnosioca zahtjeva da li je mu je odobrio pristup informacijama djelimično ili u cjelini, u roku do 15 dana od prijema zahtjeva, s tim da taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama.
 • Pristup informacijama obezbjediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika BiH, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ukoliko je to moguće.
 • Institut može odbiti zahtjev za pristup informacijama djelimično ili u cjelini za sljedeće kategorije informacija:
 • Kada se otkrivanjem informacija osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za sljedeće kategorije informacija:
  • interes odbrane i bezbjednosti kao i zaštita javne bezbjednosti,
  • sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,
  • zaštita procesa u donočenju odluka utvrdjenih zakonom:
   • kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komenrcijalne interese treće strane,
   • kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica,
   • kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.
 • Ako Institut nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu, o tome će, u roku od 8 dana, obavjestiti podnosioca zahtjeva sa uputom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujući i pravo obraćanja Ombudsmenu RS.
 • Direktor instituta će, posebnim rješenjem, odrediti radnika Instituta kao službeno lice za odnose sa javnošću.
 • U Institutu će se voditi poseban indeks-registar o vrsti informacija koje su pod kontrolom.
 • Troškovi umnožavanja informacija su utvrđeni Uputstvom o troškovima za pristup informacijama koji je objaljen u službenom glasniku RS, a kojim je utvrđeno da se za standardnu veličinu kopija prvih 10 strana ne naplaćuje.Umnožavanje materijala preko 10 strana plaća sam podnosilac.

 

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti sa linka:

OBRAZAC
Broj otvaranja: 24626
Datum objave: 25.11.2015.